X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13627
Przesłano:

Plan wynikowy z przedmiotu: Pracownia informatyczno-handlowa

Plan wynikowy z przedmiotu: Pracownia informatyczno-handlowa (2 LATA)

WYMAGANIA EDUKACYJNE:
Stopnie wymagań P (K, P)
PP (R, D)

I. Regulaminy i przepisy obowiązujące w szkolnej pracowni komputerowej
• Zna zagrożenia związane z korzystaniem z komputera (K)
• Wie jak dbać o sprzęt w pracowni (K)
• Zna swoje uprawnienia przy korzystaniu z sieci (K)
• Wie jak unikać zagrożeń (K)

II ŚRODKI TECHNICZNE I MATERIAŁY POMOCNICZE:
1. Zasady działania, wykorzystywanie i obsługa środków łączności :
- centrala automatyczna
- automat zgłoszeniowy
- telefaks
- telefon komórkowy
2. Techniczne środki wspomagające pracę biurową :
- kserokopiarka
- niszczarka dokumentów
- bindownica
- laminator
- dyktafon
• Potrafi przełączyć rozmowę telefoniczną (P)
• Rozróżnia sprzęt biurowy (K)
• Potrafi nazwać sprzęt biurowy (K)
• Umie obsłużyć sprzęt biurowy (P)
• Wie, co to jest centrala automatyczna (K)
• Obsługuje centralę automatyczną (D)
• Wie, co to jest automat zgłoszeniowy (K)
• Obsługuje automat zgłoszeniowy(K)

II ZASADY SPORZĄDZANIA KORESPONDENCJI
1. Dokumentacja biurowa i jej rodzaje (1)
2. Rodzaje i formy pism (1)
3. Plan treści pisma (1)
4. Zasady redagowania pism, układ treści pisma
5. Układ graficzny pisma(1)
6. Sporządzanie pism na papierze bez nadruku (oferta, zamówienie, reklamacja) (5)
7. Redagowanie protokołów (4) (protokół zebrania, zdawczo-odbiorczy)
8. Sporządzanie zaświadczeń (1)
9. Sporządzanie upoważnień (1)
10. Sporządzanie zaproszeń (1)
11. Sporządzanie sprawozdań i notatek służbowych
12. Sporządzanie telegramów, wiadomości telefaksowych (1)
• Zna podział pism biurowych (K)
• Potrafi wymienić zasady prawidłowej edycji pisma (K)
• Rozróżnia pisma, wie, co to jest pismo informacyjne, przekonywające (P)
• Wie, na czym mogą być sporządzane pisma (K)
• Umie opisać plan treści pisma (P)
• Zna metodę indukcyjną i dedukcyjną (D)
• Zna układ blokowy, układ z wcięciem (R)
• Umie wypełnić dowolny blankiet (P)
• Wie jak wypełnić formularz (P)
• Potrafi zaplanować układ treści pisma na papierze bez nadruku
• Umie zaadresować kopertę(K)
• Wie, jakie są pola na kopercie (K)
• Zna wielkości kopert (P)
• Potrafi rozróżnić protokół zdawczo-odbiorczy i protokół z zebrania oraz protokół z wypadku (R)
• Potrafi samodzielnie zredagować protokół dla podanej sytuacji (D)
• Potrafi wystawić zaświadczenie (P)
• Potrafi wystawić upoważnienie (P)
• Potrafi napisać notatkę służbową (P)
• Potrafi napisać sprawozdanie (P)
• Potrafi wymienić pisma stosowane w obiegu hotelowym (P)
• Wie, co to jest zaświadczenie i jakie powinno zawierać informacje (P)
• Potrafi wystawić zaświadczenie na formularzu (R)
• Potrafi samodzielnie wystawić dowolne zaświadczenie (D)
• Umie samodzielnie zredagować dowolne zaproszenie (R)
• Potrafi wymienić elementy, z jakich składa się zaproszenie (P)
• Wypełnia blankiet telegramu (K)
• Umie napisać i wysłać fax (K)
• Wie, co to jest informacja(K)
• Zna podział informacji(P)
• Zna sposób załatwiania korespondencji (D)
• Zna zasadę obiegu pisma(D)
• Wie, co to jest system kancelaryjny(R)
• Umie przyjmować i wysyłać pisma(P)

