X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13668
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: Zbigniew Urbaniec – nauczyciel techniki i oligofrenopedagog

Szkoła: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: maj 2014r.
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, doskonalenie warsztatu i metod pracy oraz podniesienie efektywności działań dydaktyczno wychowawczych.

I. Czynności organizacyjne

1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
-wstępna analiza własnych umiejętności.
- zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. – z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MENiS z dnia
1 grudnia 2004 r.)
- złożenie wniosku o rozpoczęcie Stażu.
-sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Dowody realizacji:
-autorefleksja
-rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego
-wniosek o rozpoczęcie stażu
-plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- gromadzenie dokumentacji.
-praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciel dyplomowanego.
-uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Dowody realizacji:
-teczka „Awans zawodowy nauczyciela”
-ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Dowody realizacji:
-sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.

II. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust.2 pkt 1
-Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych,
kursach itd.)
-Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy.
-Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, tj. planów funkcjonowania szkoły, np. Planu Nauczań Indywidualnych i innych.
-Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.
- Współpraca z Samorządem uczniowskim przy organizacji
różnego rodzaju imprez szkolnych.
- Pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za podręczniki szkolne.
-Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów klasy i szkoły.
- Organizacja wycieczek przedmiotowych oraz turystyczno- krajoznawczych.
- Przygotowanie uczniów i zorganizowanie Egzaminu na Kartę
Rowerową.
-Aktywny udział w przygotowaniu40-lecia Szkoły.
-Wszelkie inne przedsięwzięcia i działania na rzecz doskonalenia
swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły
Dowody realizacji:
-świadectwa ukończenia
-zaświadczenia
-potwierdzenie uczestnictwa
-karty pracy
-gry dydaktyczne
-wpisy w dzienniku ze spotkań z rodzicami
-karty wycieczek

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2.
-stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.
-prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego (projektor).
-prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem innych technologii informacyjnych m.in. VHS, DVD, CD
-wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczanymi przedmiotami.
-przekazywanie drogą elektroniczną różnych informacji z działalności
szkoły.
- korespondencja e-mailowa z nauczycielami oraz szkołą, celem
przekazywanie różnych informacji.
- Korzystanie z zasobów sieci Internet w celu szybkiego dotarcia do
niezbędnych informacji i literatury fachowej.
Dowody realizacji:
- notatki
-wydruki
-testy
-prezentacje multimedialne
-konspekty lekcji
-notatki
-wydruki
-potwierdzenia Dyrektora Szkoły

3. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust.2 pkt 3
- organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli oraz udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
-uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach szkolnych Zespołów Przedmiotowych – wymiana doświadczeń.
-opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
-współpraca z pedagogiem szkolnym, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.
-organizacja zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli szkół
ogólnodostępnych pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym.
Dowody realizacji:
-scenariusze i konspekty z zajęć
-potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-przesłanie planu na portal internetowy
-potwierdzenie Pedagoga Szkolnego
-konspekty zajęć

4. Realizacja zadań:
a). opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a
- praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela.
- współpraca z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską w Wieliczce-
zorganizowanie prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa na drodze.
- współpraca z Komendą Powiatową PSP w Wieliczce- zorganizowanie
prelekcji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w domu i szkole.
Dowody realizacji:
-potwierdzenia Dyrektora Szkoły

b) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. § 8 ust 2 pkt 4 lit.C
-angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach
przedmiotowych i plastycznych oraz zawodach sportowych
wykraczających poza program nauczania.
-opracowanie i realizacja planów wycieczek przedmiotowych i
szkolnych.
-współorganizowanie uroczystości szkolnych.
-prowadzenie działań zmierzających do poszerzenia „bazy” pomocy
dydaktycznych z nauczanych przedmiotów.
-podejmowanie działań na rzecz integracji przez aktywną
współpracę z podmiotami środowiska lokalnego.
Dowody realizacji:
-dyplomy
-potwierdzenia Dyrektora Szkoły
-karty wycieczek
-sprawozdanie
-wykaz pomocy dydaktycznych

c). wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. § 8 ust.2 pkt 4 lit. e
-współpraca z różnymi instytucjami samorządowymi m.in. Komendą Policji, Strażą Miejską, PPP, CPR I innymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole czy pomocy uczniom.
-współpraca z pedagogiem szkolnym oraz PPP.
-współpraca z Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w
Tomaszowicach.
Dowody realizacji:
-potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-potwierdzenie Pedagoga Szkolnego
-potwierdzenie Dyrektora ŚDPS

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. § 8 ust. 2 pkt 5
-diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów poprzez obserwację oraz
podejmowanie działań mających na celu ich zaspokojenie lub
eliminowanie problemów.
Dowody realizacji:
- materiał diagnostyczny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.