X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13505
Przesłano:

Program wychowawczy klasy sportowej

TRZYLETNI PROGRAM WYCHOWAWCZY REALIZOWANY W KLASIE SPORTOWEJ

Motto:

„Wystartuj, a zwyciężysz”

OPRACOWANIE I WDROŻENIE:
mgr MONIKA POPŁAWSKA


TERMIN REALIZACJI:
ROK SZKOLNY 2011/2012- KLASA IVB, 2012/2013-KLASA VB, 2013/2014-KLASA VIB

Program Wychowawczy Klasy Sportowej jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz.17), Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym i Statutem Szkoły

PROGRAM ZAWIERA:

1. Wstęp
2. Cel nadrzędny
3. Cele szczegółowe
4. Sposoby osiągania założonych celów
5. Realizacja programu
6. Opis założonych osiągnięć
7. Ewaluacja
8. Treści realizowane zgodnie z podstawą programową

1.Wstęp

Będąc wychowawcą klasy sportowej postanowiłam w większym stopniu niż dotychczas ukierunkować swoją pracę z dziećmi na kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne życie, zdrowie, ciało i sprawność fizyczną.

Będę dążyć do tego, by moi wychowankowie byli wyczuleni na wszelkie zagrożenia dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego. W trakcie różnorodnych zajęć będę ich uczyć umiejętności współdziałania w zespole i wspierać w dążeniu do bycia coraz lepszym i sprawniejszym. Szczególną uwagę zwrócę na rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacją porażki. Będę czuwać nad tym by moja współpraca z dziećmi koncentrowała się zarówno na propagowaniu wzorca dobrego sportowca, jak i ucznia i człowieka. Tak samo jak rozwój fizyczny i intelektualny ważna będzie życzliwość, empatia, prawdomówność, pracowitość, uczciwość.

Ważne jest również by uczniowie klasy sportowej nie wpadli w zagrożenie małego zainteresowania sprawami innymi niż sport. Toteż równocześnie z zachęcaniem ich do osiągania coraz lepszych wyników w tej dziedzinie będę kierować ich uwagę na bieżące sprawy istotne dla klasy i szkoły oraz zachęcać do rozwijania różnorodnych zainteresowań i udział w wydarzeniach kulturowych.

Uczniowie klasy sportowej poświęcają wiele godzin tygodniowo na zajęcia treningowe i zawody sportowe. Moim zadaniem, jako wychowawcy klasowego w tych specyficznych warunkach, będzie podjęcie działań w kierunku uświadomienia uczniom konieczności pogodzenia nauki ze sportem, stałego monitorowania ich postępów w nauce i udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów. Nie będzie to możliwe bez ścisłej współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami szkoły.

2. Cel nadrzędny programu:

Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem pasji sportowych.

3. Cele szczegółowe:

Uczeń:
• Potrafi funkcjonować w grupie i społeczeństwie;
• Ma poczucie własnej wartości,
• Dba o swoje zdrowie i higienę osobistą;
• Zna i stosuje zasady fair play;
• Potrafi poradzić sobie z sytuacją porażki;
• Zna siebie i swoją kondycji fizyczną;
• Jest świadomy swoich praw i obowiązków;
• Potrafi praktycznie wykorzystać nabyte wiadomości i umiejętności;
• Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji;
• Szanuje godność innych ludzi i respektuje ich prawa;
• Zna zagrożenia jakie niesie życie codzienne;
• Wykazuje wiarę we własne możliwości i potrafi zachować się w trudnych sytuacjach;
• Ma potrzebę działania na rzecz środowiska przyrodniczego;
• Właściwie spędza wolny czas;
• Uczestniczy w życiu kulturalnym miasta;
• Zna i szanuje tradycje świąteczne i rodzinne;
• Jest patriotą.
4. Sposoby osiągania celów wychowawczych:

• Rozmowy indywidualne, grupowe i z całym zespołem;
• pogadanki na godzinach wychowawczych;
• zajęcia warsztatowe w grupach;
• dyskusje na forum klasy;
• udział w imprezach szkolnych;
• organizowanie imprez klasowych;
• udział w zawodach sportowych;
• udział w konkursach i projektach edukacyjnych;
• wyjazdy na wycieczki;
• udział w kołach zainteresowań;
• spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym;
• spotkania z pielęgniarką;
• spotkania z policjantami lub strażą miejską;
• Wyjścia do kin, muzeów, teatru, filharmonii, ogrodów wrocławskich, na wystawy, itp.;
• Stworzenie klasowej tablicy osiągnięć „Wystartuj, a zwyciężysz”
• Prowadzenie klasowej kroniki ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć sportowych.

