X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14362
Przesłano:

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

METRYCZKA
Imię/imiona i nazwisko ucznia:
Data urodzenia:
Klasa: I zawodowa
Wychowawca:
Rok szkolny: 2011/2012, 2012/2013
Nr orzeczenia PPP-P w:

ROZPOZNANIE
Wyniki rozpoznania z orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:
- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

I. CELE EDUKACYJNE
Ogólne:
- usprawnianie zaburzonych funkcji i kompensowanie braków,
- utrwalanie podstawowych wiadomości z wiodących przedmiotów.
Szczegółowe:
- bogacenie słownika oraz wiedzy ogólnej,
- doskonalenie umiejętności rozumowania arytmetycznego,
- kształtowanie pamięci słuchowej bezpośredniej,
- doskonalenie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej,
- rozwijanie tempa uczenia się wzrokowo-ruchowego materiału symbolicznego,
- rozwijanie zdolności ujmowania związków przyczynowo-skutkowych na materiale obrazkowym,
- kształtowanie myślenia słowno-pojęciowego (porównywanie, klasyfikowanie),
- utrwalanie poznanych zasad ortografii i interpunkcji,
- utrwalanie zasad rozmieszczania tekstu na stronie,
- rozwijanie umiejętności matematycznych niezbędnych w pracy zawodowej i życiu codziennym.

II. CELE TERAPEUTYCZNE
Ogólne:
- wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm społecznych,
- - kształtowanie rozwoju emocjonalnego.
Szczegółowe:
- rozwijanie kompetencji społecznych, nawiązywanie i utrzymywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
- uczenie wyrażania emocji, rozładowywania agresji, napięć,
- uczenie się rozpoznawania swoich mocnych stron i sposobów ich wykorzystania.

III. Zakres dostosowań (np. warunki zewnętrzne, organizacja pracy, egzekwowanie wiedzy, ocenianie).
- podstawa programowa kształcenia ogólnego,
- ocenianie zgodne z obowiązującym WSO, ale bierzemy pod uwagę wysiłek włożony w wykonanie pracy,
- podczas pracy z dziewczynką wskazane jest stwarzanie życzliwej, wspierającej i akceptującej atmosfery,
- egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe pisze w formie dostosowanej (forma i warunki zgodne z wytycznymi OKE).

IV. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów.
- ćwiczenia wzbogacające słownictwo i wiedzę ogólną oraz myślenie słowno-pojęciowe,
- uspołecznianie i wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm społecznych,
- ćwiczenia funkcji słuchowej,
- ćwiczenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
na podstawie materiału konkretnego (obrazkowego) i abstrakcyjnego (geometrycznego i literowego),
- kształtowanie rozwoju emocjonalnego.

V. Formy i metody pracy z uczniem (rodzaj zajęć, czas trwania, wymiar godzin, sposób egzekwowania wiedzy i oceniania).
W roku szkolnym 2011/2012:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo po 60 minut.
Ocenianie zgodnie z obowiązującym w szkole WSO.

VI. Rodzaj i zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami.
- indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem,
- stały kontakt rodzica z wychowawcą klasy, nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia (osobisty lub telefoniczny)
- pogadanki, konsultacje.

VII. Działania wspierające rodziców ucznia.
- nawiązanie pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między wychowawcą a rodzicami,
- wdrożenie efektywnych metod nawiązywania pozytywnych relacji interpersonalnych w rodzinie,
- rozbudzenie wiary u rodziców w możliwość osiągnięcia przez ich dziecko sukcesu w nauce na miarę indywidualnych możliwości,
- motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

VIII. Rodzaj i zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi/ placówkami doskonalenia nauczycieli (jaki specjalista, w jakim zakresie, w odniesieniu do kogo, jakie działania).
- konsultacje z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

IX. Rodzaj i zakres współdziałania z innymi instytucjami (jaka instytucja, jaki specjalista, jakie działania).
- GOPS – finansowanie kosztów wyżywienia w stołówce.

Data:
Podpisy członków Zespołu Podpisy rodziców/opiekunów:

X. Ustalone przez dyrektora formy, sposoby, okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin.
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo - 60 minut.


Data:
Podpis dyrektora:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.