X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13178
Przesłano:

Plan wychowawczy w klasie V

1. Wybór samorządu klasowego
Cele operacyjne - Uczeń:
- wybiera samorząd klasowy w głosowaniu tajnym
- określa przydział czynności dla osób pełniących różne funkcje w klasie
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie patriotyczne: umiejętność przeprowadzania wyborów.

2. Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły.
Cele operacyjne - Uczeń:
- wymienia prawa i obowiązki
- potrafi uczestniczyć w życiu klasy i szkoły
- wie do kogo może się zwrócić ze swoimi problemami
Ścieżki edukacyjne: Wychowanie patriotyczne: prawa i obowiązki ucznia.

3. Jak zaplanować wolny czas po szkole.
Cele operacyjne - Uczeń:
- potrafi zorganizować miejsce do nauki i bezpiecznego wypoczynku
- układa plan własnego dnia
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna: organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego.

4. Dbamy o swój wygląd.
Cele operacyjne - Uczeń:
- potrafi określić swój wygląd
- określa czynności związane z utrzymaniem ciała w czystości,
- wie, że ćwiczenia fizyczne zwiększają odporność na choroby
- określa rolę snu i aktywnego wypoczynku Edukacja prozdrowotna: higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku.

5. Prawa i obowiązki ucznia – omówienie regulaminu szkoły (poznajemy WSO)
Cele operacyjne - Uczeń:
- wie, jakie informacje można znaleźć w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie patriotyczne: życie w grupie, prawa i obowiązki ucznia.

6. Regulamin szkoły kary i nagrody (WSO)
Cele operacyjne - Uczeń:
- zna punkty pozytywne i negatywne za różne przejawy zachowania
- zna kryteria oceny semestralnej i rocznej z zachowania.
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie patriotyczne: życie w grupie, prawa i obowiązki ucznia.

7. Regulamin oceniania.
Cele operacyjne - Uczeń:
- zna kryteria wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
- zna sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie patriotyczne: prawa i obowiązki ucznia.

8. Na czym polega zdrowe odżywianie.
Cele operacyjne - Uczeń
- zna pokarmy, które należy spożywać każdego dnia
- uzasadnia, czy zdrowe odżywianie jest możliwe przy ograniczonych środkach przeznaczonych na zakup produktów żywnościowych
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna: urozmaicenie i regularność posiłków i estetyka ich spożywania.

9. Dbamy o swoje zdrowie i innych, szczególnie przy chorobach zakaźnych, w tym grypie.
Cele operacyjne - Uczeń:
- wie jak postępować, żeby unikać zachorowań np. na grypę, przeziębienie
- praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna:
- właściwa odzież, nie przechadzamy się, unikamy kontaktów z chorymi na grypę.

10. Dlaczego powinniśmy czytać książki.
Cele operacyjne - Uczeń:
- wymienia książki i czasopisma najczęściej czytane
- przedstawia swoje ulubione książki i czasopisma i zachęca innych do ich czytania.
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja czytelnicza i medialna: wydawnictwa informacyjne, literatura popularnonaukowa, czasopisma dziecięce i młodzieżowe

11. Święto Niepodległości- znaczenie.
Cele operacyjne - Uczeń:
- wie dlaczego obchodzimy święto 11 listopada
- przedstawia wiadomości na ten temat
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie patriotyczne: lokalne miejsca pamięci narodowej

12. Co zamierzam zrobić, żeby poprawić swoje oceny i uzyskać lepsze niż dotychczas.
Cele operacyjne - Uczeń:
- rozwijamy nawyk samokształcenia się
- organizujemy pomoc uczniom słabszym,
- zachęcamy do czynnego udziału w zajęciach dodatkowych i wyrównawczych organizowanych przez szkołę
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie do życia w społeczeństwie, osiągnięcia edukacyjne i edukacja

13. Radzenie sobie ze stresem – spotkanie z psychologiem.
Cele operacyjne - Uczeń:
- zna przyczyny agresji
- zna przejawy agresji.
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna: sposoby przeciwstawiania się agresji i reagowania na agresywne zachowania.

