X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14179
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

NAUCZYCIEL ODBYWAJĄCY STAŻ:
mgr inż. Sandra Paszko – nauczyciel matematyki

PLACÓWKA OŚWIATOWA:
Szkoła podstawowa nr 28
ul. Kosmowskiej 43
41 -808 Zabrze


OPIEKUN STAŻU:
mgr Anna Gaca

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU:
1.09.2011 r.

CZAS TRWANIA STAŻU:
2 lata 9 miesięcy


§7 ust. 1, pkt 1
„Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.”

1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- współpraca z gronem pedagogicznym
- organizacja i uczestnictwo (jako przewodnicząca) w posiedzeniach zespołu przedmiotowego
- współpraca z Samorządem Uczniowskim w organizacji wybranych imprez szkolnych (np. „Andrzejki”, „Mikołaj w szkole”)

2. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i wychowania religijnego.
- zapoznanie się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, uwzględnienie w swojej pracy opinii poradni dotyczących uczniów


§7 ust. 1, pkt 2
„Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.”

1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
- doskonalenie wewnątrzszkolne – udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
- doskonalenie zewnętrzne – udział w konferencjach szkoleniowych, warsztatach metodycznych
- spotkania z metodykiem nauczania matematyki

2. Samodzielne studiowanie literatury psychologicznej, pedagogicznej i metodycznej
- poszerzenie wiedzy o wybrane zagadnienia pedagogiczne, psychologiczne i metodyczne z uwzględnieniem problemów szkoły


§7 ust. 1, pkt 3
„Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.”

1. Analiza dokumentacji
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Ustawa o systemie oświaty
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet)


§7 ust. 2, pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- omówienie zasad współpracy i sporządzenie kontraktu z opiekunem
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem

- prowadzenie zajęć lekcyjnych w obecności opiekuna
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
- udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
- obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez nauczycieli
- analiza i wybór programów nauczania matematyki w klasach IV - VI
- udoskonalenie przedmiotowego systemu oceniania, rozkładów materiału nauczania z matematyki zgodnie z nową podstawą programową

- badanie umiejętności matematycznych uczniów „Sesje z plusem” – uczestnictwo w programie „Lepsza szkoła” wdrożonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

- analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów – obserwacja mocnych i słabych stron uczniów, wdrażanie metod naprawczych

- organizacja i aktywny udział w spotkaniach zespołu matematyczno – przyrodniczo – informatycznego – sprawowanie funkcji lidera zespołu

- stosowanie aktywnych metod nauczania (np. metody problemowej, burzy mózgów, pracy w grupach, gier planszowych)
- opracowanie pomocy dydaktycznych, gazetki matematycznej, konkursów i turniejów matematycznych

- opracowanie scenariuszy i przygotowanie lub współorganizacja według nich wybranych uroczystości i imprez szkolnych takich jak „Dzień matematyki”, „Andrzejki”, „Mikołaj w szkole”

- Organizacja konkursów szkolnych takich jak „Mistrzostwa klas IV w tabliczce mnożenia”, „Mistrzostwa sudoku”, „Szach – Mistrz”, „Rozgrywki sportowo matematyczne”.
Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora konkursów ogólnopolskich „Kangur” oraz „Panda”.
- Pełnienie funkcji lidera planowania WDN (jako jednego z dwóch liderów w szkole)

4. Ewaluacja metod pracy
- ewaluacja metod pracy na zajęciach lekcyjnych poprzez opracowanie i przeprowadzenie ankiet dla uczniów i/lub rodziców
- ewaluacja metod pracy na kółkach matematycznych poprzez obserwację osiągnięć uczniów i wyniki badania umiejętności matematycznych uczniów w programie „Lepsza szkoła”


§7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska uczniowskiego i sytuacji rodzinnej uczniów
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych pod kątem środowiska w jakim przebywają i zachowania w grupie
- indywidualne rozmowy z uczniami uzdolnionymi matematycznie oraz słabszymi w celu motywowania ich do dalszej pracy
- rozmowy z wychowawcami uczniów (również z pierwszego etapu edukacyjnego) i pedagogiem szkolnym dotyczące uczniów mających trudności w nauce matematyki oraz uczniów sprawiających problemy wychowawcze
- kontakty indywidualne z rodzicami, także podczas konsultacji i zebrań szkolnych w szczególności uczniów z trudnościami w nauce i posiadającymi opinie poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych

2. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych według indywidualnych potrzeb uczniów
- diagnoza umiejętności uczniów w zakresie matematyki w klasach IV – VI prowadzona 3 razy w roku szkolnym – uczestnictwo w programie Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego „Lepsza szkoła”
- prowadzenie kółek matematycznych i zajęć wyrównawczych zgodnie z potrzebami uczniów
- organizacja kółka szachowego zgodnie z zainteresowaniem uczniów
- opracowanie i wdrożenie indywidualnego program pracy z uczennicą zdolną - Karoliną L.
- przygotowanie uczniów do szkolnych, pozaszkolnych, i ogólnopolskich konkursów matematycznych jak również do wojewódzkiego konkursu matematycznego z elementami przyrody


§7 ust. 2, pkt 3
„Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

1. Doskonalenie umiejętności obsługi programów komputerowych
- udział w kursach i szkoleniach dotyczących technologii informacyjnej
- samodoskonalenie dzięki wykorzystaniu zasobów Internetu

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela
- tworzenie przy pomocy komputera dokumentacji szkolnej
- tworzenie przy pomocy komputera narzędzi diagnozujących, kart pracy, kart oceny, pomocy dydaktycznych, dyplomów, sprawdzianów, konspektów i scenariuszy lekcji
- wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach matematyki, tworzenie prezentacji w programie Power Point
- wdrażanie uczniów do korzystania z technologii informacyjnej w procesie nauczania matematyki poprzez zachęcanie ich do wykonywania zadań matematycznych i projektów z wykorzystaniem komputera
- opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego


§7 ust. 2, pkt 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.”

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
- udział w szkoleniach, kursach rozwijających wiedzę pedagogiczną, psychologiczną

2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym z matematyki
- objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez organizację zajęć dodatkowych
- opieka nad uczniami uzdolnionymi matematycznie – motywowanie ich do dalszej pracy i pogłębiania swojej wiedzy

3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki
- konsultacje z metodykiem nauczania matematyki
- wprowadzanie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej, stosowanie interesujących pomocy dydaktycznych (przygotowanie interesujących kart pracy, gier dydaktycznych, brył przestrzennych)


§7 ust. 2, pkt 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego
- systematyczne analizowanie aktów prawnych dotyczących systemu oświaty
- śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego
- analiza aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
2. Poznanie zasad organizacji i funkcjonowania szkoły
- analiza dokumentacji szkolnej:
Statut szkoły
Program wychowawczy i profilaktyczny
Wewnątrzszkolny system oceniania
3. Przestrzeganie przepisów BHP
- uczestnictwo w szkoleniach BHP
- stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej


Opracowała: Sandra Paszko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.