X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13123
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej: Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianów

WSTĘP

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach w roku szkolnym 2010/2011 zawiera:
1. Część informacyjną, w której określono:
• zasadniczy obiekt badań (przedmiot ewaluacji),
• kryteria ewaluacyjne (aspekty brane pod uwagę w badaniu),
• pytania kluczowe, na które szukano odpowiedzi w ramach prowadzonych badań.
2. Część opisową, która przedstawia:
• dostosowane do kolejnych pytań kluczowych metody oraz narzędzia badania i ich opis.
3. Część podsumowującą, która obejmuje wnioski i rekomendacje.

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zasadniczym obiektem badań prowadzonych w ramach ewaluacji były wyniki sprawdzianów próbnych uczniów klas szóstych oraz wyniki sprawdzianu zewnętrznego OKE.
W badaniu wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne:
1. Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego dla poprawy jakości pracy szkoły.
2. Wnioski z analiz wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są wdrażane.
W ramach prowadzonych badań szukano odpowiedzi na powiązane z kryteriami następujące pytania kluczowe:
1. Czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu próbnego i zewnętrznego?
2. Jakim celom służą analizy wyników sprawdzianów?
3. W jaki sposób szkoła wykorzystuje analizy sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego dla poprawy jakości swojej pracy w zakresie:
a) właściwego przepływu informacji?
b) planowania procesu dydaktycznego i modyfikacji planów metodycznych i dydaktycznych podnoszących efektywność procesu kształcenia?

II. CZĘŚĆ OPISOWA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W OBSZARZE:
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ
WYMAGANIE:
ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU

PYTANIA KLUCZOWE
1. Czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu próbnego i zewnętrznego?
Dokonano analizy protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej i ankiety do nauczycieli, z których wynika, że:
• są analizowane wyniki sprawdzianów próbnych i zewnętrznych,
• członkowie RP są zapoznawani z wnioskami i rekomendacjami z przeprowadzonych analiz.
2. Jakim celom służą analizy wyników sprawdzianów?
Na podstawie analizy w/w dokumentów stwierdza się , że w szkole dokonuje się ilościowej i jakościowej analizy wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu właściwego w odniesieniu do poszczególnych standardów egzaminacyjnych, aby:
• ustalić poziom ich opanowania,
• określić typ zadań sprawiających uczniom najwięcej problemów i pod tym kątem ukierunkować dalszą pracę dydaktyczną,
• dokonać korelacji pomiędzy wynikami sprawdzianu właściwego i wynikami sprawdzianów próbnych oraz wynikami klasyfikacji uczniów, a następnie wykorzystać wnioski płynące z tych zestawień w celu autoewaluacji dalszej pracy,
• porównać wyniki szkoły w stosunku do innych szkół w gminie, powiecie, województwie i kraju.
Analiza dokumentacji dotyczącej sprawdzianów próbnych i sprawdzianu właściwego (Księga Protokołów, lata 2007-2010; ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli klas IV-VI) potwierdza w pełni występowanie wskaźnika 1.1.
3. W jaki sposób szkoła wykorzystuje analizy sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego dla poprawy jakości swojej pracy w zakresie:
a) właściwego przepływu informacji?
Dokonano analizy kwestionariusza ankiety do rodziców i stwierdzono, że:
• rodzice są na bieżąco informowani o wynikach sprawdzianów zewnętrznych uczniów,
• rodzice wiedzą, że w szkole przeprowadzane są sprawdziany próbne, do których mają możliwość wglądu,
• w wielu przypadkach korzystają z możliwości wglądu w próbny test dziecka,
• znając słabe wyniki sprawdzianów swych dzieci rodzice nie podejmują żadnych działań ograniczając się do pomocy przy odrabianiu prac domowych.
Dokonano analizy kwestionariusza ankiety do nauczycieli i stwierdzono, że:
• nauczyciele na bieżąco są zapoznawani z wynikami sprawdzianów zewnętrznych, a następnie z wnioskami i rekomendacjami z analizy tych sprawdzianów.
Z powyższej analizy można wyciągnąć wnioski, iż:
- Rada Pedagogiczna jest na bieżąco i właściwie zapoznawana z wynikami sprawdzianów zewnętrznych,
- Przepływ informacji szkoła – rodzice i rodzice – szkoła jest niezadawalający; rodzice bardzo rzadko korzystają z możliwości wglądu w sprawdziany próbne.
b) planowania procesu dydaktycznego i modyfikacji planów metodycznych i dydaktycznych podnoszących efektywność procesu kształcenia?
Dokonano analizy kwestionariusza ankiety do nauczycieli klas IV-VI i planów dydaktycznych nauczycieli przedmiotów wiodących stwierdzono, że:
• nauczyciele wykorzystują wnioski i rekomendacje z analizy sprawdzianów zewnętrznych uwzględniając je w planach wynikowych i planując zajęcia dydaktyczne,
• nauczyciele ustalają zbieżność wyników sprawdzianów zewnętrznych do średnich ocen końcowych uczniów.
Analiza dokumentacji wskazuje, że nauczyciele podejmują właściwe działania zmierzające do poprawy jakości pracy szkoły, lecz dotychczas nie przyniosły one znacznej poprawy wyników sprawdzianów zewnętrznych.

II. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

WNIOSKI:
- Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego w sposób celowy, kierunkując badania na poprawę jakości swojej pracy.
- Szkolne analizy wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są użyteczne: badania pozwalają na sformułowanie wniosków i rekomendacji, które zmierzają do poprawy jakości pracy szkoły.
- Szkoła przede wszystkim wykorzystuje analizy sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego do modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli, metod i form pracy z uczniami.
- Z rezultatami analiz sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego zapoznaje się uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Przepływ informacji nie jest jednak pełny. Istnieje duża rozbieżność pomiędzy odpowiedziami udzielonymi przez rodziców a odpowiedziami nauczycieli, która wynika z braku zainteresowania rodziców wglądem do sprawdzianów próbnych.
- Szkolne analizy wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są wdrażane , jednak efekty są widoczne w niewielkim stopniu.
- W rezultacie analiz wyników sprawdzianów próbnych oraz wskutek działań podejmowanych na podstawie formułowanych w badaniach wniosków i rekomendacji podnosi się techniczna sprawność rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych przez uczniów. W niewielkim stopniu wzrasta poziom motywacji uczniów przystępujących do sprawdzianu zewnętrznego OKE.

REKOMENDACJE:
- W większym stopniu wykorzystywać analizy sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego do modyfikacji indywidualnych planów pracy nauczycieli, metod i form pracy z uczniami. Zajęcia w klasie szóstej związane z przygotowaniem do sprawdzianu zaplanować na pierwszy semestr.
- należy zachęcić uczniów i ich rodzice by korzystali z możliwości wglądu w testy próbne. Z wynikami sprawdzianów powinni zapoznawać uczniów nauczyciele poszczególnych przedmiotów, nie tylko wychowawcy klas.
- Po sprawdzianach próbnych i sprawdzianie właściwym więcej czasu poświęcić na wyjaśnienie i rozwiązanie zadań, które okazały się trudne dla uczniów.
- Analizy wyników sprawdzianów próbnych przeprowadzać pod kątem doskonalenia wiadomości i umiejętności już nabytych, w celu podniesienia ich poziomu.
- Zwracać uwagę na przekaz informacji do rodziców uczniów.

Sposób prezentacji wyników:
• Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
• Uczniom – na szkolnej stronie internetowej,
• Rodzicom – na spotkaniu z rodzicami oraz na szkolnej stronie internetowej.

Aneks (załączniki):
1. Projekt ewaluacji.
2. Analiza ankiety do nauczycieli.
3. Analiza ankiety do rodziców.
4. Sprawozdanie z analizy protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych.
5. Sprawozdanie z analizy planów dydaktycznych nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.