X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13678
Przesłano:
Dział: Logopedia

Stymulacja rozwoju mowy w grupowych zajęciach logopedycznych

I Wstęp

Mowa jest aktem w procesie porozumiewania się. Jej istotą jest przekaz dźwiękowy i odbiór słuchowy informacji. Rozwój mowy możliwy jest tylko w kontaktach z innymi ludźmi.
Mowa wpływa na cały rozwój dziecka. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, jest narzędziem w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii i uczuć. Sposób komunikowania się wpływa na sukcesy edukacyjne, zawodowe oraz stosunki z innymi ludźmi.
Zabawa jest najlepszą formą stymulacji mowy dzieci. Ma wiele cech wspólnych z nauką i pracą, gdyż są to czynności celowe, które wpływają kształcąco na rozwój człowieka. Zabawa zaspokaja potrzebę aktywności i poznawania rzeczywistości. Wpływa na rozwój myślenia, spostrzegawczości, koncentracji, pamięci, uwagi, orientacji, wyobraźni, inteligencji twórczej, wytrwałości, kontaktów społecznych i umiejętności współdziałania z innymi.
Nieprawidłowy rozwój sfery językowej i brak pomocy ze strony specjalistów może być przyczyną frustracji, lęków i wycofywania się
z kontaktów społecznych.
Podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym dokonałam obserwacji, które dowodzą, że stopień rozwoju mowy jest u tych dzieci bardzo zróżnicowany. Zaobserwowałam grupę dzieci z prawidłowym rozwojem mowy jak również dzieci wykazujące niechęć do mówienia, dzieci z zaburzeniami, które mają istotny wpływ na proces rozwoju mowy.
Zajęcia, które proponuję skierowane są do dzieci z prawidłowym rozwojem mowy jak również do dzieci, które przejawiają trudności w mówieniu bądź wykazują niechęć do mówienia i nawiązywania kontaktów społecznych.

II Charakterystyka programu

Przedstawiony program „ Stymulacja rozwoju mowy w grupowych zajęciach logopedycznych” przeznaczony jest dla dzieci z klasy „0”. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu. Program będzie realizowany w dwóch grupach dzieci od połowy września do końca maja w roku szkolnym 2011/2012.

III Cel ogólny programu

Celem programu „ Stymulacja rozwoju mowy w grupowych zajęciach logopedycznych” jest rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

IV Cele szczegółowe

· podnoszenie sprawności aparatu artykulacyjnego
· kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
· kształtowanie prawidłowego sposobu połykania
· kształtowanie prawidłowej fonacji
· rozwijanie słuchu fonemowego
· rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej
· wdrażanie narządów artykulacyjnych do wyraźnej pracy podczas mówienia i recytacji wierszyków
· wdrażanie do wyrazistej wymowy głosek
· wdrażanie do koncentracji uwagi
· doskonalenie pamięci słuchowej
· kształtowanie świadomości fonologicznej
· rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej
· usprawnianie funkcji językowych w zakresie budowy zdania
· rozwijanie słownictwa czynnego
· kształtowanie poczucia rytmu

V Cele operacyjne

· poprawienie mowy i wymowy
· poszerzenie możliwości artykulacyjnych i fonacyjnych
· rozbudzenie pewności siebie w nawiązywaniu kontaktów społecznych

VI Przewidywane efekty

· usprawnienie motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych
· wykształcenie prawidłowego wzorca artykulacyjnego
· wykształcenie postawy aktywnego udziału w komunikacji
· wykształcenie postawy aktywnego uczestnictwa w zajęciach
· usprawnienie funkcji mających wpływ na rozwój mowy
· rozwijanie zasobu słownictwa
· wykształcenie prawidłowego budowania wypowiedzi

VII Metody pracy

· podająca - pogadanka, opowiadanie, instrukcja słowna
· praktyczna – pokaz, ćwiczenia
· aktywizująca – praca indywidualna i zespołowa

VIII Formy pracy

· praca indywidualna
· praca grupowa

IX Środki dydaktyczne

· magnetofon
· płyty CD z nagraniami
· instrumenty muzyczne
· ilustracje, plansze, obrazki
· tablice ze schematem układu narządów mowy podczas wymawiania głosek
· zabawki

X Ewaluacja programu

Ewaluacja jest informacją zwrotną o atrakcyjności zajęć.

Formy ewaluacji:

- obserwacja aktywności dzieci podczas zajęć
- rozmowy z wychowawcą grupy
- rozmowy z rodzicami
- zajęcia otwarte dla rodziców
- ankieta skierowana do rodziców


XI Bibliografia

1. „ Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat” Romana Sprawka, Joanna Graban
2. „ 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych” Ewa Małgorzata Skorek
3. „ Rysowane wierszyki” Ewa Małgorzata Skorek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.