X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13000
Przesłano:

Plan rozwoju zawwodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

w okresie 1.09.2008 r.- 31.05.2011 r.

mgr Elżbieta Stępień
nauczycielka matematyki
w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy
ubiegający się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Pierzchnica, wrzesień 2008

Podstawa prawna do opracowania planu rozwoju zawodowego:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
2. Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 19,poz. 239)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. (Dz. U. nr 70,poz. 825).
4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2002 r.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Imię i nazwisko – Elżbieta Stępień
2. Adres zamieszkania – Skrzelczyce 70, 26 – 015 Pierzchnica
3. Nazwa szkoły, w której odbywany jest staż – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Pierzchnicy
4. Zajmowane stanowisko – nauczycielka
5. Posiadany stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany
6. Staż pracy pedagogicznej – 19 lat.
7. Nauczyciel przedmiotu – matematyka
8. Okres odbywania stażu - 1.09.2008 r. – 31.05.2011 r.
9. Status zawodowy, o który się ubiegam – nauczyciel dyplomowany.


10. Informacja o posiadanych kwalifikacjach:
• Dyplom ukończenia Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach,
• Zaświadczenie o ukończeniu Kursu obsługi komputera,
• Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z informatyki na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach,
• Akt nadania stopnia awansu zawodowego.
• Uchwały Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego w Skrzelczycach.

11. Informacje dodatkowe:
W okresie pracy zawodowej nauczałam przede wszystkim matematyki, ale także przydzielano mi do prowadzenia lekcji fizyki, historii, chemii, plastyki, pracy-techniki czy wychowania fizycznego. Prowadziłam dodatkowe zajęcia z uczniami przygotowując ich do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Dwukrotnie moim uczniom udało się zakwalifikować się do etapu rejonowego w Konkursie Fizycznym. Ponadto wydawałam wraz z uczniami Pisemka szkolne „Pod wiatr” i pisemko Koła Miłośników Matematyki „Epsilon”. W załączeniu – odpisy ze szkolnych protokółów i kserokopie pisemek .

12. Najważniejsze priorytety w planowanym rozwoju zawodowym:
• doskonalenie warsztatu i metod pracy,
• samodzielne i zespołowe tworzenie projektów edukacyjnych,
• podnoszenie efektywności działań dydaktycznych wychowawczych i organizacyjnych,
• sprawne posługiwanie się i zastosowanie w pracy nowoczesnych technik komunikacji - komputer, Internet.
• zaangażowanie w pracę społeczną.

Uwagi:
Opracowany poniżej plan jest może ulegać w trakcie stażu modyfikacji. Wszelkie zmiany nanoszone będą w formie aneksu w porozumieniu i za zgoda Dyrekcji Szkoły.

Czynności organizacyjne
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju:
» Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
» Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
publikowanych w Internecie i innych źródłach
» Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
» Gromadzenie materiałów i dokumentów
» Sprawozdania cząstkowe.
» Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
3. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
» Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
» Prawidłowe wypełnienie wniosku


§ 8 pkt. 2.1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej

1. Wstępna analiza własnych umiejętności.
a) Autorefleksja.
2. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
a) Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych.
b) Założenie teczki „Awans zawodowy”.
c) Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
a) Przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolny system oceniania itp.
b) Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
c) Udział w kursach, konferencjach i warsztatach.
d) Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego.
e) Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z dydaktyką matematyki.


§ 8 pkt. 2.2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
a) Opracowywanie dokumentów.
b) Przeprowadzenie lekcji matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
c) Przygotowanie artykułów podnoszących jakość pracy szkoły oraz ułatwiających pracę nauczyciela za pomocą komputera.
d) Opracowanie pomocy dydaktycznych do wykorzystania na lekcji matematyki.


§ 8 pkt. 2.3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
a) Opracowanie scenariuszy oraz kart ewaluacyjnych.
2. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
a) Opracowanie scenariuszy.
b) Omówienie lekcji.
3. Prowadzenie wspólnych zajęć z innymi nauczycielami w ramach korelacji międzyprzedmiotowych.
a) Opracowanie scenariuszy wspólnych zajęć z innymi nauczycielami.
4. Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
a) Przygotowanie planu i publikacja.
5. Współpraca z nauczycielami w ramach Zespołu Matematyczno – Przyrodniczego
a) Referaty i pogadanki tematyczne.


§ 8 pkt. 2.4.a)
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Program dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla klasy IV.
a) Opracowanie programu.
b) Wdrożenie programu oraz jego ewaluacja.

2. Praca z grupą uczniów uzdolnionych matematycznie.
a) Przygotowanie uczniów do udziału w ogólnopolskich konkursach matematycznych.

3. Organizacja i przeprowadzenie Szkolnych Konkursów o tytuł „Mistrza Matematyki” w danym roku szkolnym.
a) Opracowanie regulaminu organizowanych konkursów.
b) Opracowanie zadań konkursowych
c) Zorganizowanie eliminacji do konkursu.
d) Przeprowadzenie konkursów.
e) Przygotowanie i opracowanie dokumentacji konkursowej.
f) Sprawozdanie z przeprowadzenia konkursu.

4. Sprawdzian wiadomości po klasie piątej.
a) Opracowanie zestawu zadań do sprawdzianów dla klas V i klas IV.
b) Sprawdzenie sprawdzianów po kl. V i kl. IV.
5. Próbny sprawdzian wiadomości po klasie szóstej.
a) Sprawdzanie próbnych sprawdzianów po szkole podstawowej dla klas VI w ciągu roku szkolnego organizowanych przez Szkołę.

6. Opracowanie, przetestowanie i opublikowanie w formie książkowej zestawów zadań do kartkówek i prac klasowych w klasach IV-VI


§ 8 pkt. 2.4. c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych szkoły
1. Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
a) Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy.
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kółka matematycznego
a) Przeprowadzenie naboru.
b) Opracowanie planu pracy.
3. Współpraca przy organizacji cyklicznych imprez środowiskowych.
a) Pomoc przy organizacji:
- Festyn Szkolny
- Dni Pierzchnicy
4. Angażowanie się w akcje społeczne na terenie i poza szkołą.
a) Organizowanie wyjazdów wakacyjnych z udziałem dzieci.


§ 8 pkt. 2.4. d)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
a) Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
b) Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
c) Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
d) Podsumowanie i wnioski.
2. Praca na rzecz Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego i innych organizacji pozarządowych.
a) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.