5. Program realizowany będzie:

• W korelacji z różnymi przedmiotami, zwłaszcza wychowaniem fizycznym;
• Na godzinach wychowawczych;
• W czasie przerw;
• Na zebraniach z rodzicami;
• W czasie wycieczek;
• Na imprezach okolicznościowych;
• Zgadnie z inwencją twórczą wychowawcy oraz innych nauczycieli.

6. Wzorzec osobowy absolwenta:

• Dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, jest pozytywnie nastawiony do siebie i innych ludzi, potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe;
• Jest aktywny i kreatywny w działaniu;
• Jest wytrwały w dążeniu do celu, osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości;
• Osiąga wysokie wyniki w nauce i zachowaniu;
• Chętnie uprawia sport;
• Stara się poszerzać wiedzę o świecie, korzystając z różnych źródeł informacji;
• Jest odpowiedzialny, stara się przewidzieć skutki podejmowanych działań wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i ponosi konsekwencje swoich czynów;
• Cieszy się z sukcesów własnych i innych osób;
• Akceptuje porażki;
• Jest krytyczny, zna swoje mocne i słabe strony;
• Jest punktualny, nie spóźnia się na zajęcia szkolne i dotrzymuje terminów;
• Jest rozważny, potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz innym;
• Jest tolerancyjny, rozumie, że różnice miedzy ludźmi są czymś normalnym i pożądanym, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i go zrozumieć;
• Jest wrażliwy na piękno otaczającego świata, podejmuje działania zmierzające do ochrony środowiska;
• Dba o zdrowie, higienę osobistą i kondycję fizyczną, nie ulega nałogom;
• Wie jak poradzić sobie ze stresem i u kogo szukać pomocy.

7. Ewaluacja programu:

Program będzie ewaluowany na bieżąco. Niezbędną pomocą w dokonaniu oceny przebiegu programu będzie prowadzenie dzienniczka zajęć, w którym będę notować jak przebiegały spotkania, jak czuli się i zachowywali uczniowie. Moje spostrzeżenia, rozmowy z uczniami, rodzicami i innymi pracownikami szkoły rzutować będą na ewentualne zmiany w programie wychowawczym.
Pomocny w ocenie programu będzie arkusz, wypełniany po każdym semestrze.

Arkusz Oceny Programu

Zajęcia, które moi uczniowie lubili najbardziej
Zajęcia, które były dla moich uczniów mało interesujące
Ocena aktywności uczniów
Tematy, których mi brakowało
Wpływ realizacji programu na moich uczniów
Wpływ realizacji programu na mnie
Moje trudności podczas zajęć
Co pomogłoby mi w przyszłości w prowadzeniu zajęć
Inne uwagi

8. Realizowane treści:

Klasa IV

I. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i domu

1. Przypomnienie obowiązujących ucznia znaków drogowych.
2. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się pieszego.
3. Bezpieczeństwo na drogach w różnych porach roku.

II. Bezpieczeństwo w szkole

1. Zasady zachowania się na terenie szkoły, boiska, placu zabaw.
2. Omówienie zagadnień związanych z zachowaniem się na wypadek pożaru w szkole.
3. Przeprowadzenie ankiety „Czy czuję się bezpiecznie w szkole”.

III. Rozwijanie samorządności uczniowskiej

1. Wybory do samorządu klasowego.
2. Prawa i obowiązki ucznia.
3. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.
4. Zapoznanie z WSO.
5. Tradycje w naszej klasie – organizowanie imprez klasowych oraz udział w ogólnoszkolnych imprezach kulturalnych (Dzień Chłopaka, Wigilia Klasowa, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Walentynki, Andrzejki).
6. Organizowanie naszego życia pozalekcyjnego (dyskoteki szkolne, pomoc uczniom słabszym, zajęcia sportowe, wycieczki szkolne, wyjścia klasowe, udział w kołach zainteresowań)
7. Samodzielne inicjowanie przez uczniów działań wynikających z potrzeb klasy i szkoły.

