X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14251
Przesłano:

Ewaluacja programu wychowawczego za I semestr roku szkolnego 2011/2012

Ewaluacja programu wychowawczego kl. IV – V
za I semestr roku szkol. 2011/2012

I Przedmiot ewaluacji

-skuteczność programu wychowawczego kl. IV – V

II Badane obszary programu wychowawczego :

-zgodność programu wychowawczego kl. IV – V z
ogólnoszkolnym programem wychowawczym,
-stopień realizacji zakładanych celów,
-trafność metod i form pracy,
-adekwatność programu do potrzeb uczniów,
-stopień skorzystania z programu,
-pozytywne zmiany w funkcjonowaniu uczniów.

III Ewaluacja programu

Analizowany program wychowawczy dotyczy kl. IV – V, które są klasą łączoną , a więc specyficzną i do nich jest skierowany. Program klas oparty jest na programie wychowawczym szkoły, który uwzględnia następujące obszary:
1.Ja i rodzina.
2.Ja i społeczność szkolna.
3.Ja i społeczność lokalna.
4.Ja i społeczność narodowa.
5.Ja Europejczyk.
6.Ja mieszkaniec planety Ziemia.

W programie wychowawczym szkoły zostały uwzględnione ścieżki edukacyjne :

-Wychowanie obywatelskie.
-Wychowanie do życia w rodzinie.
-Edukacja prozdrowotna.
-Edukacja ekologiczna.

Zakładane cele programu wychowawczego

Uczeń zna :
-uniwersalne więzi i uczucia międzyludzkie,
-prawa człowieka, prawa i obowiązki członków rodziny,
-zachowania asertywne,
-sposoby rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w
sytuacjach przemocy,
-sposoby dbania o zdrowie swoje i rodziny,
-reguły zachowania się w ruchu drogowym,
-reguły bezpiecznego korzystania ze źródeł informacji,
-zasady bezpiecznego wypoczynku oraz sposoby aktywnego
spędzania wolnego czasu,
-normy higieny i skutki jej nieprzestrzegania,
-najbliższe środowisko i specyfikę regionu,
-symbole i święta narodowe,
-reguły zachowania w czasie uroczystości szkolnych i
państwowych,
-prawa i obowiązki nauczyciela,
-wartości i normy życia społecznego,
-strukturę Unii Europejskiej,
-podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony
środowiska naturalnego,
-skutki oddziaływania człowieka na środowisko,
-zasady właściwego zachowania w obszarach chronionych jak
w parku i w lesie.

Sposoby i środki ewaluacji :

1.Sprawdziany i konkursy pozwalające ocenić poziom wiedzy uczniów.
2.Rozmowy z uczniami w trakcie zajęć.
3.Obserwacja postępu w zachowaniu i nauce.
4.Ocena wypowiedzi i prac uczniów na zadane tematy.

Uczeń rozumie :
-potrzebę wzmacniania relacji z rodziną,
-związek wartości rodzinnych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej,
-potrzebę kultywowania tradycji rodzinnych,
-wpływ różnych form aktywności na zdrowie, samopoczucie i
rozwój osobisty,
-możliwość współdecydowania o jakości życia klasowego i szkolnego,
-podłoże powstawania konfliktów,
-rolę tradycji w budowaniu poczucia własnej wartości i tożsamości,
-znaczenie symboli narodowych i regionalnych oraz pojęć
patriota, patriotyzm,
-potrzebę pielęgnowania tradycji,
-potrzebę podejmowania działań na rzecz szeroko pojętej
ochrony przyrody.

Sposoby i środki ewaluacji :

1.Obserwacja, porównywanie zachowań i postaw uczniów w sytuacjach ćwiczeniowych oraz na co dzień.
2.Monitorowanie postępu w zachowaniu uczniów, zwłaszcza sposobów rozwiązywania przez nich konfliktów.
3.Oglądanie uczniów podczas odgrywania scenek i pracy grupowej w trakcie zajęć.
4.Analizowanie wypowiedzi uczniów w czasie rozmów i dyskusji.

Uczeń potrafi :
-współtworzyć życzliwe więzi rodzinne,
-wypełniać obowiązki szkolne,
-uszanować pamiątki i wartości rodzinne,
-aktywnie uczestniczyć w życiu rodziny,
-dostrzec potrzeby własne i innych,
-zadbać o zdrowie swoje i rodziny,
-rozwiązywać konflikty bez przemocy,
-planować własną naukę,
-aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły,
-odpowiednio zachowywać się w czasie uroczystości szkolnych i państwowych,
-pracować w zespole,
-bezpiecznie poruszać się po drogach pieszo i na rowerze,
-respektować zasady bezpieczeństwa podczas zabaw,
-odczytać związki łączące tradycję rodzinną z tradycjami regionu,
-dostrzec zmiany zachodzące w otaczającym środowisku,
-podjąć działania na rzecz ochrony środowiska,
-postawy prospołeczne i dobro wspólne,
-szanować swoje państwo i dziedzictwo kulturowe,
-zachować się tolerancyjnie wobec mniejszości narodowych,
-uzyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować.

Sposoby i środki ewaluacji :

1.Obserwacja zachowania uczniów w czasie uroczystości i imprez szkolnych, w trakcie zajęć, na przerwach i na wycieczkach.
2.Obserwacja stopnia zaangażowania uczniów w przygotowaniu i organizowaniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych.
3.Ocena samopoczucia uczniów w szkole ( obserwacja, rozmowy z rodzicami ).
4.Ocena stopnia zintegrowania klas.

