X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14109
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

opracowała mgr Justyna Madalińska

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7. ust2. pkt1.)

1. Współpraca z opiekunem stażu:
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym
doskonaleniu:
- udział w pracach zespołu wychowawczego przedszkola;
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych;
7. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.
8. Ukończenie kursów doskonalących dla nauczycieli pracujących w przed­szkolach
9. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
- dzienniki zajęć;
- plany pracy;
- arkusze obserwacji;
Tworzenie własnego warsztatu pracy: materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp.
Realizacja programu „Zosia Samosia idzie w świat”
12. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej Pt „Drzewa w czterech porach roku”- metodą projektów
13. Zajęcia otwarte i koleżeńskie
14. Publikacje własnych prac
- scenariusze
- plan rozwoju


II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych cywilizacyjnych. ( § 7. ust 2.
pkt 2. )

1. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej
- obserwowanie dzieci w różnych sytuacjach
- poznanie środowiska w jakim żyją dzieci
- praca z dziećmi, diagnozowanie ich potrzeb
- praca indywidualna z dziećmi
2.Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach, festiwalach organizowanych przez różne instytucje, udział w lokalnych imprezach
2. Udział w akcjach charytatywnych
3. przygotowywanie dzieci do konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
4. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
- Jasełka;
- Wigilia;
- Dzień Babci i Dziadka;
- Dzień Wiosny;
- Dzień Mamy i Taty;
- Dzień Dziecka;
- pożegnanie przedszkola
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, kina, sklepu, apteki, przychodni lekarskiej.
do Urzędu Miasta i Gminy Krzyża Wlkp., na kolej, na pocztę
6. Organizowanie współpracy z rodzicami. Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;
-Konsultacje indywidualne z rodzicami;
-Zajęcia otwarte dla rodziców;
- referaty, pogadanki
-Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych;
7. Współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Krzyżu Wlkp , opieką społeczną.
8. Współpraca z miejską biblioteką, z nadleśnictwem w Krzyżu Wlkp.
9. Organizowanie spotkań i pogadanek z ciekawymi ludźmi.
10. Pozyskanie środków materialnych, pomocy na rzecz lepszego funkcjonowania przedszkola


III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej( § 7. ust 2. pkt 3. )

1. Opracowywanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych przy użyciu komputera.
3. Odbieranie poczty elektronicznej związanej z konkursami przedszkolnymi.
4. Przygotowywanie przy użyciu technik multimedialnych dyplomów, podziękowań itp..
5. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
6. Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
7. Przygotowanie prezentacji z realizowanych innowacyjnych programów


IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.(§ 7. ust 2. pkt 4. )

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych;
- udział w formach doskonalenia zawodowego (psych, pedag., dydak.)
- nowe metody wychowania i nauczania ( metody aktywizujące, dramowe, metoda projektów”
- dzielenie się wiedzą z rodzicami dzieci oraz innymi nauczycielami ( zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców, referaty na spotkaniach rodziców i RP)
- realizowanie zadań wychowawczych podczas pracy z dziećmi
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi w/w dziedzin.
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
4. Systematyczne prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci.
- Obserwacja dzieci na tle grupy;
-Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.organizowanie :
- spotkania z logopedą
- spotkania z psychologiem
6. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.


V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7. ust 2. pkt 5. )

1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 14.11.2007 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela;
- Ustawa o systemie oświaty.
2. Analiza dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania przedszkola:
- statut
- program wychowawczy i profilaktyczny
- roczny plan pracy i plany nadzoru.
- regulaminy – rady pedagogicznej, Rady Rodziców
- przepisy bhp w przedszkolu
3. Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
4. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
5. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej szkoleniowej.
6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
7. Praca w zespołach i komisjach zajmujących się zmianami wewnątrzprzedszkolnego prawa oświatowego.
8. Współpraca z logopedą przedszkolnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej
9. Udział w zbiórce pieniężnej organizowanej przez przedszkole – Góra Grosza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.