X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14216
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas III

Program autorski zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klas III gimnazjum

Autor: Agnieszka Wach

Metryczka
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: gimnazjum
Typ kursu: zajęcia wyrównawcze
Częstotliwość spotkań: 1 godzina tygodniowo w cyklu rocznym

I WPROWADZENIE

Mając na uwadze podniesienie jakości pracy szkoły, a także w celu doskonalenia własnej pracy i zwiększenia jej efektów, zdecydowałam się napisać własny program. Przedstawiony poniżej program autorski został opracowany na podstawie dokumentu MENiS „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów”. Program będzie realizowany w trakcie zajęć pozalekcyjnych i jest adresowany do uczniów którzy mają problemy w nauce i nie potrafią przyswoić sobie podstawowych zagadnień objętych programem nauczania. Słabsi uczniowie stanowią zwykle dość dużą liczbę osób, dlatego spotkania pozalekcyjne pozwolą im nadrobić zaległości w wiadomościach, podnieść własną samoocenę a co najistotniejsze osiągnąć pozytywne wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Założeniem tego programu jest wyrobienie w uczniach systematyczności i efektywności uczenia się j. obcych przy jednoczesnym ćwiczeniu różnorodnych sprawności językowych.

II CELE KSZTAŁCENIA

Cele ogólne
• Przybliżenie uczniom efektywnych metod ułatwiających uczenie się j.obcego a w rezultacie zwiększenie samodzielności w uczeniu się języka również z wykorzystaniem źródeł innych niż podręcznik i zeszyt przedmiotowy.
• Uzupełnienie i zwiększenie kompetencji gimnazjalistów w zakresie czterech sprawności językowych
• Zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych (ulotki, pocztówki, przeboje, teksty piosenek)
• Kształtowanie poczucia własnej tożsamości przez budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Cele szczegółowe
Praca z uczniem słabym będzie opierać się na:
W zakresie mówienia:
• Ćwiczeniach przedkomunikacyjnych
• Ćwiczeniach ustrukturyzowanych, zamiast wypowiedzi spontanicznych
• Wykorzystanie obrazka jako bodźca wypowiedzi (wyszukiwanie różnic, odgadywanie treści obrazka itp.)
• Nazywaniu przedmiotów wokół siebie
• Udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania oraz stosowaniu prostych pytań.
• Opowiadaniu krótko o sobie, najbliższych, własnych zainteresowaniach itp.
• Komunikowaniu się w sytuacjach życia codziennego np. wyrażanie odczuć, uczuć, próśb, nakazów, opinii
W zakresie słuchania:
• Zrozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi kolegów
• Zrozumienie sensu wypowiedzi i odnajdywanie potrzebnych informacji
• Właściwe reagowanie na podstawie pytania i polecenia
W zakresie czytania:
• Rozwijanie sprawności rozumienia ogólnego sensu tekstu
• Stosowanie domysłu językowego
• Głośnym czytaniu z zastosowaniem zasad wymowy i intonacji

W zakresie pisania:
• Utrwalanie poznanego słownictwa
• Uzupełnianie tekstów z lukami
• Stosowaniu technik zapamiętywania pisowni wyrazów
• Wdrażanie korzystania za słownika
• Prowadzenie dodatkowego zeszytu, w którym zapisywane będą zwroty i wyrazy
• Sformułowanie własnego komunikatu lub krótkiej wypowiedzi

