X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13512
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje dotyczące nauczyciela mianowanego


1. Imię i nazwisko: Małgorzata Gryglik – Zabawa

2. Wykształcenie: Magister filologii germańskiej – 1999r.
Uniwersytet Wrocławski
Kierunek: filologia germańska z przygotowaniem pedagogicznym

Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy – 2004r.
Uniwersytet Wrocławski

3. Staż pracy: 10 lat

4. Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

5. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Małgorzata Gryglik – Zabawa

Stopień: Nauczyciel mianowany

Miejsce odbywania stażu: Gimnazjum Miejskie
im. Jana Pawła II w Jedlinie – Zdroju

Data odbywania stażu: 01.09.2008 – 31.05.2011


§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Tabela - dop,. red.)

L.p.
Zadania
Formy realizacji zadań
Terminy

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. VIII/IX 2008
IX 2008
Cały okres stażu
V 2011

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach oraz seminariach mających na celu podniesienie jakości pracy.
Ukończenie kursu dla liderów d/s rodziny.
Cały okres stażu
2009

3. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy. Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Nawiązanie współpracy z ambasadami krajów niemieckojęzycznych w celu uzyskania pomocy dydaktycznych z dziedziny realioznawstwa. Cały okres stażu
2009

4. Działania mające na celu podnoszenie poziomu nauczania. Opracowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących, mających na celu wskazanie słabych stron uczniów. Opracowanie programu mającego na celu poprawę wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. 2009/2010

5. Praca z uczniem zdolnym. Prowadzenie koła językowego dla młodzieży wykazującej zainteresowania przedmiotem.
Cały okres stażu

6. Praca z uczniem słabym. Prowadzenie konsultacji językowych mających na celu pomoc uczniom słabszym.
Cały okres stażu

7. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej. Praca podczas zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych
Cały okres stażu

8. Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę. Aktywny udział w realizacji podjętych działań.
Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej, informacyjnej, i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. Opracowanie dokumentacji (bazy danych, protokoły z rady pedagogicznej)
Przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy oraz gazetek.
Cały okres stażu
Cały okres stażu

2. Wykorzystanie mobilnego sprzętu multimedialnego. Prowadzenie zajęć przy użyciu sprzętu multimedialnego.
Przygotowanie prezentacji z prowadzonych zajęć lub szkoleń.
Cały okres stażu

3. Wykorzystanie Internetu. Pozyskiwanie informacji z Internetu potrzebnych nauczycielowi w codziennej pracy.
Przygotowanie i opublikowanie materiałów w Internecie(plan rozwoju zawodowego, scenariusze)
Realizacja projektu internetowego na portalu etwinning.
Cały okres stażu
2010
2009

4. Wykorzystanie programu do wypełniania świadectw. Wypisywanie świadectw szkolnych
VI 2009
VI 2010

5. Wykorzystanie środków audiowizualnych (magnetofon, odtwarzacz CD i magnetofon) do uatrakcyjniania zajęć lekcyjnych. Słuchanie nagrań dialogów, sytuacji oraz nauka piosenek. Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. Opieka nad nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.
Przygotowanie zajęć otwartych dla młodych stażem nauczycieli.
Cały okres stażu

2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń innym nauczycielom. Opracowanie scenariuszy lekcji oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego i udostępnienie ich innym nauczycielom.
Dzielenie się swoją wiedzą oraz udostępnienie materiałów zdobytych w ramach szkoleń zewnętrznych.
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu językowego (prowadzenie szkoleń)
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i w drożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i w drożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą. Opracowanie i realizacja programu „Razem ku przyszłości”. 2009


§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów nauczania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Pełnienie funkcji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z języka niemieckiego po gimnazjum.
Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Poszerzanie zakresu działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Organizacja szkolnego konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
Organizacja konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego.
Przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych.
Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych oraz apeli.
Kontynuowanie współpracy ze szkołą partnerską w Strehli w Niemczech. Organizowanie wymiany młodzieży.
Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Pozyskiwanie środków finansowych na polsko – niemiecką wymianę młodzieży. Pisanie oraz rozliczanie wniosków skierowanych do fundacji polsko – niemieckich o dofinansowanie wymiany młodzieży.
Cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opracowanie i analiza dwóch przypadków.
Opis i analiza dwóch przypadków.
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.