X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13073
Przesłano:

Program zielonej szkoły "Nad morzem"

PROGRAM ZIELONEJ SZKOŁY
„NAD MORZEM”
PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Opracowanie: mgr Ewa Ptaszek
ZSS nr 3 w Limanowej
rok szkolny 2009 / 2010


WSTĘP

Program zielonej szkoły „Nad morzem” napisany został z myślą o uczniach klasy trzeciej szkoły podstawowej. Przyjęte w nim założenia, cele, treści kształcenia i metody ich realizacji sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, uwzględniają bowiem zarówno jego potrzeby intelektualne jak i emocjonalne, moralne, estetyczne i fizyczne.
W programie zielonej szkoły wyszczególniono treści kształcenia z zakresu edukacji prozdrowotnej, środowiskowej, matematycznej, polonistycznej, plastyczno-technicznej oraz muzyczno-ruchowej.
Podstawowym założeniem programu jest aktywny wypoczynek uczniów klas trzecich na zielonej szkole. Poznają oni przyrodę, kulturę i historię miejsca wypoczynku, zdobywają doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z naturą. Treści programu zostały dobrane i dostosowane do potrzeb oraz zainteresowań dzieci, do ich rozwoju intelektualnego, psychofizycznego, a także ściśle skorelowane z poznanymi wcześniej przez uczniów wiadomościami. Podstawowym celem programu jest zintegrowanie zespołów klasowych w warunkach różnych od szkolnych. Kilkunastodniowe przebywanie poza domem i budynkiem szkolnym pozwala dzieciom zdobyć różnego rodzaju wiadomości i umiejętności, począwszy od nauki właściwego zachowania się przy stole, poprzez wdrażanie do ładu i porządku wokół siebie, kończąc na umiejętności rozpoznawania roślin i rodzajów drzew rosnących w lesie. Zielona szkoła stwarza specyficzne warunki. Pobyt dzieci nie ogranicza się do kilku godzin lekcyjnych, lecz grupa przebywa z sobą 24 godziny na dobę. Dzieci uczą się szanować siebie nawzajem, uczą się samodzielności, odpowiedzialności, zaradności, troskliwości, dostosowania własnych potrzeb do potrzeb innych. W takich warunkach klasy się integrują.
Uczniowie realizują program nauczania klasy III.
Nauczyciele przygotowują zajęcia tak, aby były one ciekawe, wzbogacając je swoimi własnymi propozycjami i rozwiązaniami metodycznymi.

CELE GŁÓWNE

• Zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności po własne doświadczenia oraz obserwacje okolic nadmorskich
• Integracja grupy uczestników i doskonalenie komunikacji poprzez organizowanie różnorodnych imprez z wykorzystaniem ćwiczeń i zabaw interaktywnych
• Aktywny wypoczynek z wykorzystywaniem gier i zabaw sportowych
• Uwzględnienie elementów profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej
• Zapoznanie z bogactwem świata przyrody
• Wykształcenie w uczniach odpowiedniej postawy i szacunku względem świata roślin i zwierząt

CELE SZCZEGÓŁOWE

• Zainteresowanie regionem Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów historycznych, kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych.
• Zapoznanie z obszarami chronionymi, ich znaczeniem oraz zasadami zachowania na tych obszarach.
• Upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa.
• Zapewnienie pełnej regeneracji sił fizycznych i psychicznych
• Doskonalenie sprawności fizycznej uczniów.
• Kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole, poczucia współodpowiedzialności za siebie i innych.
• Terapia klimatyczna, zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie wybrzeża, w strefie bezpośredniego oddziaływania jodu i soli.
• Wyrabianie trwałych zainteresowań i nawyków ćwiczeń, zabaw, gier ruchowych na wolnym powietrzu
• Wykorzystanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu zdrowego stylu życia.

Formy pracy

• Indywidualna ( jednolita, zróżnicowana ).
• Grupowa ( jednolita, zróżnicowana ).

Metody pracy

• Metody asymilacji wiedzy ( podające ).
• Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy ( problemowe ).
• Metody praktyczne.
• Metody aktywizujące.