III POJĘCIE UCZNIA SŁABEGO

Uczeń słaby to taki, którego motywacja wewnętrzna (brak dążenia do zaspokojenia własnych potrzeb) jest na ogół niska. Wynika ona prawdopodobnie z niechęci do nauki lub niskiej samooceny. Uczeń słaby posiada wiele niższe niż reszta klasy możliwości intelektualne, wolniejsze tempo pracy, brak ciekawości poznawczej. W przypadku języków obcych możemy również mówić o predyspozycjach językowych. Czasem zdarza się bowiem, że uczeń który osiąga dobre wyniki z innych przedmiotów, ma duże trudności w opanowaniu umiejętności niezbędnych w posługiwaniu się j. obcym. Niezmiernie ważna w takich przypadkach jest więc motywacja zewnętrzna – uświadomienie uczniowi jego zalet, dostrzeganie starań i najmniejszych nawet postępów.
IV FORMY PRACY Z UCZNIEM SŁABYM
• Indywidualizacja pracy z uczniem (różnicowanie prac domowych, ćwiczeń dostosowanych stopniem trudności do jego możliwości)
• Praca w grupie ( uczeń słabszy może liczyć na pomoc kolegów, a także przydzielanie uczniowi zadań z którymi bez problemu sobie poradzi. Uczeń taki będzie czuł się ważnym ogniwem grupy.)
• Wzbogacenie zajęć o środki dydaktyczne, które wspomagają przyswajanie wiedzy przez ucznia i rozbudzają zainteresowanie tematem lekcji ( piosenki, gry dydaktyczne, materiały autentyczne)
• Poświęcanie zwiększonej uwagi uczniowi słabemu (upewnienie się czy zrozumiał polecenie, ,,naprowadzanie” go na rozwiązanie ćwiczenia)
• Stworzenie przyjemnej atmosfery na zajęciach ( uczeń powinien czuć się na lekcji bezpiecznie, aby pokonał blokady emocjonalne i współpracował na lekcjach na miarę własnych możliwości)
• Częste pochwały (dostrzeganie podejmowanych przez niego prób, wyróżnianie go na forum klasy, pochwały przed rodzicami za najdrobniejsze postępy i starania)

V DOBÓR TREŚCI NAUCZANIA

Treści realizowane na zajęciach wyrównawczych wynikają z programu nauczania języka angielskiego w Gimnazjum nr 4.

FUNKCJE KOMUNIKACYJNE
- Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu:
• Powitania, pozdrowienia, pożegnania.
• Przedstawianie siebie i innych osób.
- Informowanie
• Opis czynności zwyczajowych lub zachodzących w momencie mówienia
• Opis osoby, miejsca lub przedmiotu
• Porównywanie osób, przedmiotów lub miejsc
• Wskazywanie drogi, określanie miejsca pobytu
• Opis przeszłych zdarzeń
• Przewidywania na przyszłość, opisy przyszłych zdarzeń
- Prowadzenie rozmowy
• Inicjowanie rozmowy
• Sygnalizowanie niezrozumienia lub zmiany tempa mówienia
• Zadawanie pytań, budowa twierdzeń
• Formułowanie opinii

- Wyrażanie odczuć, postaw wobec zdarzeń lub opinii rozmówcy
• Wyrażanie zamiarów intencji planów na przyszłość
• Wyrażanie przypuszczeń i prawdopodobieństwa
• Wyrażanie pewności, obawy, strachu
• Opis upodobań
• Wyrażanie zaskoczenia, zadowolenia, satysfakcji, rozczarowania
• Podziękowania, przepraszanie, usprawiedliwianie, wdzięczność
- wpływ na zachowanie innych
• Udzielanie rad
• Formułowanie próśb
• Wyrażanie zakazów i nakazów
• Oferta pomocy

STRUKTURY GRAMATYCZNE
• Zaimki
• Liczebniki główne i porządkowe
• Czasowniki regularne i nieregularne
• Czasy gramatyczne
• Przymiotnik i przysłówek
• Czasowniki modalne
• Strona bierna
• Mowa zależna