Wskaźniki ewaluacji :

Ilościowe :
•Procent frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.
•Ilość prac wykonywanych przez uczniów.
•Liczba uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
•Liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów.
•Liczba uczniów aktywnie uczestniczących w organizowaniu, przygotowywaniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych.

Jakościowe :
•Przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.
•Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych.
•Poziom prac wykonywanych przez uczniów.
•Umiejętności i wiadomości uczniów.
•Postęp w zachowaniu i uczeniu się.

Wyniki ewaluacji w kl. IV – V

Uczniowie znają, rozumieją, potrafią...

Uczniowie kl. IV – V znają przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego wypoczynku. W czasie wyjść poza teren szkoły, na ulicy, w środkach komunikacji ( wycieczki szkolne ) wykazali, że potrafią bezpiecznie poruszać się. Znajomość przepisów potwierdza również nauczyciel techniki. Znajomość reguł prawidłowego żywienia nie idzie w parze z przestrzeganiem ich na co dzień, na co wskazują wyniki obserwacji i rozmowy z uczniami.
Obie klasy przejawiają potrzebę aktywności fizycznej – zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Chłopcy chętnie grają w piłkę nożną, dziewczęta również lubią gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki, mocne i słabe strony. Poziom znajomości norm i zasad postępowania jest w klasie dobry. Rozumieją podłoże powstawania konfliktów, w warunkach ćwiczeniowych potrafią zachować się asertywnie.
Uczniowie znają różne źródła informacji ( np. książka, czasopismo, encyklopedia, słownik, encyklopedie multimedialne ), nieliczni mają problemy z korzystaniem z tych źródeł.
Moje obserwacje wskazują, że uczniowie znają godło, śpiewają hymn państwowy i szkolny oraz umieją odpowiednio zachować się w czasie uroczystości szkolnych.
Znają swoją okolicę, ważne miasta regionu, miasto Bolesławiec, jego zabytki, pomniki, muzea.
Uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony środowiska.
Około 70% to uczniowie aktywni na zajęciach lekcyjnych, chętnie i dobrze pracujący w grupach, potrafiący zaprezentować wyniki swojej pracy – choć mają kłopoty z ich oceną. Uczniowie nie sprawiają trudności wychowawczych, nie są sprawcami przemocy.
Uczniowie brali udział w konkursach , zdobywali sukcesy na szczeblach powiatowych.
Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu klasy, korzystają z imprez ogólnoszkolnych jako uczestnicy, biorą udział w ich organizowaniu.
Tematyka i cele planu wychowawczego dla kl. IV – V zaplanowane na I semestr roku szkolnego zostały w pełni zrealizowane .
Uczniowie otrzymali wychowanie patriotyczne i obywatelskie poprzez wdrażanie do samorządności szkolnej i lokalnej, pogadanki o prawach ucznia, dziecka oraz udział w szkolnych obchodach świąt narodowych i koncertach muzycznych.
Rozmawiano z dziećmi o samopoznaniu, pracy nad sobą w pokonywaniu trudności, radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną o chorobach brudnych rąk i higienie.
Poprzez udział w licznych zabawach klasowych i szkolnych uczniowie przygotowali się do życia w rodzinie i grupie. Pogadanki o konfliktach uczeń – uczeń miały na celu zintegrowanie zespołu klasowego.
Trudności edukacyjne i wychowawcze uczniów były podstawą do określenia tematów pedagogizacji rodziców.

Mocne strony klasowego programu wychowawczego :

-zgodność programu wychowawczego klasy z programem wychowawczym szkoły,
-szereg tematów przeznaczonych na samopoznanie ucznia, samoocenę i autoanalizę swoich postaw i zachowań,
-stwarzanie wielu sytuacji do dyskusji i rozmów na temat konfliktów klasowych,
-możliwość obserwowania ucznia, jego funkcjonowania w grupie, jego postaw wobec kolegów i koleżanek, wobec samego siebie, nauczycieli, rodziców, ojczyzny i regionu,
-swobodna atmosfera podczas godzin wychowawczych sprzyja otwartości i poznaniu uczniów.

Słabe strony klasowego programu wychowawczego :

-trudności we współpracy z niektórymi rodzicami i niemożność dotarcia do tych rodziców ( uprzedzenia wobec nauczycieli i nierozumienie potrzeb swoich dzieci ),
-niemożność zaproszenia na lekcje wychowawcze specjalistów – np. pedagoga, psychologa ( przyczyną – brak takich fachowców w nauczanej szkole ),
-brak współpracy i wsparcia ze strony innych nauczycieli w rozwiązywaniu nieporozumień wychowawcy z rodzicami,
-opracowanie jednego programu dla dwóch klas z powodu łączonych godzin wychowawczych, kiedy specyfika każdej z grup wymaga odrębnych programów.


Wnioski dla wychowawcy do pracy z kl. IV – V :

1.Wzmocnić działania integrujące klasę, pracować nad poprawą samopoczucia uczniów w grupie.
2.Zachęcać uczniów do udziału w konkursach, prezentacjach prac indywidualnych oraz dorobku klasy. W większym stopniu wykorzystywać potencjał uczniów, stawiać na samodzielność i inicjatywę wychowanków.
3.Wspierać samorządność w klasie i w szkole, aktywizować pracę wychowanków w samorządzie uczniowskim szkoły.
4.Współpracować z nauczycielami zajęć edukacyjnych, pedagogiem i psychologiem.
W większym stopniu skoordynować działania w tej dziedzinie,
5.Włączyć w większym stopniu rodziców do realizacji zadań wychowawczych.
6.W dalszym ciągu diagnozować potrzeby klas.

mgr Agnieszka Witnik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.