Wymienione wyżej cele oraz oczekiwane efekty aktywności uczniów osiągnięte zostaną przez :
• wspólną zabawę i ćwiczenia
• wycieczki piesze i autokarowe , zwiedzanie ciekawych miejsc
• oglądanie , słuchanie , doświadczanie , przeżywanie
• rozmowę z ciekawymi ludźmi
• prace samodzielną i grupową z tekstem przygotowanym w podręczniku
• ekspresję plastyczną i ruchową
• gry dydaktyczne , dyskusje , dramy
• gry i zabawy , dyskoteki , ogniska
• rozgrywki sportowe, konkursy

Zadania
• tworzenie sytuacji pozwalających poznać możliwości uczniów
• prowadzenie zajęć dydaktycznych , tematycznych związanych z programem szkolnym
• zajęcia integrujące grupę
• wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności
• umożliwianie ekspresji spostrzeżeń , przeżyć, uczuć w różnych formach działalności
• umożliwienie doświadczeń w mówieniu , słuchaniu i byciu słuchanym
• poczucie odpowiedzialności poprzez samodzielne , dokładne , rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań
• pobudzanie uczniów do reakcji na piękno otaczającej przyrody
• propagowanie zdrowego stylu życia , aktywnego wypoczynku
Metody i sposoby oceniania

• Ocena wykonanych prac poprzez pochwałę oraz omówienie z uczniem pracy, zwracanie uwagi na popełnione błędy.
• Wystawa najładniejszych prac na korytarzu ośrodka wczasowego.
• Ocena bieżąca – w trakcie prowadzonych zajęć o charakterze wspierającym, zachęcającym do podejmowania dalszych działań, wsparta pomocą bądź uznaniem.


Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie poszczególnych edukacji.

(Tabela - dop. red.)

Rodzaj edukacji
Treści nauczania
Osiągnięcia uczniów

Prozdrowotna
1. Zasady bezpiecznego podróżowania autokarem, pociągiem, statkiem, oraz pieszo.
• Podróżuje i porusza się bezpiecznie pojedynczo i w grupie.
• Przewiduje skutki nieprawidłowego zachowania się na drodze, w autokarze, w pociągu i na statku.
2. Bezpieczeństwo i organizacja wszelkich zabaw ruchowych.
• Rozumie związek ruchu ze zdrowiem.
• Dostosowuje ubiór do wykonywanych zajęć ruchowych.
• Zna ćwiczenia służące doskonaleniu rozwoju motorycznego i stosuje je.
• Umie zorganizować bezpieczne zabawy: w domu wczasowym, na boisku, podwórku i na plaży.
• Uczestniczy w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych.
• Uczy się pływać.
3. Higiena osobista, higiena pracy i wypoczynku.
• Zna ogólną budowę funkcjonowanie własnego organizmu.
• Zna poczucie współodpowiedzialności za własne zdrowie.
• Uczestniczy w zajęciach ruchowych.
• Przestrzega zasad higieny osobistej.
• Dba o porządek w pokoju.
4. Prawidłowe odżywianie.
• Zażywa lekarstwa tylko pod kontrolą dorosłych.
• Myje ręce przed jedzeniem.
• Odczytuje datę przydatności produktu do spożycia.
• Wie na czym polega prawidłowe odżywianie.
• Myje owoce przed jedzeniem.
• Prawidłowo posługuje się sztućcami.
• W sposób kulturalny spożywa posiłek w stołówce.

Środowiskowa
1. Położenie miejscowości i województwa na mapie.
• Wskazuje na mapie Polski miejsce swojego zamieszkania oraz miejsce wypoczynku na zielonej szkole.
• Zna kierunki świata.
2. Krajobraz nadmorski.
• Wymienia rodzaje wybrzeży.
• Opisuje słownie wygląd krajobrazu i przedstawia go za pomocą rysunku.
• Zna niektóre gatunki zwierząt wodnych i lądowych.
• Zna rodzaje zbiorników wodnych.
• Zna i rozpoznaje rośliny chronione występujące na polskim wybrzeżu.
• Rozumie pojęcia: wydma, plaża, falochron, brzeg morski, horyzont, widnokrąg, latarnia morska, port.
• Zna zasady właściwego zachowania się w lesie, by nie spowodować pożaru.
3. Kultura i historia miejsca wypoczynku.
• Rozumie pojęcie obiekt zabytkowy.
• Zna zabytki w najbliższej okolicy.
• Wyjaśnia skąd pochodzi bursztyn.
• Okazuje szacunek dla dorobku materialnego i duchowego mieszkańców regionu.
4. Ludzie morza.
• Zna charakterystyczne zawody występujące nad morzem: rybak, latarnik, marynarz.
• Potrafi opisać na czym polega ich praca.

