X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13636
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
IMIĘ I NAZWISKO: mgr.........................
NAZWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ: Szkoła Podstawowa ........................................
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany okres zakończenia stażu: 31 maj 2014r.
Opiekun stażu: mgr........................................
Dyrektor placówki oświatowej: mgr ........................................

Cel główny podjęcia stażu:
doskonalenie kompetencji zawodowych
zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Akty prawne:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz 2593)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz 1580)

Na podstawie w/w aktów prawnych w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego zamierzam:
1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych.
2. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty.

(Tabela - dop. red.)

Z a d a n i e
Forma realizacji
Termin
Sposób udokumentowania

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

Współpraca i wspomaganie działań organów szkoły w zakresie realizacji podstawowych zadań dydaktycznych i wychowawczych:

1. Poszerzenie wiadomości na temat zasad funkcjonowania i organizacji życia szkoły
- analiza dokumentacji szkolnej
na bieżąco
notatki własne

2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
- udział w pracach Rady Pedagogicznej
- współpraca z Gronem Pedagogicznym
- współpraca z Radą Rodziców
- współpraca z Samorządem Uczniowskim
okres stażu
potwierdzenie obecności, notatki

3. Realizacja zadań wynikających z pracy szkoły
- udział w pracach zespołów dokonujących ewaluacji
- udział w pracach zespołów zadaniowych
- udział w pracach zespołów nadzorujących przebieg konkursów
- udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli
- współpraca z nauczycielami przy organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych, wyjazdów i wycieczek
okres stażu
potwierdzenia dyrektora i nauczycieli, protokoły pracy zespołów, raporty, protokoły z konkursów
notatki potwierdzenia
karty wycieczek, scenariusze uroczystości, dokumentacja fotograficzna, potwierdzenia


Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
- analiza przepisów prawa oświatowego
- śledzenie stron internetowych MEN
- napisanie wniosku o rozpoczęciu stażu i planu rozwoju zawodowego
- uaktualnienie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli
wrzesień 2011r.
okres stażu
spis stron www
wniosek, plan rozwoju
notatki

2. Współpraca z opiekunem stażu
- ustalenie zasad współpracy
- zawarcie kontraktu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- obserwowanie lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu
- omawianie przeprowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia i ewaluacji własnych oraz obserwowanych zajęć
IX.2011r.
według harmonogramu
kontrakt
harmonogram spotkań, konspekty, karty obserwacji, potwierdzenia opiekuna stażu
konspekty i notatki własne

3. Doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć
- opracowanie i realizacja rozkładów materiału nauczania i programu wychowawczego i profilaktycznego
- wzbogacenie metod i form pracy – realizowanie elementów programów ,,Pedagogika zabawy Klanza”; ,,Metody gimnastyki twórcy Labana, Kniessow, Orffa,
- przygotowywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych
- dekoracje sali zgodnie z porami roku
- analizowanie kart obserwacji i innych narzędzi pomiaru dydaktycznego
- prowadzenie zajęć w obecności innych nauczycieli i dyrektora, omawianie ich i wyciąganie wniosków
- udział w lekcjach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli
początek roku szkolnego
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
rozkład materiału, program wychowawczy
scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku zajęć
plansze, ilustracje, karty pracy, puzzle, albumy, szablony,
elementy dekoracji
karty obserwacji, karty pracy, wytwory pracy dzieci
scenariusze zajęć, karty obserwacji zajęć i hospitacji, potwierdzenia, notatki
potwierdzenia

4. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego podnoszących umiejętności i kompetencje
- udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach i konferencjach
- aktywny udział w WDN – udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- samodzielne doskonalenie zawodowe, gromadzenie literatury metodycznej i pedagogicznej
- korzystanie z edukacyjnych publikacji i portali internetowych
okres stażu
okres stażu
okres stażu
zaświadczenia potwierdzające udział
potwierdzenie obecności
spis lektur,notatki
spis stron www

5. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i ich promocja
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
- opracowywanie referatów dla rodziców
- opracowanie pomocy dydaktycznych
- wykonanie dekoracji sali
- organizowanie uroczystości w przedszkolu
- organizacja i udział w konkursach
okres stażu
Scenariusze zajęć,
referaty,
pomoce, materiały
elementy dekoracji
scenariusze uroczystości, konkursów, potwierdzenia

6. Prowadzenie dokumentacji
- wpisy w dzienniku zajęć
- prowadzenie kart obserwacji dzieci
- opracowanie planów pracy
- redakcja Kroniki Przedszkola
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
- raporty ewaluacyjne
- sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej
okres stażu
koniec roku szkolnego
Dziennik zajęć,
karty obserwacji,
plany pracy,
Kronika Przedszkola,
potwierdzenia,
notatki własne, raporty, sprawozdania

7. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
- gromadzenie dokumentacji potwierdzających wykonanie planowanych zadań
- sprawozdanie cząstkowe (półroczne) z realizacji planu rozwoju wraz z wnioskami
okres stażu
każdy semestr
Potwierdzenia,
dokumenty, wnioski, sprawozdania

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
- opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych dokumentów i materiałów
- podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu
- dokonanie samooceny za okres stażu
koniec stażu
czerwiec 2014r.
teczka zawierająca potwierdzone przez dyrekcję dokumenty
sprawozdanie


Uwzględnienie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- zbieranie informacji o dzieciach według przygotowanych narzędzi (karty zgłoszeń dzieci), ankiet informacyjnych o dzieciach;
- wywiad z rodzicami
wrzesień
Karty zgłoszeń dziecka,
ankiety dla rodziców, notatki

2. Obserwacja i analiza możliwości dziecka
- obserwacja dzieci podczas zajęć, zabaw dowolnych, wycieczek, imprez i uroczystości
okres stażu
Karty obserwacji, notatki

3. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci
- prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami dotyczących dziecka w celu poznania środowiska domowego, sytuacji materialnej itp.
- prowadzenie zebrań z rodzicami poświęconych tematyce związanej z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego dzieci (pedagogizacja rodziców)
- aktualizacja ,,kącika dla rodziców”
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
- angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły (pomoc w organizacji uroczystości, wycieczek i imprez szkolnych)
okres stażu
okres stażu
cztery razy w roku szkolnym
zgodnie z harmonogramem uroczystości
Listy obecności, protokoły ze spotkań
protokoły ze spotkań, referaty
tablica informacyjna dla rodziców,
scenariusze zajęć
dokumentacja fotograficzna, karty wycieczki

4. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań
- prowadzenie i organizowanie zabaw badawczych oraz zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących
okres stażu
scenariusze zajęć, gazetka, zdjęcia

5. Rozwijanie twórczych uzdolnień (praca z dzieckiem zdolnym)
- przygotowanie do udziału w konkursach szkolnych, inscenizacjach
- zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych
okres stażu
dokumentacja fotograficzna
protokoły z konkursów

6. Praca z dzieckiem wymagającym pomocy
- nauka przez zabawę
- zabawy, gry i ćwiczenia z elementami logopedii
- dostosowanie procesu edukacji do możliwości dziecka
okres stażu
plany pracy,
zestawy ćwiczeń i zabaw logopedycznych, gry logopedyczne, zapisy w dzienniku

7. Współpraca z logopedą przy udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- konsultacje z logopedą w zakresie realizacji zajęć logopedycznych
na bieżąco
okres stażu
notatki

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- organizacja spotkań z przedstawicielami instytucji publicznych z policjantem, strażakiem, pielęgniarką
zgodnie z tematyką zajęć
dyplom podziękowania, dokumentacja fotograficzna, potwierdzenie spotkań

9. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
- redagowanie ,,Kroniki Przedszkolnej”
- prowadzenie ,,Kącika dla Rodziców”

- prowadzenie dodatkowych zajęć ,,muzyczno – ruchowych” dla dzieci
okres stażu,
rok szkolny 2011/2012
kronika przedszkolna
dokumentacja fotograficzna
program zajęć muzyczno - ruchowych

10. Stwarzanie dzieciom możliwości wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną i artystyczną
- zastosowanie różnorodnych technik plastycznych
- przygotowanie przedstawień okolicznościowych z udziałem dzieci
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
okres stażu
według harmonogramu
Dokumentacja fotograficzna,
scenariusze imprez, protokoły z konkursów

11. Organizowanie konkursów, wycieczek i uroczystości przedszkolnych
- organizacja konkursów i przygotowanie dzieci do udziału w konkursach o tematyce zdrowotnej, konkursów plastycznych, recytatorskich
- organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych: ,,Pasowanie na Przedszkolaka”, ,,Wizyta Św. Mikołaja”, ,,Dzień Babci i Dziadka”, ,,Dzień Mamy i Taty”, ,,Zakończenie roku w przedszkolu”
zgodnie z harmonogramem,
Protokoły z konkursu, scenariusze konkursów,
scenariusze uroczystości, dokumentacja fotograficzna, zapisy w Kronice Przedszkolnej”, wpisy w dzienniku

12. Udział w realizacji programów profilaktycznych
- organizowanie zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata z udziałem policjanta, pielęgniarki, strażaka
- prowadzenie zajęć i konkursów promujących zdrowy styl życia
- realizacja działań ekologicznych
wrzesień/ październik
potwierdzenia, dokumentacja fotograficzna
scenariusze konkursów i zajęć
plan działań ekologicznych