IV. Dbanie o swoje zdrowie i kondycję fizyczną

1. Omówienie podstawowych zagrożeń dla naszego zdrowia.
2. Działanie nikotyny na nasze ciało. Dlaczego młodzi ludzie palą papierosy?
3. Propagowanie zdrowego trybu życia – aktywne formy spędzania czasu wolnego (gry zespołowe, rekreacja, turystyka).
4. Nasze ulubione dyscypliny sportowe.
5. Czynny udział w zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę.
6. Wpływ ruchu, czynnego wypoczynku na zdrowie człowieka.
7. Przestrzeganie zasad higieny.
6. Utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.
7. Dbanie o estetykę naszego ubioru.
8. Ubieranie się stosownie do pogody i sytuacji.
9. Poznanie zasad prawidłowego odzywania się Omówienie skutków niewłaściwego odżywiania się.
10. Odczytywanie składu produktów spożywczych i ich dat ważności.
11. Kultura spożywania posiłków.

V. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

1. Jaki jestem?
2. Doceniam innych, a inni doceniają mnie.
3. Moje sukcesy.
4. Dlaczego chcę uprawiać sport?
5. Jak mogę wpływać na swój nastrój.
6. Dlaczego ważne jest zwracanie uwagi na swoje emocje?
7. Co mnie interesuje?
8. Czy mam pasję czytelniczą?
9. Czy jestem odpowiedzialny?

VI. Uczestnictwo w grupie i w społeczeństwie

1. Ludzie różnią się między sobą.
2. Jak pomóc tym, którzy czują się odrzuceni?
3. Jak sobie radzić z przemocą i agresją?
4. Jak sobie daję radę w IV klasie?
5. Potrafię kibicować swoim kolegom.
6. Znam zasady kultury języka i zachowania ABC... dobrego wychowania w różnych sytuacjach życia.
7. Jestem dobrym kolegą.
8. Umiem porozumiewać się z innymi, szanuję zdanie innych, potrafię słuchać drugiej osoby.
9. Jaki jest wzorzec osobowy absolwenta naszej szkoły?
10. Kształtowanie postaw patriotycznych (zachowanie w stosunku do symboli narodowych, poznanie i zrozumienie pojęć patriota, patriotyzm, ojczyzna).

VII. Przygotowanie do życia w rodzinie

1. Umiem przeciwstawić się złym wpływom kolegów, mam własne zdanie, umiem powiedzieć nie.
2. Jak potrafię przyjąć sytuację porażki?
3. Czasem zmieniam swoje decyzje.
4. Profilaktyka patologicznych zachowań – zapobieganie przejawom przemocy, agresji, kradzieży.
5. Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym ze współczesnych mediów?
6. Poznawanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

VIII. Rozwiązywanie problemów

1. Umiem przeciwstawić się złym wpływom kolegów, mam własne zdanie, umiem powiedzieć nie.
2. Jak potrafię przyjąć sytuację porażki?
3. Czasem zmieniam swoje decyzje.
4. Profilaktyka patologicznych zachowań – zapobieganie przejawom przemocy, agresji, kradzieży.
5. Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym ze współczesnych mediów?
6. Poznawanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

IX. Kształtowanie właściwych relacji ze środowiskiem naturalnym

1. Poznanie zagrożeń środowiska naturalnego człowieka (pogadanka, mini wykład, film).
2. Poznanie sposobów ochrony środowiska przez dzieci.
3. Poznanie wpływu zanieczyszczeń i hałasu na kondycję ludzi, zwierząt, roślin.


Klasa V

I. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i domu

1. Przypomnienie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
2. Jak uniknąć niebezpieczeństw, na które mogę być narażony (spacer z nieznajomym, wsiadanie do samochodu z nieznajomymi, przyjmowanie rzeczy od nieznajomych)?
3. Omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązującego rowerzystę (ubiór, karta rowerowa, przepisy ruchu drogowego).