Matematyczna
1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 10000.
• Wykonuje cztery działania matematyczne.
• Stosuje kolejność wykonywania działań.
• Rozwiązuje zadania matematyczne tematycznie związana z morzem.
2. Jednostki długości, wagi, czasu, pieniędzy, temperatury. Kalendarz.
• Zna jednostki czasu.
• Odczytuje godziny na zegarze.
• Dokonuje zakupów w sklepie, przelicza pieniądze.
• Wykorzystuje w praktyce wiadomości dotyczące jednostek miar, zegara, kalendarza.
• Potrafi odczytać temperaturę.

Polonistyczna
Mówienie i słuchanie
1. Zamykanie myśli w obrębie zdania, kulturalne rozmowy z rówieśnikami i dorosłymi.
• Potrafi poprawnie w rozwiniętej, uporządkowanej formie wypowiadać się na temat przeżyć i własnych doświadczeń.
• Kulturalnie prowadzi rozmowę.
• Zwraca uwagę na poprawne posługiwanie się językiem polskim.
2. Właściwy odbiór słuchanych i czytanych tekstów.
• Słucha z uwagą swoich rozmówców.
• Przestrzega zasad kulturalnego słuchania.
Czytanie i opracowywanie tekstów
1. Doskonalenie techniki czytania głośnego i ze zrozumieniem oraz opracowywania tekstów na podstawie podręczników nauczania zintegrowanego dla klasy III.
• Potrafi zdać sprawę z treści przeczytanego utworu.
• Wyszukuje w tekście fragmenty na określony temat.
• Czyta cicho ze zrozumieniem.
Pisanie
1. Redagowanie pisemnych wypowiedzi związanych z pobytem nad morzem. • Umie zredagować i napisać list oraz pozdrowienia z wypoczynku.
• Poprawnie adresuje listy i kartki pocztowe.
• Przestrzega poprawności ortograficznej.
• Stosuje wielką literę w pisowni imion, nazwisk, nazw geograficznych.
• Pisze krótki, swobodny tekst na określony temat.

Plastyczno - techniczna
1. Wyrażanie własnych przeżyć estetycznych poprzez działalność plastyczną.
• Stosuje oryginalne techniki plastyczne.
• Tworzy rzeźby z piasku.
• Rysuje i maluje prace na zadany temat.

Muzyczno - ruchowa
1. Wyrażanie własnych przeżyć poprzez ruch i muzykę.
• Śpiewa poznane piosenki.
• Improwizuje ruchem poznane utwory.
• Zna różne formy rozrywki dla dzieci.
• Respektuje zasady gier sportowych.
• Rozwija swoją sprawność fizyczną.

Ewaluacja programu

Po wdrożeniu programu wskazane jest przeprowadzenie ewaluacji w celu uzyskania informacji zwrotnej o jego merytorycznej wartości oraz o tym w jakim stopniu zaproponowane treści umożliwiają realizację zadań edukacyjnych, przewidzianych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu nauki. Celem ewaluacji jest zebranie pozytywnych, jak i negatywnych opinii na temat wdrażanego programu autorskiego „Nad morzem”.

Przedmiotem ewaluacji będą:
• Osiągalność celów edukacyjnych uwzględnionych w programie.
• Skuteczność metod i form pracy.
• Poziom wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów.
Narzędzia ewaluacji:
• Zdjęcia, sprawozdania z wycieczek, karty pracy uczniów,
albumy, prace plastyczne.
• Ankiety przeprowadzane wśród uczniów i rodziców po powrocie z
zielonej szkoły.

Bibliografia

1. Konstruowanie szkolnych programów nauczania. Krystyna Guja, Biblioteczka OUPiS – ZNP, Katowice 2003
2. Wesoła szkoła – Przewodnik metodyczny cz.3 Anna Konieczna, Eugenia Grodzka – Jurczyk, WSiP, Warszawa 2001
3. Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku. Jadwiga Hanisz, WSiP, Warszawa 1999

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.