X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13942
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: mgr Emilija Widniak
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 14 w Pruszkowie
Dyrektor: mgr Zdzisława Pejas
Opiekun stażu: mgr Barbara Ponichter
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2011r.


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola (§ 6 ust. 2 pkt.1)

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.p.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja

1 Zapoznanie z przepisami i procedurami związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
- Rozporządzenie MEN z 14.11.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Ustawa z 26.01.1982 r.
– Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty z 07.09.1991 r. z późniejszymi zmianamiPostępowanie kwalifikacyjne:
- §9 ust. 1 pkt. 1 dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
- § 9 ust.1 pkt. 2 zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
- §9 ust.1 pkt.3 zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
- §9 ust.1 pkt.4 ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Śledzenie informacji poświęconych oświacie w prasie i Internecie.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2011
- plan rozwoju zawodowego
- dokumentacja własna (zeszyt stażu)
- scenariusze zajęć- wnioski z zajęć (zeszyt stażu)
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
-refleksje opiekuna stażu

2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- określenie formy współpracy,
- opracowanie harmonogramu zajęć hospitowanych i obserwowanych,
- zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
- rozmowa na temat procedur związanych z awansem zawodowym,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego : konsultacje, analiza, ewaluacja.
Wrzesień 2011
- kontrakt z opiekunem stażu

3 Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola.
Analiza dokumentacji dotyczącej funkcjonowania przedszkola:
- Statut Przedszkola,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Regulamin Rady Rodziców,
-Regulamin pracy i wynagrodzenia,
- Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego,
- Rozporządzenie w sprawie podstawy wychowania przedszkolnego,
- Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnego,
- Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych,
- Koncepcja rozwoju przedszkola,
- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora
Wrzesień, październik 2011
- zeszyt stażu

4 Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu
- opracowywanie planów miesięcznych (co drugi miesiąc),
- wpisy do dziennika zajęć,
- udział w radach pedagogicznych,
- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami,
- dokumentowanie obserwacji dotyczących rozwoju dziecka,
- prowadzenie i diagnozowanie przyrostu wiedzy i umiejętności dzieci – arkusz diagnozy i obserwacji
Cały okres stażu
- wpisy w dzienniku zajęć,
- plany miesięczne,- protokoły z zebrań z rodzicami i Rady Pedagogicznej,
- arkusze diagnostyczne

5 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
- Rozporządzenie MEN z 31.12.2002r.
W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie MENiS z 08. 11.2001r.
W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
- udział w szkoleniu BHP,
-regulamin korzystania z ogródka przedszkolnego
- zasady korzystania z trampoliny,
- zasady korzystania z basenu dmuchanego,
- zasady bezpiecznego przebywania dzieci w przedszkolu
Wrzesień
- październik 2011
- notatki w zeszycie stażu


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§6 ust.2 pkt.2)

1 Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć z dzieckiem
- zapoznanie z aktualnie obowiązującym w przedszkolu programem wychowania,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie ich Wrzesień 2011
Raz w miesiącu
- scenariusze zajęć,
- wnioski i autorefleksja (zeszyt stażu)

2 Wymiana doświadczeń - wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
- zajęcia otwarte dla rodziców
Cały okres stażu
- scenariusz zajęcia otwartego

3 Samodoskonalenie
- czytanie literatury i czasopism pedagogiczno – psychologicznych,
- szukanie w Internecie ciekawych artykułów
Cały okres stażu
- spis literatury i stron internetowych,
- zapisywanie swoich uwag i refleksji na temat przeczytanej literatury

4 Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez udział w doskonaleniu nauczycieli
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb przedszkola i własnych
Cały okres stażu
- zaświadczenia, dyplomy,
-materiały metodyczne

5 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- korzystanie z publikacji dotyczących edukacji,
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
- zapis planów miesięcznych w formie elektronicznej,
- redagowanie zaproszeń, podziękowań, kart pracy
Cały okres stażu
- pomoce dydaktyczne

6 Tworzenie własnego warsztatu pracy
- opracowanie własnych pomocy,
- zapoznanie ze zbiorami bibliotecznymi
Cały okres stażu
- pomoce dydaktyczne,
- plany miesięczne,
- scenariusze zajęć

7 Uczestniczenie w pracach przedszkola związanych z realizacją jego zadań - udział dzieci w konkursach organizowanych przez miasto, gminę, powiat, województwo,
- udział dzieci w wycieczkach związanych z realizacją koncepcji pracy przedszkola i planem nadzoru pedagogicznego
Cały okres stażu
- harmonogram wycieczek do instytucji użyteczności publicznej


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt.3)

1 Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku ucznia
- zapoznanie z formami współpracy z rodzicami: zebrania, dni otwarte, zajęcia otwarte, współpraca przy uroczystościach przedszkolnych, wycieczki
Cały okres stażu
- plany i protokoły zebrań,
- scenariusze uroczystości,
- karty wycieczek (ewidencja wyjść)

2 Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach rodzicom
- indywidualne rozmowy z rodzicami,
- praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z dzieckiem z trudnościami, ewentualnie zdolnym),
- obserwacja i diagnoza osiągnięć dzieci
Według ustaleń
- karty obserwacji dziecka,
- zeszyt obserwacji,
- teczki dzieci zakwalifikowanych do pracy indywidualnej wraz z pomocami dydaktycznymi i scenariuszami zajęć

3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
- czytanie literatury pedagogiczno – psychologicznej,
- współpraca z psychologiem i logopedą,
Cały okres stażu
- zeszyt stażu,

4 Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków
- udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich itp.,- prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych i poza przedszkolnych, na wystawce w holu,
- prowadzenie kółka plastycznego
Cały okres stażu
- dyplomy, zaświadczenia,
- prezentacja wytworów na tablicy w holu
- sprawozdania z konkursów


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt.4)

1 Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć
- obserwacja zajęć,
- rozmowa z opiekunem stażu,
-wyciąganie wniosków
Raz w miesiącu
- scenariusze zajęć obserwowanych,
- wnioski nauczyciela stażysty zapisane w zeszycie stażu

2 Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- rozmowa po hospitacyjna
Raz w miesiącu
- scenariusze zajęć,
- samoocena (zeszyt stażu),
- wnioski (zeszyt stażu),
- refleksje opiekuna stażu


Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki

1 Zadania związane z planem rocznym przedszkola
- współorganizowanie imprez przedszkolnych,
-dekoracja przedszkola
Cały okres stażu
- scenariusze imprez,
- zdjęcia

2 Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
- udział wychowanków w różnych konkursach
Cały okres stażu
- zdjęcia,
- pracy dzieci,
- zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.