X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13124
Przesłano:
Dział: Ankiety

Raport z badania ankietowego "Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym"

RAPORT
Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT
„FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM”

Współpraca rodziców i nauczycieli jest jednym z istotnych czynników funkcjonowania szkoły i rodziny, warunkuje harmonijny rozwój uczniów, wpływa zarówno na postępy w nauce, jak i na zachowanie. Istotnym elementem współpracy jest pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły.
Rozwój dziecka zależy w dużej mierze od dobrego poznania jego możliwości i potrzeb. Rodzice są nieocenionym źródłem informacji o swoim dziecku, o jego słabych i mocnych stronach, potrzebach, zainteresowaniach, jego sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzięki rodzicom nauczyciel ma szansę spojrzeć na ucznia z szerszej perspektywy, lepiej zrozumieć jego szkolne funkcjonowanie. Niezwykle ważna jest też rola rodziców w samym procesie nauczania. Rodzice wspierają pracę dydaktyczną nauczyciela, kontrolując postępy dziecka, motywując je do systematycznej pracy, zapewniając mu odpowiednie warunki do uczenia cię i wytwarzając jego pozytywne nastawienie do nauki, nauczycieli i szkoły.
Z punktu widzenia rodziców kontakt z nauczycielami może też być niezwykle korzystny i owocny. Wiedza na temat szkolnego funkcjonowania dziecka pozwala rodzicom lepiej poznać jego rzeczywiste możliwości i dzięki temu formułować bardziej adekwatne wymagania i oczekiwania wobec niego, skuteczniej mu pomagać wtedy, gdy ma trudności. Możliwość współpracy ze szkołą może dawać rodzicom poczucie wpływu na to, co się dzieje z ich dziećmi, czego i w jaki sposób są uczone, jak są traktowane.
Oczekiwania rodziców to ważna informacja dla szkoły planującej swoje zadania, a opinia rodziców o szkole może służyć poprawie jakości jej pracy.

Podsumowując:
Rodzice wystarczająco angażują się w swoją współpracę ze szkołą. Właściwie oceniają zaangażowanie nauczycieli w proces dydaktyczno-wychowawczy. Uważają, iż opinie i oczekiwania przez nich zgłaszane są uwzględniane. Podczas zebrań rodzicielskich w 100% są zapoznawani z efektami pracy szkoły. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły nieliczni rodzice oczekiwaliby prowadzenia zajęć dodatkowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa.
Nauczyciele dobrze oceniają zaangażowanie rodziców w prace remontowe na rzecz szkoły. Prace szkoły wspomagają również między innymi, przez pomoc finansową, malowanie pomieszczeń, pomoc w organizowaniu różnorakich imprez i uroczystości. Informacje zwrotne o działaniach szkoły nauczyciele zbierają i przekazują na zebraniach ogólnych i klasowych, spotkaniach indywidualnych; w rozmowach telefonicznych, a także za pomocą ankiet skierowanych do rodziców.
Wśród społeczności lokalnej szkoła cieszy się szacunkiem oraz prowadzi współpracę z instytucjami lokalnymi.
Wnioski płynące z raportu:
• Należy zwiększyć liczbę i prawdopodobnie poszerzyć ofertę zajęć dodatkowych;
• Należy wzmocnić opiekę nad uczniami w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
• Poprawić estetykę budynku szkoły oraz terenu przyszkolnego;
• Wymieć stolarkę okienną w ramach posiadanych funduszy;
• Wybudować salę gimnastyczną.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat współpracy rodziców i nauczycieli oraz jakie są Państwa oczekiwania w zakresie pracy szkoły. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Proszę zakreślić właściwą odpowiedź.
1. Jak oceniają Państwo swoją współpracę ze szkołą?
• bardzo się angażuję,
• wystarczająco się angażuję,
• niewystarczająco się angażuję,
• nie czuję potrzeby włączać się w pracę szkoły.
2. Jak oceniają Państwo zaangażowanie nauczycieli w proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły?
• bardzo się angażują,
• wywiązują się właściwie z powierzonych obowiązków,
• wystarczająco się angażują,
• za mało się angażują.
3. Czy jest Pan/Pani zapoznawany na bieżąco z efektami pracy szkoły?
TAK NIE
4. Jeśli tak, to w jaki sposób i kiedy jest Pan/Pani zapoznawany z efektami pracy szkoły?
• na zebraniach rodzicielskich,
• w kontaktach indywidualnych,
• telefonicznie,
• notatki w zeszytach dziecka,
• podczas wizyty nauczyciela w domu dziecka.
5. Czy zgłaszane przez Pana/Panią opinie i oczekiwania uwzględniane są przez nauczycieli i dyrekcję szkoły?
TAK NIE CZASAMI
6. Jakie są Państwa oczekiwania w zakresie pracy szkoły? ( proszę wymienić)
........................................
DZIĘKUJEMY!!
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat współpracy rodziców i nauczycieli oraz jakie są Państwa oczekiwania w zakresie pracy szkoły. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Proszę zakreślić właściwą odpowiedź.
1. Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie rodziców w prace remontowe i inne świadczenia na rzecz szkoły?
• bardzo dobrze,
• dobrze,
• słabo,
• brak zaangażowania.
2. W jaki sposób rodzice wspomagają prace szkoły?
........................................
3. Czy szkoła zbiera wśród rodziców informacje zwrotne o swojej działalności?
TAK NIE
Jeśli TAK, to w jakiej formie?
........................................
4. W jaki sposób przekazuje Pan/Pani informacje o działaniach podejmowanych przez szkołę? ........................................
5. Czy Pana/Pani zdaniem szkoła cieszy się szacunkiem społeczności lokalnej?
TAK NIE NIE WIEM
6. Czy szkoła współpracuje z instytucjami lokalnymi?
TAK NIE NIE WIEM
Jeśli TAK, to z jakimi?
........................................
DZIĘKUJEMY!!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.