TEMATYKA ZAJĘĆ
Omówienie metod i sposobów uczenia się j. obcych.
1. Nawiązywanie znajomości, kraje i narodowości
2. Opisywanie przedmiotów z najbliżego otoczenia oraz przynależności przedmiotów do osób - zaimki
3. Określanie dat i godzin
4. Zainteresowania moje i innych – czas Present Simple
5. Jedzenie i picie – moje preferencje żywieniowe
6. W restauracji – zamawianie posiłków
7. Człowiek- tryb życia, zdrowie i choroba
8. U lekarza- dawanie rad
9. Mój dom – opis pomieszczeń, przymiotniki
10. Czas przeszły budowa zdań, podział czasowników
11. Relacjonowanie zdarzeń z przeszłości, ćwiczenia gramatyczne
12. Miasto i wieś- miejsca użyteczności publicznej, środki transportu
13. Wskazywanie drogi
14. Moja przyszłość- wyrażanie własnych przewidywań
15. Tworzenie porównań- stopniowanie przymiotników
16. Świat przyrody- pogoda i krajobraz
17. Środowisko naturalne
18. Opisywanie umiejętności przy użyciu przysłówka
19. Ważne uroczystości i święta- zapraszanie, obdarowywanie, życzenia
20. Wygląd zewnętrzny, cechy charakteru
21. Czas Present Perfect –ćwiczenia, powtórzenie czasowników nieregularnych
22. Szkoła –przedmioty szkolne, zasady obowiązujące w szkole
23. Zawód moich marzeń- predyspozycje do wykonywania danego zawodu
24. Strona bierna czasu Present Simple i Past Simple
25. Czasy gramatyczne – powtórzenie
26. Życie rodzinne i towarzyskie –prawa i obowiązki, konflikty, problemy, miłość
27. Rozrywka- kino, teatr, muzyka – moje preferencje
28. Mowa zależna- następstwo czasów
29. Mowa zależna ćwiczenia
30. Wakacje- ulubione miejsca na wakacje oraz aktywne formy spędzania czasu wolnego.
31. Podróżowanie- dokonywanie rezerwacji, przygotowania do podróży, kupowanie biletów
32. Pocztówka z wakacji
33. Powtórzenie zagadnień leksykalnych
34. Powtórzenie zagadnień gramatycznych

VI PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Konstrukcja tego programu opiera się na komunikacyjnej metodzie nauczania. Zajęcia służą głównie wyrównaniu braków opanowanego do tej pory materiału przez komunikatywną wymianę informacji. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji nauczyciel korzysta z metod aktywizujących. W celu osiągnięcia zaplanowanych efektów dydaktycznych zastosowane zostaną następujące techniki:
- burza mózgów
- technika wielokrotnego wyboru
- technika prawda/fałsz
- uzupełnianie luk
- praca z tekstem
- słuchanie nagrań autentycznych, przebojów itp. oraz rozwiązywanie dobranych do nich ćwiczeń
- wykorzystanie ilustracji w celu motywowania do wypowiedzi
-odgrywanie ról w różnych sytuacjach
-wyszukiwanie danych w tekście
-przepisywanie
-pisanie prostych komunikatów
Formy pracy na zajęciach oparte są na:
- pracy w grupach
-pracy w parach
-pracy indywidualnej monitorowanej przez nauczyciela
Realizując cele programu należy korzystać z różnorodnych materiałów dydaktycznych, aby uatrakcyjnić tok zajęć, a zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim zmotywowanie ucznia słabego do nauki języka obcego. Różnicowanie metod i form pracy oraz wykreowanie odpowiedniej atmosfery stanowi dobry i pewny sposób osiągnięcia celów.

VII EWALUACJA PROGRAMU

Ponieważ program będzie stosowany na zajęciach pozalekcyjnych nie przewiduje oceniania umiejętności poprzez stawianie stopni. O skuteczność niniejszego program będą świadczyć widoczne postępy uczniów, stopniowe nadrabianie zaległości, informacja zwrotna od nich samych oraz rodziców a także otrzymywanie pozytywnych ocen na zajęciach klasowych j. angielskiego. Systematyczna obserwacja osiągnięć uczniów oraz opanowanie wymagań dotyczących w standardach pomoże w ewaluacji programu i umożliwi jego ewentualną modyfikację (np. rozszerzenie niektórych aspektów a rezygnacja z innych).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.