X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13334
Przesłano:

Świerże w średniowieczu - bibliografia

1. Chełm i okolice. Przewodnik krajoznawczo-przyrodniczy, [oprac. zbior., Chełm], wyd. przez Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej.
2. Czarnecki Włodzimierz, Dynamika procesów osadniczych w ziemi chełmskiej
do końca XVI wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 7 (2001), s. 47-93.
3. Czarnecki Włodzimierz, Kształtowanie podstaw terytorialnych ziemi chełmskiej
w średniowieczu i jej obraz naturalny, „Rocznik Chełmski”, t. 11 (2007), s. 11-31.
4. Czarnecki Włodzimierz, Osadnictwo terytorium chełmskiego od końca X do połowy XIV wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 9 (2003), s. 7-38.
5. Czarnecki Włodzimierz, Osadnictwo ziemi chełmskiej XIV-XVI wieku
w historiografii i źródłach, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 40 (1992), z. 2, s. 169-183.
6. Czarnecki Włodzimierz, Przemiany sieci osadniczej w ziemi chełmskiej od 1511 roku do końca XVI wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 6 (2000), s. 7-54.
7. Czarnecki Włodzimierz, Rozwój sieci osadniczej ziemi chełmskiej w katach 1451–1510, „Rocznik Chełmski”, t. 5 (1999), s. 9-59.
8. Czarnecki Włodzimierz, Rozwój sieci parafialnej Kościoła łacińskiego w Ziemi Chełmskiej do początku XVII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, T. XLVIII, z. 2 (2000), s. 29-89.
9. Czarnecki Włodzimierz, Sieć osadnicza ziemi chełmskiej od połowy XIV wieku
do połowy XV wieku, „Rocznik Chełmski”, t. 3 (1997), s. 9-63.
10. Czopek Barbara, Nazwy miejscowe dawnej Ziemi Chełmskie i Bełskiej ( w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańs-Łódź 1988.
11. Ćwik Władysław, Reder Jerzy, Rozwój administracyjno - terytorialny ziemi chełmskiej, w: Ziemia Chełmska (Materiały z sesji naukowej historyków odbytej
w Chełmie 21 marca 1959 roku), Lublin 1961, s. 9-34.
12. Gil Andrzej, Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin-Chełm 1999.
13. Gruszka Andrzej, Starostowie chełmscy w epoce Jagiellonów, Chełm 2002.
14. Gruszka Andrzej, Ziemia chełmska w polityce wschodniej Kazimierza Wielkiego, „Rocznik Chełmski”, t. 7 (2001), s. 31-46.
15. Gurba Jan, Archeologia Ziemi Chełmskiej, „Rocznik Chełmski”, t. 1 (1995), s. 319-327.
16. Gurba Jan, Banasiewicz Ewa i inni, Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin-Polonia 1997, s.67-76.
17. Gurba Jan, Od epoki kamiennej do wczesnego średniowiecza, w: Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice do dziejów Lubelszczyzny, red. Albin Koprukowniak, Wiesław Śladkowski, Lublin 1980. s. 7-28.
18. Janeczek Andrzej, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
19. Kaźmierczuk Zdzisław, Chełm i okolice. Przewodnik, Zamość 2002.
20. Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, Urząd Rady Ministrów 1970.
21. Kondracki Jerzy, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002.
22. Kozyrski Robert, Samorząd szlachecki Ziemi Chełmskiej w strukturze parlamentarnej województwa ruskiego w XVI-XVIII w., „Rocznik Chełmski”, t. 11 (2007), s. 33-51.
23. Krzyżaniakowa Jadwiga, Ochmański Jerzy, Władysław Jagiełło, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk - Łódź 1990.
24. Lasek Iwona, Wędrówki nad Bugiem, „Głos Dorohuska”, 3 ( 2001), nr 6, s.11.
25. Lubaszewski Zbigniew, Parki podworskie powiatu chełmskiego, Chełm 2006.
26. Makarski Władysław, Na szlakach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przewodnik onomastyczny, „Rocznik Chełmski, t. 4 (1998), s. 215-235.
27. Makarski Władysław, Na szlakach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przewodnik onomastyczny, „Rocznik Chełmski, t. 5 (1999), s.349-376.
28. Matuszczak Henryk, Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny w czasach prehistorycznych, w: Dzieje Lubelszczyzny, red. T. Mencel, t. 1, Warszawa 1974, s. 23-68.
29. Multański Tadeusz, Herb Świerż, „Ziemia Chełmska”, Wrzesień 1966, s. 9.
30. Myśliński Kazimierz, W monarchii jagiellońskiej, w: Dzieje Lubelszczyzny, red. T. Mencel, t. 1. Warszawa 1974, s. 181-239.
31. Nowak Bożena, Polityka Władysława Jagiełły wobec miast ziemi chełmskiej,
w: Chełm i Chełmskie w dziejach, red. Ryszard Szczygieł, Chełm 1996, s. 303-312.
32. Paszkiewicz Jerzy, Chełm. Zarys dziejów, w: W stronę Chełma...- Dzieje miasta i substancja kulturowa okolic, red. J. A. Paszkiewicz, Chełm 2000
33. Paszkiewicz Jerzy (red.), W stronę Chełma...Dzieje miasta i substancja kulturowa okolic, Chełm 2000.
34. Pawłowska Anna, Diecezja Chełmska rzymskokatolicka 1359-1807, „Rocznik Chełmski”, t. 3 (1997), s. 65-79.
35. Polska. Informator Encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1986.
36. Prożogo Konstanty, Województwo chełmskie, Lublin 1983.
37. Przegaliński Andrzej, Zarys dziejów parafii rzymsko-katolickiej w Świerżach
nad Bugiem, „Rocznik Chełmski”, t. 9 (2003), s. 383-390.
38. Rudzka Anna, Parafia rzymskokatolicka w Świerżach (do 1993 r.), maszynopis.
39. Rybak Andrzej, Dzieje Ziemi Chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998.
40. Semkowicz Władysław, O litewskich rodach bojarskich, zbratanych ze szlachta polską w Horodle 1413r., „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. 7, (1924-1925), s. 210-220.
41. Skibiński Stanisław, Zabytki archeologiczne powiatu chełmskiego, w: Ziemia Chełmska (Materiały z sesji naukowej historyków odbytej w Chełmie 21 czerwca 1959 r.), Lublin 1961, s. 140-152.
42. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
red., Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, t. XIV i XV, Warszawa 1895.
43. Sochacka Anna, Biskupstwo chełmskie w polityce Władysława Jagiełły do 1417 roku, „Res Historia”, t. 20, 2005, 11-24.
44. Sochacka Anna, Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu, Lublin 1987.
45. Sochacka Anna, Ziemia lubelska pomostem w migracji szlachty polskiej na Ruś w późnym średniowieczu, maszynopis.
46. Sochaniewicz Kazimierz, Ze studiów nad rozsiedleniem szlachty w Ziemi chełmskiej. Smokowie – Ślepowrony w XV i XVI wieku na Chełmszczyźnie, przybysze z Mazowsza, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t.7 (1924-1925), s. 175-196.
47. Szafran Przemysław, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958
48. Szczygieł Ryszard, Miasto w późnym średniowieczu. Lokacja na prawie niemieckim, w: Chełm i Chełmskie w dziejach, red. Ryszard Szczygieł, Chełm 1996, s.27-49.
49. Świstowski Franciszek, Dorohusk dawniej i dziś /zarys dziejów/, Chełm – Dorohusk 2003.
50. Urzędnicy województwa bełskiego i Ziemi Chełmskiej XIV-XVIII wieku, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992,
51. Warchoł Stanisław, W sprawie nazw: „Ziemia Chełmska, Chełmskie, Chełmszczyzna”, „Rocznik Chełmski”, t.1(1995), s. 9-18.
52. Wawryniuk Andrzej, Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego, Chełm 2002.
53. Weiss A, Parafia Komorowo-Wolsztyn w Polsce przedrozbiorowej, Lublin 1979.
54. Wielka Encyklopedia świata, t. VII, Oxford 2004.
55. Wiśniowski Eugeniusz, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004.
56. Wyrozumski Jerzy, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1986.
57. Wyrozumski Jerzy, Kazimierz Wielki, Wrocław – Warszawa – Kraków –Gdańsk - Łódź 1982.
58. Zahajkiewicz Marek, Kościół łaciński w Chełmie w okresie przedrozbiorowym, w: Chełm i Chełmskie w dziejach, red. R. Szczygieł, Chełm 1996,
59. Zimmer Bolesław, Miasta Ziemi Chełmskiej od XIII wieku w zarysie. 600-lecie nadania praw miejskich Chełmowi 1392-1992, Lublin 1993,
60. Źródła dziejowe, wyd. Adolf Pawiński i Aleksander Jabłonowski, t. 18, cz. 2, Warszawa 1903