II. Bezpieczeństwo w szkole

1. Przypomnienie zasad zachowania się na korytarzach oraz na boisku i placu zabaw podczas przerw.
2. Jak uczynić moją szkołę bezpieczną?
3. Bawimy się razem wesoło i bezpiecznie – w jaki sposób należy organizować zabawy, aby były bezpieczne.
4. Jak spędzamy czas po lekcjach podczas ferii i wakacji?

III. Rozwijanie samorządności uczniowskiej
1. Przeprowadzenie wyborów do samorządu klasowego.
2. Omówienie zasad demokratycznego przeprowadzenia wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
3. Jacy jesteśmy? – próba obiektywnej oceny naszego zachowania.
4. Przypomnienie praw i obowiązków uczniów.
5. Przypomnienie zasad WSO.
6. Organizowanie imprez klasowych oraz udział w ogólnoszkolnych imprezach kulturalnych (Dzień Chłopaka, Wigilia Klasowa, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Walentynki, Andrzejki).
8. Udział w szkolnym życiu pozalekcyjnym (dyskoteki szkolne, pomoc uczniom słabszym, zajęcia sportowe, wycieczki szkolne, wyjścia klasowe, udział w kołach zainteresowań)
Samodzielne inicjowanie przez uczniów działań wynikających z potrzeb klasy i szkoły.

IV. Dbanie o swoje zdrowie i kondycję fizyczną

1. Jakich substancji powinienem unikać, by osiągać dobre wyniki w sporcie?
2. Czy dym papierosowy szkodzi niepalącym?
3. Jak alkohol działa na nasz organizm?
4. Jak uprawianie sportu działa na nasz organizm?
5. Zdrowo się odżywiam.
6. Organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego – sporządzenie rozkładu dnia.
7. Jak zachowywać się podczas zawodów sportowych – stosowanie zasady fairplay.
8. Stosunek do kolegów mniej sprawnych fizycznie.
9. Mądre korzystanie z TV, gier komputerowych, odtwarzaczy muzycznych.

V. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

1. Kim jestem?- uświadomienie sobie przez uczniów swojej wyjątkowości.
2. Moje mocne i słabe strony.
3. Umniejszanie wartości – jakie skutki niesie obniżanie czyjeś wartości.
4. Kiedy czuję się samotny- sposoby pomagania osobom, które czują się samotne.
5. Trudne uczucia i ich wyrażanie.
6. Moje potrzeby.
7. Dlaczego sport jest dla mnie ważny?
8. Czy jestem kulturalny?

VI. Uczestnictwo w grupie i w społeczeństwie

1. Grupy, do których należymy. Jaką rolę pełnią grupy, do których należymy i jaki mają na nas wpływ?
2. Moje przyjaźnie.
3. Jak lepiej rozumieć innych ludzi?
4. Jesteśmy tolerancyjni.
5. Czy potrafię rywalizować w sporcie? Na czym polega dobra rywalizacja?
6. Co znaczy dla mnie być Polakiem?
7. Czy znam patrona naszej szkoły?

VII. Przygotowanie do życia w rodzinie

1. Moja rodzina – jaka jest w niej moja rola i jakie ona ma dla mnie znaczenie.
2. Co cieszy, a co smuci rodziców w moim postępowaniu? Czego oczekują ode mnie rodzice, dziadkowie, rodzeństwo?
3. Rodziny są różne.
4. Prawa i obowiązki wszystkich członków rodziny.
5. Podtrzymywanie tradycji rodzinnych.
6. Konflikty w rodzinie – jak sobie z nimi radzić

VIII. Rozwiązywanie problemów

1. Co powinienem wiedzieć, zanim podejmę decyzję?
2. Konflikty koleżeńskie i sposoby ich rozwiązywania.
3. Asertywność – umiemy mówić nie.
4. jak radzić sobie ze stresem w życiu codziennym.

IX. Kształtowanie właściwych relacji ze środowiskiem naturalnym

1. Utrwalenie pojęcia ekologia.
2. Propagowanie w swoim środowisku segregowania śmieci – korzyści płynące z tych działań.
3. Próba odpowiedzi na pytanie, – Co w moim rejonie zanieczyszcza naturalne środowisko.
4. Jak można by upiększyć naszą okolicę?