III OPROGRAMOWANIE KADROWO-PŁACOWE
1. Zatrudnianie i zwalnianie pracownika.
- zakładanie teczki osobowej (1)
- wypełnianie wzorów druków przy zatrudnieniu (kwestionariusz osobowy, umowa o pracę, zaświadczenie o niekaralności PIT 2)(2)
- wypełnianie świadectwa pracy, rozwiązania umowy o pracę (1)
2. Zakładanie firmy (1)
3. Prowadzenie akt osobowych
- zakładanie katalogu pracowników (1)
4. Wystawianie zaświadczeń pracownikom, zaświadczenie do urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, zaświadczenie do ZUS o nie zaleganiu z składkami ZUS(3)
5. Sporządzanie listy płac, Obliczanie wynagrodzeń pracowników (2)
6. Rejestracja stałych ruchomych składników płac (1)
7. Przygotowanie deklaracji ZUS (1)
8. Drukowanie odcinków wypłat (1)
9.Wypełnianie formularzy PIT-11, PIT -37 Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (4) • Wie, czym zajmuje się dział kadrowo – płacowy (K)
• Wie, jakie dokumenty powinny zawierać akta osobowe (K)
• Potrafi opisać, jak założyć teczkę akt osobowych (K)
• Potrafi prawidłowo oznakować teczki akt pracowników (P)
• Potrafi utworzyć strukturę folderów dla przechowywania dokumentów elektronicznych (P)
• Potrafi kopiować, przenosić, usuwać pliki (P)
• Potrafi napisać podstawowe pisma dotyczące spraw osobowych: zmiana warunków pracy i płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, nagroda, nagana, itp. (R)
• Potrafi wypełnić formularze rozliczeniowe PIT (R)
• Potrafi wypełnić formularze NIP (R)
• Potrafi wypełnić formularze ZUS (R)
• Potrafi zaprowadzić ewidencję nagród, szkoleń, urlopów (R)
• Potrafi sporządzić listę wynagrodzeń pracowników (D)
• Wie jak obliczyć koszty uzyskania przychodu pracownika (R),
• Wie jak obliczyć składkę zdrowotną (R),
• Wie jak obliczyć składkę na ubezpieczenie społeczne opłacaną przez pracodawcę i pracownika (D),
• Zna zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (D)
• Zna terminy rozliczania składek ZUS, podatku VAT (D)
• Potrafi prawidłowo wystawić dowolne zaświadczenie dla pracownika (D)
• Potrafi korzystać z portali ekonomicznych w Internecie, sprawdzić obowiązujące wskaźniki, stawki podatku, składek ZUS (D).

IV OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE
1. Wprowadzanie danych o dostawcach i odbiorcach (2)
2. Wprowadzanie danych o towarach(1)
3. Wprowadzanie danych o zamówieniach(1)
4. Sporządzanie dokumentów magazynowych: PZ, WZ , RW,PW(3)
5. Wystawianie faktur i rachunków(4)
6. Korekty faktur i rachunków(4)
7. Sporządzanie not korygujących (1) • Potrafi założyć bazę danych o dostawcach(K)
• Potrafi założyć bazę danych o odbiorcach(P)
• Potrafi założyć bazę danych o towarach(K)
• Potrafi założyć bazę danych z zamówieniami(P)
• Potrafi wymienić wszystkie dokumenty magazynowe (R)
• Potrafi wypełnić dokumenty magazynowe PZ,RW,WZ,PW (K)
• Potrafi utworzyć dokumenty magazynowe PZ,RW,WZ,PW (P)
• Rozróznia fakturę od rachunku(K)
• Wie jak wystawić fakturę i rachunek (P)
• Wie jak wypełnić fakturę i rachunek (P)
• Umie wypełnić przelew (R)
• Umie wystawić notę korygującą(R)
• Wie jak wypełnić fakturę korygującą(R)
Wie jak wystawić fakturę korygująca(D) •