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej
- udział w warsztatach dotyczących awansu zawodowego z wykorzystaniem zdalnego nauczania (metodą on – line)
wrzesień 2011r.
zaświadczenie

2. Korzystanie z programów komputerowych i internetu w pracy dydaktycznej
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
- pozyskiwanie materiałów z internetu do wykorzystania na zajęciach
- przygotowanie pomocy dydaktycznych, dyplomów, zdjęć, podziękowań, referatów i informacji dla rodziców za pomocą komputera
- konstruowanie scenariuszy, planów miesięcznych zajęć, planu wychowawczego, sprawozdań, protokołów przy użyciu komputera
- opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: ankiet, arkuszy itp.
- przygotowanie gazetek tematycznych w sali przy pomocy komputera: ,,Kącik dla rodziców”; ,,Z życia grupy”
- przygotowanie tekstów i zdjęć dotyczących życia grupy na stronie internetowej szkoły
- przygotowanie dokumentacji z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
spis stron internetowych
konspekty, zestawy zabaw integracyjnych
pomoce dydaktyczne, dyplomy, referaty, zdjęcia
plany pracy, scenariusze, sprawozdania,
protokoły z konkursów i spotkań
ankiety ewaluacyjne, ankiety dla rodziców
dokumentacja fotograficzna
potwierdzenia
dokumentacja do teczki

3. Dzielenie się swoją wiedzą poprzez publikacje w internecie
- umieszczenie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – plan rozwoju zawodowego
X.2011r.
Strona internetowa: www. literka.pl


Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki
- uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego pozwalających zdobywać i aktualizować wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki (warsztaty dotyczące emocji, agresji, komunikacji)
- samodzielne studiowanie literatury psychologiczno - pedagogicznej
okres stażu
okres stażu
Zaświadczenie
spis lektur, notatki

2. Zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka, rozmowy z rodzicami i obserwacja
- rozwiązywanie problemów wychowawczych i konfliktów
- integrowanie grupy
- zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących (aktywizowanie dzieci przy wykorzystaniu ruchu i muzyki
- organizowanie spotkań z rodzicami, mających na celu pedagogizację oraz służących rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
- organizacja zebrań z rodzicami – omawianie spraw bieżących, wsparcie rodziców w ich działaniach, w uzyskaniu pomocy m. in. specjalistycznej, materialnej itp.
- angażowanie rodziców w pomoc w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych i przedszkolnych
- aktywizacja dzieci zdolnych poprzez udział w konkursach i zajęciach dodatkowych
- pomoc dzieciom z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi
- aktywna realizacja zadań wychowawczych wynikających z planu pracy wychowawczej i profilaktycznej
- zorganizowanie dodatkowych zajęć muzyczno – ruchowych dla dzieci z grup przedszkolnych
początek roku szkolnego
na bieżąco
zgodnie z planem spotkań z rodzicami
zgodnie z planem spotkań z rodzicami
okres stażu
okres stażu
według potrzeb
okres stażu
X.2011r. - VI. 2012r.
karty obserwacji
lista obecności, protokoły spotkań
dokumentacja fotograficzna
protokoły z konkursów
zapisy w dzienniku
zapisy w dzienniku
plan zajęć muzyczno - ruchowych


Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty
Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły

1. Posługiwanie się aktami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego, Ustawa o systemie oświaty
- zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego nauczycieli
okres stażu
akty prawne
notatki

2. Poszerzenie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących oświaty
- aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron internetowych MEN, portali edukacyjnych
- śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach
- gromadzenie podstawowych aktów prawnych
okres stażu
spis stron www
zbiór aktów prawnych

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrz szkolnego
- udział w radach pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne
okres stażu
potwierdzenia dyrektora

4. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
- dokładna analiza dokumentów szkoły: statystyk, regulaminów i programów
okres stażu
gromadzenie dokumentacji

5. Umiejętne korzystanie z prawa w praktyce w zakresie dydaktyki, wychowanie i opieki
- prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
- zapoznanie dzieci z ich prawami i ich respektowanie, umieszczenie praw dziecka w widocznym miejscu
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu dzieci do specjalistów (logopeda),
- organizowanie i współorganizowanie wycieczek i spacerów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
okres stażu
okres stażu
według potrzeb
okres stażu
dziennik zajęć
prawa dziecka umieszczone na gazetce
notatki
karty wycieczek, wpisy w dzienniku


Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , z uwzględnieniem zmian zawartych w tekście Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.


zatwierdzam do realizacji podpis nauczyciela
........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.