14. Organizujemy „Mikołajki klasowe” - znaczeniu świąt.
Cele operacyjne - Uczeń:
- poznaje tradycje mikołajkowe
- zna genezę tradycji mikołajkowych
- rozumie dobór prezentów od ,,Mikołaja”
- rozróżnia wartość materialną, a moralną (co ma większe dla człowieka znaczenie?)
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie do życia w społeczeństwie (środowisko lokalne

15. Święta Bożego Narodzenia – znaczenie.
Cele operacyjne - Uczeń:
- poznaje tradycje świąt Bożego Narodzenia - uczestniczy w wigilii klasowej (wymienia przygotowane prezenty, dzieli się opłatkiem, słucha kolęd, składa życzenia)
- przedstawia zwyczaje wigilijne w swoim domu
- potrafi formułować życzenia świąteczne
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie do życia w rodzinie (relacje rodzinne)
i wychowanie do życia w społeczeństwie (środowisko lokalne): zwyczaje świąteczne w szkole i w domu, miejsce dziecka w rodzinie.

16.Samoocena – podsumowanie swoich słabych i mocnych stron w zachowaniu w sem. I.
Cele operacyjne - Uczeń:
- proponuje swoją ocenę z zachowania oraz uzasadnia swoją wypowiedź

17. Jak przeciwstawić się przejawom braku szacunku dla drugiego człowieka.
Cele operacyjne - Uczeń:
- wie co to jest szacunek, koleżeństwo, a na czym polega przyjaźń
- wymienia cechy koleżeństwa
- zasady przyjaźni
- wie jak postępować, aby mieć kolegów i przyjaciół?
- moja przyjaciółka, mój przyjaciel
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie do życia w rodzinie– żyjemy razem – komunikacja: szanujemy się nawzajem.

18. Jak zachować się na basenie kąpielowym – bezpieczne zajęcia.
Cele operacyjne - Uczeń:
- zna zasady zachowania się w wodzie na zajęciach wychowania fizycznego.
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna: bezpieczeństwo w wodzie

19. Szkodliwość papierosów – nałogi.
Cele operacyjne - Uczeń:
- wyjaśnia co to jest nałóg?
- wie jak zachować się, gdy jesteśmy namawiani do palenia papierosów
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna: przyczyny oraz skutki nałogów.

20. Nasze plany na ferie zimowe- bezpieczne ferie.
Cele operacyjne - Uczeń:
- przedstawia sposoby spędzania czasu wolnego
- wymienia bezpieczne formy wypoczynku w czasie ferii zimowych
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna:
Organizacja czasu wolnego, bezpieczeństwo na drodze oraz podczas gier i zabaw ruchowych.

21. Telewizja, radio i komputer w moim życiu
Cele operacyjne - Uczeń:
— czym jest telewizja dla dziecka
— telewizja a zainteresowania
— wartości telewizji, radia i komputera
- potrafi selekcjonować wiadomości
- wie, jak należy obsługiwać komputer
- dostrzega dodatnie i ujemne oddziaływanie telewizji
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja czytelnicza i medialna (telewizja, radio, komputer)

22. Chcemy, aby w naszej klasie było dobrze
Cele operacyjne - Uczeń:
-wie, co to znaczy zgrana klasa
- określa i podejmuje zadania w tym kierunku (wzajemne i grzeczne odnoszenie się do siebie, poprawiamy wyniki w nauce, używamy słów: dziękuję, proszę, przepraszam)
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna: radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy.