DRUGI ROK NAUKI

V. PREZENTACJA I REKLAMA DZIAŁALNOŚCI FIRMY HANDLOWEJ
1. Znak firmowy(1)
2. Wykonywanie wizytówek firmy(1)
3. Sporządzanie papieru firmowego(1)
4. Sporządzanie banerów reklamowych(2) • Umie narysować dowolne figury korzystając z autokształtów (K)
• Wie, jakie informacje powinna zawierać wizytówka (P)
• Potrafi wpisać tekst na wizytówkę i nadąć mu określony format (P)
• Potrafi wstawić dowolny rysunek z pliku lub z klipartu (P)
• Potrafi narysować dowolny element na wizytówce (R)
• Wie, jakie informacje powinna zawierać karta dań (P)
• Zna różne układy karty dań (R)
• Potrafi samodzielnie zaprojektować kartę dań korzystając z różnych narzędzi edytora tekstu „Word” (D)
• Potrafi samodzielnie zaprojektować cennik w dokumencie „Word”(D)
• Wie, jakie informacje powinna zawierać oferta hotelu (P)
• Potrafi samodzielnie zaprojektować ofertę hotelu, restauracji korzystając z edytora tekstu „Word” (D)
• Sporządza baner reklamowy korzystając z narzędzi programu flesz (D)
• Wie, jakie informacje powinno zawierać zaproszenie (P)
• Potrafi sporządzić zaproszenie w programie Word (R)
• Umie wstawiać grafikę do zaproszenia (R)
• Potrafi samodzielnie zaprojektować zaproszenie w dowolnym formacie arkusza (D)

VI. OPROGRAMOWANIE FINANSOWO-KSIĘGOWE
1. Informacje wstępne o pakiecie programów Symfonia (1)
2. Zakładanie nowej firmy w programie (1)
3. Wprowadzanie użytkowników programu (1)
4. Kartoteki urzędów (1)
5. Kartoteki rachunków bankowych firmy (1)
6. Kartoteki pracowników (1)
7. Kartoteki kontrahentów (1)
8. Zakładanie rejestrów VAT (1)
9. Definiowanie dokumentów w programie (1)
10. Przeglądanie i modyfikacja planu kont (1)
11. Wprowadzanie bilansu otwarcia firmy (1)
12. Wprowadzanie dokumentów zakupu (1)
13. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży (1)
14. Wprowadzanie dokumentów finansowych firmy (1)
15. Rozrachunki z pracownikami (1)
16. Przeglądanie zapisów i obrotów na kontach (1)
17. Tworzenie wzorców dokumentów (1)
18. Księgowanie dokumentów (1)
19. Kopia bezpieczeństwa danych firmy - odtwarzanie danych firmy z kopii bezpieczeństwa (1)
20. Utrwalenie i sprawdzenie wiedzy (1) • Potrafi zalogować się w programie (K)
• Potrafi otwierać i przeglądać dokumenty (K)
• Potrafi wyszukiwać informacje w kartotekach (K)
• Potrafi przeglądać zapisy na kontach (K)
• Potrafi utworzyć nową firmę w programie Symfonia FK (P)
• Potrafi wprowadzić do programu nowych użytkowników i przyznać im prawa (P)
• Potrafi utworzyć kartoteki urzędów, rachunków bankowych, pracowników i kontrahentów (P)
• Potrafi wprowadzać dane do kartotek, modyfikować lub usuwać (P)
• Wie, jak sprawdzić obroty na kontach (P)
• Potrafi wprowadzać do programu proste dokumenty (R)
• Potrafi definiować nowe typy dokumentów w programie (R)
• Potrafi definiować rejestry VAT (R)
• Potrafi wprowadzić bilans otwarcia (R)
• Potrafi modyfikować plan kont (D)
• Potrafi poprawnie wprowadzać dokumenty zakupu, sprzedaży oraz rozrachunki z pracownikami (D)
• Potrafi zaksięgować dokumenty (D)
• Potrafi wygenerować bilans zamknięcia i RZiS (D)
• Potrafi zarchiwizować dane firmy oraz przywrócić dane z kopii bezpieczeństwa (R)

