X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13625
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

ANNA MARIA KLECIŃSKA

NAUCZYCIEL MIANOWANY


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2011r.


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1).

ZADANIA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (Rozporządzenie MENiS
z dn. 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
FORMY REALIZACJI
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
• Plan rozwoju zawodowego.
DOWODY REALIZACJI
• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.

ZADANIA
2. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

FORMY REALIZACJI
• Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego: warsztatach, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych.
DOWODY REALIZACJI
• Zaświadczenia.
• Sprawozdania ze szkoleń z opisem i analizą ich przydatności w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

ZADANIA
3. Obserwacja i analiza osiągnięć i wyników uczniów.
FORMY REALIZACJI
• Przeprowadzenie i analiza testów diagnostycznych oraz testów sprawdzających opanowanie przez uczniów bieżących wiadomości i umiejętności ( po jednym w każdym semestrze).
• Analiza osiągnięć uczniów na egzaminach zewnętrznych w celu podniesienia jakości pracy własnej oraz pracy szkoły.
DOWODY REALIZACJI
• Testy.
• Analiza wyników postępów czynionych przez uczniów oraz opis działań podjętych w celu podniesienia efektywności nauczania.

ZADANIA
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć języka niemieckiego wynikających z potrzeb uczniów.
FORMY REALIZACJI
• Zorganizowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych oraz koła języka niemieckiego dla uczniów zdolnych.
DOWODY REALIZACJI
• Program zajęć.
• Analiza i opis efektów wdrożonych działań.

ZADANIA
5. Organizowanie i uczestniczenie wraz z uczniami w różnych formach kultury.
FORMY REALIZACJI
• Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii, wycieczek.
DOWODY REALIZACJI
• Zaświadczenia.
• Analiza i opis podejmowanych działań.

ZADANIA
6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły i realizowanie zadań wynikających z jej bieżących potrzeb.
FORMY REALIZACJI
• Uczestniczenie w pracy Przedmiotowej Komisji Języków Obcych.
• Uczestniczenie w pracach zespołów realizujących zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły.
DOWODY REALIZACJI
• Sprawozdania z prac komisji i zespołów oraz opis i analiza podjętych działań.


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2).

ZADANIA
1. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
FORMY REALIZACJI
• Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o materiały przygotowane za pomocą komputera (testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne).
• Wykorzystanie komputera do wykonywania dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego, analiz, zestawień, wykresów itp.
DOWODY REALIZACJI
• Przykładowe materiały wykonane za pomocą komputera.
• Analiza i opis działań dowodzących sprawnego posługiwania się komputerem.

ZADANIA
2. Korzystanie z Internetu.
FORMY REALIZACJI
• Wykorzystanie połączeń internetowych do pozyskiwania i gromadzenia informacji, materiałów dydaktycznych.
• Studiowanie publikacji w Internecie oraz aktualności na portalach internetowych.
• Publikacja własnych materiałów dydaktycznych na stronie internetowej.
DOWODY REALIZACJI
• Spis najczęściej odwiedzanych stron internetowych.
• Opis i analiza podejmowanych działań pod kątem ich efektywności.

ZADANIA
3. Przeprowadzenie lekcji z użyciem komputera.
FORMY REALIZACJI
• Prowadzenie lekcji języka niemieckiego z użyciem komputera.
DOWODY REALIZACJI
• Scenariusz lekcji.
• Opis i analiza efektywności zajęć.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3).

ZADANIA
1. Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
DOWODY REALIZACJI
• Opublikowanie samodzielnie przygotowanych materiałów na stronie internetowej przeznaczonej dla nauczycieli.
• Opieka nad stażystą.
• Przeprowadzenie rady szkoleniowej w ramach WDN.
• Współpraca z nauczycielami w zespole przedmiotowym.
FORMY REALIZACJI
• Zaświadczenie, potwierdzenie.
• Opis celowości podjętych działań.


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4a).

ZADANIA
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.
FORMY REALIZACJI
• Opracowanie Programu zajęć fakultatywnych z języka niemieckiego dla maturzystów zdających egzamin na poziomie podstawowym.
• Realizowanie w/w programu na dodatkowych zajęciach edukacyjnych.
DOWODY REALIZACJI
• Opracowany program.
• Opis programu oraz efektów po jego wdrożeniu.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c).

ZADANIA
1. Prowadzenie dodatkowych zajęć języka niemieckiego wynikających z potrzeb uczniów.
FORMY REALIZACJI
• Zorganizowanie i prowadzenie zajęć fakultatywnych, których celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.
DOWODY REALIZACJI
• Program zajęć.
• Analiza i opis efektów wdrożonych działań.

ZADANIA
2. Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych.
FORMY REALIZACJI
• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów języka niemieckiego
DOWODY REALIZACJI
• Sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu, wyniki.

ZADANIA
3. Współorganizowanie Dnia Niemieckiego w szkole.
FORMY REALIZACJI
• Przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Niemieckiego w ZST.
DOWODY REALIZACJI
• Zaświadczenie.
• Sprawozdanie, opis podjętych działań pod kątem ich efektywności.

ZADANIA
4. Zorganizowanie wycieczki dla uczniów.
FORMY REALIZACJI
• Opracowanie programu oraz zorganizowanie wycieczki do Warszawy.
DOWODY REALIZACJI
• Program wycieczki.
• Sprawozdanie, opis celowości podjętego działania.


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e).


ZADANIA
1. Współpraca z rodzicami uczniów w celu rozwiązywania problemów.
FORMY REALIZACJI
• Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
DOWODY REALIZACJI
• Opis i analiza działań podjętych w celu eliminowania problemów i trudności szkolnych młodzieży.

ZADANIA
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
FORMY REALIZACJI
• Kontakty z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych.
DOWODY REALIZACJI
• Opis i analiza problemów oraz działań podjętych w celu ich wyeliminowania.

ZADANIA
3. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Kolnie, Komendą Powiatową Policji, doradcą zawodowym oraz innymi instytucjami.
FORMY REALIZACJI
• Współpraca z poradnią oraz policją w celu zapobiegania i rozwiązywania problemów młodzieży.
DOWODY REALIZACJI
• Opis i analiza problemów oraz działań podjętych w celu ich wyeliminowania.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5).

ZADANIA
1. Opis i analiza problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
FORMY REALIZACJI
• Zdiagnozowanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
• Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.
DOWODY REALIZACJI
• Opis oraz analiza przypadków.


Zastrzegam sobie prawo do dokonywania zmian i korekt w przedłożonym planie rozwoju zawodowego.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY W FORMIE TABELARYCZNEJ.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.