23. Zachęcamy rodziców do aktywnego wypoczynku
Cele operacyjne - Uczeń:
- wie, jakie jest znaczenie aktywnego wypoczynku
- pisze list do rodziców zachęcający do organizowania wspólnych zabaw.
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna: zabawy ruchowe i rekreacja, organizacja czasu wolnego

24. O dobrym tonie przy telefonie
Cele operacyjne - Uczeń:
- wie, jak rozpocząć rozmowę telefoniczną
- stosuje formy dobrego zachowania w czasie rozmowy telefonicznej, powiadamia o wypadku, kolizji drogowej, pożarze
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna: radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy

25. Wielkanocne obyczaje
Cele operacyjne - Uczeń:
- omawia zwyczaje wielkanocne
- wie, jak należy zachować się przy stole
- wie, jak bezpiecznie spędzić czas wolny w święta
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie do życia w rodzinie: miejsce dziecka w rodzinie

26. Czy wiesz, co jesz?
Cele operacyjne - Uczeń:
- wie, jakie produkty są wskazane w jadłospisie 11 latka
- wie od kogo, może dowiedzieć się jak być zdrowym
- wie, na czym polega prawidłowe odżywianie.
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna: urozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania

27. Mój szacunek do pracy, obowiązków rodziców (opiekunów)
Cele operacyjne - Uczeń:
- omawia obowiązki rodziców, (opiekunów) wobec dzieci
- wymienia obowiązki dzieci wobec rodziców, rodzeństwa
- rozróżnia różne sytuacje rodzinne
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie do życia w rodzinie (więzi uczuciowe w rodzinie): wartości w naszym życiu ,zna prawa i obowiązki rodziców i swoje w rodzinie, rozumie na czym polega odpowiedzialność w życiu każdego człowieka

28. Rocznica ustalenia Konstytucja 3 Maja
Cele operacyjne - Uczeń:
- udział klasy w apelu
- wychowawcze znaczenie uroczystości związanych ze świętem państwowym
- zna i rozumie ważne dla naszego kraju fakty historyczne
- potrafi dotrzeć do źródeł informacji
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (święta narodowe) potrafi właściwie zachować się podczas uroczystości szkolnych

29. Bądź mądry - oszczędzaj
Cele operacyjne - Uczeń:
- wie, jak oszczędzać energię elektryczną i wodę w domu
- podejmuje praktyczne działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja ekologiczna: wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole na stan środowiska naturalnego.

30. Polska w Unii Europejskiej
Cele operacyjne - Uczeń:
- wie, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej
- wie, na czym polega integracja Europy
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja Europejska: Polska w Europie

31. Za co kochamy swoje mamy?
Cele operacyjne - Uczeń:
- mówi o swojej mamie, o tym jak ważną odgrywa rolę w życiu każdej rodziny
Ścieżki edukacyjne:
Wychowanie do życia w rodzinie: więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie.

32. Konwencja Praw Dziecka – poszanowanie zasad demokracji
Cele operacyjne - Uczeń:
- zna prawa i obowiązki dziecka
- wie, jaka jest rola rzecznika praw ucznia
- wie, gdzie szukać pomocy w przypadku łamania praw dziecka
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja europejska: prawa człowieka

33. Wystawiamy ocenę z zachowania
Cele operacyjne - Uczeń:
- proponuje ocenę z zachowania oraz uzasadnia swoją wypowiedź

34. Podsumowanie całorocznej pracy
Cele operacyjne - Uczeń:
- analizuje swoje wyniki pracy
- analizuje swoją frekwencję na zajęciach

35. Pamiętamy o bezpiecznym wypoczynku podczas wakacji
Cele operacyjne - Uczeń:
- wie, jak bezpiecznie spędzić wakacje
- wymienia warunki bezpiecznej organizacji gier i zabaw ruchowych, przebywania w lesie i nad wodą oraz podczas wycieczki.
Ścieżki edukacyjne:
Edukacja prozdrowotna: bezpieczeństwo na drodze, podczas gier i zabaw ruchowych; organizacja czasu wolnego.


Wychowawca:

......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.