STRONY INTERNETOWE

1. Genealogia dynastyczna, Polski serwis genealogiczny, http://www.jurzak.pl/
2. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Planowanie Rozwoju Lokalnego- powiat chełmskiego Etap C „Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego i Projektów Inwestycyjnych”, Lublin 2004, s. 87, http://www.bip.iap.pl/gfx/chelmski/files/rada/XIV_109_04_zalacznik.pdf
3. Rokaszewicz Marzena, Lokacja na prawie niemieckim, http://www.glogow.pl/tzg/historie/lokacja_na_prawie_niemieckim.htm
4. Semkowicz Władysław, O litewskich rodach bojarskich, zbratanych ze szlachta polską w Horodle 1413r., „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. 7, (1924-1925), s. 217-220; http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=93032
5. Sochaniewicz Kazimierz, Ze studiów nad rozsiedleniem szlachty w Ziemi chełmskiej. Smokowie – Ślepowrony w XV i XVI wieku na Chełmszczyźnie, przybysze z Mazowsza, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1924-1925 T.7, s. 175-196; http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=93032
6. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XV, cz. 2, red., Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski,
s. 634; http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/
7. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
t. XIV, red., F. Sulimierski; s. 608; http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/.
8. http://www.bip.iap.pl/gfx/chelmski/files/rada/XIV_110_04_załącznik.pdf
9. http://www.bip.iap.pl/gfx/chelmski/files/rada/X_78_04_zalacznik_nr_1.pdf
10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Obni%C5%BCenie_Dubie%C5%84skie
11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polesie#Polesie_Wo.C5.82y.C5.84skie
12. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polesie#Polesie_Zachodnie
13. http://www.dorohusk.lubelskie.pl/images/stories/gmina_dorohusk.jpg

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.