X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14400
Przesłano:

Arkusz diagnostyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, I etap edukacyjny w szkole masowej

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY

ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną
I etap edukacyjny

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Rodzaj niepełnosprawności:
Placówka, do której uczęszcza dziecko:
Klasa:

Skala ocen:
1 – nie wie, nie umie, nie potrafi, nie zna, nigdy
2 – słabo, z dużą pomocą nauczyciela, niechętnie
3 – dostatecznie, samodzielnie z poważnymi błędami, czasami
4 – samodzielnie z drobnymi błędami, dobrze z pomocą, chętnie
5 – samodzielnie, bez błędów, bez pomocy, zawsze, z entuzjazmem
6 - wykracza poza poziom I etapu edukacyjnego, proponuje zajęcia

Wiadomości i umiejętności ucznia Data diagnozy

I Rozwój poznawczy

Wypełnianie ról społecznych
1. uczeń zna dane osobowe:
- imię
- imię i nazwisko
- adres
2. przestrzega zasad życia szkolnego
3. nazywa swoją miejscowość i kraj
4. zna symbole narodowe

Słuchanie i mówienie
1.wypowiada się swobodnie
2. opowiada o wrażeniach
3. deklamuje wiersze
4. uważnie słucha wypowiedzi innych
5. potrafi zadawać pytania
6. potrafi dać poprawną odpowiedź
7. słucha baśni
8. zapamiętuje szczegóły
9. koncentruje się na słuchaniu form muzycznych
10. wypowiada się zrozumiale
11. wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym
12. wyodrębnia głoski w słowach i litery w wyrazach
13. dzieli wyrazy na sylaby
14. wyróżnia wyrazy w zdaniu
15. używa zwrotów grzecznościowych
16. rozumie polecenia
17. dostrzega różnice między ilustracjami
18. zauważa szczegóły na ilustracji

Orientacja w stosunkach przestrzennych i czasowych
1. określa położenie przedmiotów względem siebie
2. określa położenie przedmiotów względem innego obiektu
3.wykonuje ćwiczenia z kalendarzem:
- zna dni tygodnia
- zna miesiące
- potrafi określić pogodę
4. wykonuje ćwiczenia zegarowe:
- odczytuje pełne godziny
- odczytuje połowę godziny
- odczytuje godziny i minuty
5. określa czas trwania różnych czynności (długo-krótko, szybko-wolno)

Czytanie i pisanie
1. pisze elementy literopodobne
1. zna litery
2. czyta sylaby
3. czyta wyrazy
4. czyta zdania
5. przepisuje tekst:
- pisze poprawnie litery w liniaturze
- poprawnie łączy litery
6. pisze proste wyrazy z pamięci i ze słuchu
7. czyta i rozumie proste rysunki poglądowe, proste schematy, symbole
8. umie się podpisać
9. podpisuje obrazy, ilustracje i rysunki
10. uzupełnia zdania brakującymi wyrazami
11. stosuje w praktyce podstawowe zasady ortograficzne

Sprawności matematyczne
1.przelicza przedmioty przez dotykanie (liczy na konkretach)
2. posługuje się liczebnikami
3. przelicza przedmioty w jakimś przedziale
4. pisze i czyta liczby w określonej kolejności
5. rozpoznaje monety
6. posługuje się linijką
7. odczytuje temperaturę
8. dodaje i odejmuje w zakresie:
- 10
- 50
- 100
9. mnoży i dzieli w zakresie 20
10. układa zadania z treścią do sytuacji, działania matematycznego

Figury geometryczne
1. rysuje figury geometryczne z użyciem przyborów
2. rozróżnia figury: prostokąt, kwadrat, koło, trójkąt
3. podaje cechy figur

Obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych
1. rozpoznaje i opisuje przyrodę otoczenia
2. nazywa zwierzęta
3. zapisuje obserwacje pogody przy pomocy symboli
4. zna nazwy pór roku i wskazuje ich cechy charakterystyczne

II Rozwój społeczno – emocjonalny

1. nawiązuje kontakt z nauczycielem
2. respektuje zasady współżycia w grupie
3. kontroluje emocje
4. potrafi reagować prawidłowo
5. koncentruje uwagę na zadaniu podczas zajęć
6. chętnie nawiązuje kontakt z innymi osobami (wzrokowy, fizyczny)
7. lubi spędzać czas:
- samotnie
- w towarzystwie innych osób
8. w nowych sytuacjach:
- płacze, boi się
- reaguje agresją
- reaguje ucieczką
- zamyka się w sobie, jest apatyczne

III Rozwój ruchowy (motoryka duża i mała)

Motoryka duża
1. chodzi po śladzie wzdłuż wyznaczonego toru
2. biega i skacze na jednej nodze, obunóż
3. chodzi na czworakach
4. chodzi po schodach
5. uczestniczy w zabawach ruchowych
6. umie posługiwać się przyborami
7. uczestniczy w zespołowych grach sportowych

Motoryka mała
1. modeluje z plasteliny i masy solnej
2. umie ciąć nożyczkami wzdłuż narysowanej prostej, falistej, łamanej
3. koloruje duże kontury, rysuje kredkami
4. wykonuje plastyczne formy płaskie i przestrzenne
5. odrysowuje, zagina papier wzdłuż linii, klei

Zabawa
1. konstruuje samodzielnie modele przestrzenne z klocków
2. układa elementy według wskazanego rytmu
3. bawi się zabawkami zgodnie z przeznaczeniem
4. ogląda książki, wskazuje obrazki
5. bawi się z innymi dziećmi
6. bierze udział w zabawach inicjowanych przez nauczyciela
7. samo inicjuje zabawy
8. koncentruje uwagę na zabawie
9. porządkuje rzeczy po zabawie

Lateralizacja
1. preferuje używanie prawej ręki, nogi
2. preferuje używanie lewej ręki, nogi
3. zmienia rękę i nogę

Orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni
1. rozpoznaje i pokazuje określone części ciała
2. potrafi odróżnić prawą stronę ciała od lewej
3. zna określenie stosunków przestrzennych i potrafi zlokalizować obiekt

IV Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo

1. samodzielnie wykonuje czynności związane z samoobsługą:
-unika sytuacji z jedzeniem
-ubiera się samodzielnie zgodnie z porą roku
- sygnalizuje potrzeby fizjologiczne
- myje i wyciera samodzielnie ręce
- posiada nawyki higieniczne, zwłaszcza mycie rąk po wyjściu z toalety
2. przyjmuje prawidłową postawę ciała przy nauce
3. potrafi dobierać odzież do pogody, sytuacji i pory roku
4. zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze
5. przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych

Podpis nauczyciela dokonującego diagnozy:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.