Klasa VI

I. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i domu

1. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2. Zagrożenia płynące z różnych warunków atmosferycznych związanych z porami roku.

II. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

1. Zasady bezpieczeństwa w szkole, na boisku, placu zabaw.
2. Czy uprawianie sportu niesie ze sobą jakieś niebezpieczeństwa?
3. Przypomnienie sposobów korzystania z pomocy systemów ratownictwa: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja.
4. Wpływ mediów na wzrost agresji (filmy, gry komputerowe).

III. Rozwijanie samorządności uczniowskiej

1. Wybory do samorządu klasowego i szkolnego.
2. Przypomnienie zasad WSO.
3. Podtrzymywanie tradycji klasowych – Wigilia klasowa, Dzień Dziecka, Pierwszy Dzień
Wiosny, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Walentynki, Andrzejki.
4. Jesteśmy najstarsi w szkole – odpowiedzialność za siebie, zespół klasowy i całą społeczność szkolną.
5. Moje prawa w świetle Konwencji o Prawach Dziecka.

IV. Dbanie o swoje zdrowie i kondycję fizyczną

1. Choroby XXI wieku – wiem jak ich unikać.
2. Podstawowe zasady zdrowego odżywiania się.
3. Dlaczego młodzi ludzie nie powinni pić alkoholu i palić papierosów?
4. Co wiemy, a czego nie wiemy o narkotykach?
5. Organizacja czasu wolnego.
6. Czy potrafię bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii?
7. Preferowanie aktywnych form wypoczynku.
8. Co dało mi uczęszczanie do klasy sportowej?

V. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

. Dobre myślenie o sobie.
2. Moje lęki i niepokoje.
3. Co robisz ze swoją złością?
4. Jak radzić sobie ze wstydem?
5. Czy dbam o swoją godność?
6. Umiejętność budowania prawdziwego obrazu siebie – znamy swoje wady i zalety, akceptujemy siebie.
7. Potrafię dokonać samooceny swojego zachowania.
8. W jakim stopniu odzwierciedlam wzorzec osobowy absolwenta mojej szkoły?

VI. Uczestnictwo w grupie i w społeczeństwie
1. Jak inni wpływają na nas?
2. Pomagam innym.
3. Uczymy się odmawiać.
4. Czy media manipulują ludźmi?
5. Jak zyskać prawdziwych przyjaciół? Cechy prawdziwego przyjaciela.
6. Razem z kolegami rozwijam swoje zainteresowania.
7. Zasady kulturalnego obcowania z ludźmi –przestrzegamy savoir vivre.
8. Co może grozić za stosowanie przemocy?
9. czy jestem dumny z tego, że jestem Polakiem?
10. Wielcy polscy sportowcy.
11. Przygotowujemy uroczyste zakończenie klaVI.

VII. Przygotowanie do życia w rodzinie

1. Wartość rodziny w moim życiu.
2. Kultywowanie tradycji rodzinnych.
3. Macierzyństwo, ojcostwo – do tej roli przygotowujemy się cały czas.
4. Miłość i poszanowanie dla swoich rodziców i ich pracy.

VIII. Rozwiązywanie problemów

1. Podjęcie decyzji o wyborze gimnazjum.
2. Sposoby rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy.
3. Jak nie stać się ofiarą przemocy.
4. Kultura (kino, teatr, książka) – antidotum na nudę, agresję i stres.
5. Umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami (poznanie i zrozumienie pojęcia
stres, przyczyn stresu, sposobów na rozładowanie stresu).
6. Do kogo mogę się zwrócić, gdy są łamane moje prawa?
7. Jak dobrze przygotować się do sprawdzianu kompetencji po klasie VI?

IX. Kształtowanie właściwych relacji ze środowiskiem naturalnym

1. Zapoznanie z zagrożeniami środowiska naturalnego.
2. Troszczę się o estetyczny wygląd terenu wokół szkoły i domu rodzinnego.
3. Zachęcam wszystkich członków rodziny do segregowania śmieci.
4. Czy jestem człowiekiem ekologicznym?


Zatwierdzony do realizacji ........................................
........................................ .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.