VII.OPROGRAMOWANIE DO PROWADZENIA UPROSZCZONYCH FORM KSIĘGOWOŚCI
1. Rejestr VAT(1)
2. Ewidencja przebiegu pojazdów(1)
3. Ewidencja środków trwałych(1)
4. Sporządzanie raportów, sprawozdań, deklaracji (3)
5. Utrwalenie i sprawdzenie wiedzy (1) • Potrafi otwierać program, wprowadzać użytkowników (K)
• Potrafi otwierać i przeglądać dokumenty (K)
• Rozumie zasady obliczania podatku VAT, rozróżnia pojęcia VAT należny i VAT naliczony (K)
• Potrafi wyszukiwać w Internecie informacje dotyczące obowiązujących stawek VAT na różne towary i usługi (R)
• Potrafi wypełnić formularz ewidencji przebiegu pojazdu (P)
• Wie, co zalicza się do środków trwałych wyposażenia firmy (K)
• Potrafi utworzyć wykaz środków trwałych(D)
• Potrafi utworzyć sprawozdanie, raport miesięczny, rozliczyć się z Urzędem Skarbowym (D)

VIII PROGRAM DO ROZLICZEŃ Z ZUS (PŁATNIK)
1. Zakładanie kartoteki płatnika(1)
2. Zakładanie kartoteki osobowej dla właściciela przedsiębiorstwa(1)
3. Sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych(4)
4. Sporządzanie miesięcznych raportów(3)
5. Wysyłanie sporządzonych dokumentów do ZUS(1) • Potrafi otwierać program, wprowadzać użytkowników (K)
• Potrafi otwierać, przeglądać i modyfikować dokumenty ubezpieczonych(K)
• Potrafi wyszukiwać dane za pomocą filtrów (P)
• Potrafi wprowadzać nowych płatników (R)
• Potrafi tworzyć dokumenty rozliczeniowe dla płatników (P)
• Wie, jak założyć kartoteki ubezpieczonych (K)
• Potrafi wprowadzać do programu nowe dokumenty dla ubezpieczonych (D)
• Potrafi dokonać weryfikacji wprowadzonych danych (R)
• Potrafi sporządzić raporty dla ubezpieczonych i dla urzędów (D)
IX KORESPONDENCJA HANDLOWA
1. Redagowanie pism informacyjnych. (1)
2. Zapytanie o ofertę – rodzaje ofert. (2)
3. Sporządzanie oferty. (1)
4. Sporządzanie zamówienia towaru. (2)
5. Dokumenty związane z dostawą towaru. (2)
6. Sporządzanie faktury. (2)
7. Weryfikacja dostawy – rodzaje reklamacji (2)
8. Utrwalenie i sprawdzenie wiedzy (1) • Zna podział pism biurowych (K),
• Wie, co to jest pismo informacyjne, przekonywujące (K),
• Wie, jakie są rodzaje ofert i zna ich skutki prawne (R)
• Potrafi zredagować zapytanie o ofertę (P),
• Potrafi sporządzić list intencyjny (K),
• Potrafi sporządzić zamówienie towaru(P),
• Potrafi sporządzić potwierdzenie zamówienia towaru (P)
• Potrafi wypełnić fakturę VAT i fakturę korygującą (R),
• Potrafi sporządzić protokół przyjęcia towaru (D),
• Wie, jakie informacje powinien zawierać list przewozowy (P),
• Potrafi złożyć reklamację ilościową i jakościową (D)
• Potrafi zredagować odpowiedź na reklamację (D).

IX DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
1.List motywacyjny (1)
2.Cv (1)
3. Podanie o pracę (1)
4.Kwestionariusz osobowy (1)
5. Umowa o pracę (2)
6. Pisma sporządzane w trakcie zatrudnienia (wniosek o urlop, karta urlopowa, skierowanie na badania lekarskie, ewidencja czasu pracy, delegacja, zaświadczenie)(4)
6. Rozwiązanie umowy o pracę (2)
7. Świadectwo pracy (1)
8.Utrwalenie i sprawdzenie wiedzy (2)
• Umie napisać własny list motywacyjny (K),
• Umie napisać własny życiorys w różnych formach (K),
• Wie, jakie są rodzaje umów o pracę (P),
• Potrafi napisać umowę o pracę na czas określony, nieokreślony (P),
• Wie jak napisać podanie o pracę (K),
• Potrafi napisać podanie o udzielenie urlopy (K),
• Potrafi wypełnić formularz delegacji i rozliczyć się z wyjazdu służbowego (R),
• Potrafi wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pracownika (D),
• Umie wymienić tryby rozwiązania umów o prace (D),
• Wie, jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy(R).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.