X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12903
Przesłano:

Pole prostokąta - scenariusz pracy w grupach

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z MATEMATYKI DLA KLASY 4.

Temat: Pole i obwód prostokąta.
Cele zajęć:
Wiadomości - uczeń:
- zna jednostki pola,
- zna sposób obliczania pola prostokąta i kwadratu.
- zna sposób obliczania obwodu prostokąta i kwadratu.

Umiejętności – uczeń:
- wykonuje odpowiednie pomiary,
- potrafi obliczać pole prostokąta i kwadratu,
- potrafi obliczać obwód prostokąta i kwadratu,
- wyciąga wnioski z przeprowadzonych zadań.

Postawy – uczeń:
- współpracuje z zespole,
- aktywnie pracuje na zajęciach.

Czas pracy: 45 minut

Metody pracy:
- pogadanka,
- praca z tekstem,
- ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy: grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: ramki drewniane, sznurek, liniał tablicowy, miary krawieckie, karty pracy, pisaki, miary zwijane, bloczek kwadratowych kartek kolorowych, klej, kreda.

Przebieg zajęć:
I. Część wstępna
Powitanie uczniów. Czynności o charakterze organizacyjnym. Podział uczniów na grupy.

II. Część wprowadzająca
Nauczyciel podaje temat i cele zajęć. Uczniowie przypominają wiadomości dotyczące prostokąta i kwadratu odpowiadając na pytania zadawane przez nauczyciela.
- Co to jest obwód figury?
- Jak obliczamy obwód prostokąta?
- Co to jest pole figury?
- Jak obliczamy pole prostokąta?
- Czy każdy kwadrat jest prostokątem?
- Czy każdy prostokąt jest kwadratem?

III. Część postępująca
1. Nauczyciel prosi chętnego ucznia o rozdanie wcześniej ustalonym grupom pomocy:
Grupa I otrzymuje ramkę o wymiarach 50 cm x 50 cm, pisak i miarę krawiecką oraz miarę zwijaną,
Grupa II otrzymuje ramkę o wymiarach 48 cm x 48 cm, pisak i miarę krawiecką oraz miarę zwijaną,
Grupa III otrzymuje ramkę o wymiarach 44 cm x 44 cm, pisak i miarę krawiecką oraz miarę zwijaną,
Grupa IV otrzymuje ramkę o wymiarach 29 cm x 65 cm, pisak i miarę krawiecką oraz miarę zwijaną,
Grupa V otrzymuje ramkę o wymiarach 35 cm x 65 cm, pisak i miarę krawiecką oraz miarę zwijaną,
( ramka o wymiarach 50cm x 64 cm pozostaje w rezerwie).

2. Nauczyciel rozdaje kartę pracy (zał. nr 1) i prosi o wykonanie zadania przez grupy. Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, w razie potrzeby pomaga. Po zakończeniu zadania każda z grup otrzymuje prawidłowo rozwiązane zadanie i porównuje z nim swoje odpowiedzi, nanosi ewentualne poprawki innym kolorem pisaka na swojej kartce i rozwiązanie przekazuje nauczycielowi.
3. Uczniowie otrzymują od 14 do 16 jednakowych kwadratów i kartę pracy (zał. nr 2) i wykonują polecenie. Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, wyjaśnia wątpliwości i w razie potrzeby pomaga. (Uczniowie sami mają zauważyć, że ilość kwadratów otrzymanych nie jest zgodna z ilością potrzebnych kwadratów do wykonania zadania). Gdyby jakaś grupa zbyt szybko uporała się z zadaniem, nauczyciel jako zadanie dodatkowe poddaje pod wątpliwość rozwiązanie uczniów i zaliczając wszakże zadanie, każe jednak poszukiwać dalej(dzielenie kwadratów). Po wykonaniu zadania uczniowie w grupach porównują rozwiązania, wyciągają wnioski.
4. Uczniowie otrzymują sznurek o długości 360 cm, za pomocą którego mają wyznaczyć prostokąt o jak największym polu (zał. nr 3). Nauczyciel obserwuje pracę uczniów i sprawdza poprawność wypełnienia kart pracy.
5. Nauczyciel wydaje polecenie obliczenia powierzchni ziemi jaką zajmuje sala gimnastyczna (w razie deszczu powierzchni na korytarzu) Uczniowie otrzymują kartę pracy (zał. nr 4) i wykonują polecenia w grupach. Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, wyjaśnia wątpliwości i w razie potrzeby pomaga. Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują wykonane zadanie.
6. Nauczyciel rozdaje grupom patyczki o długości 30cm każdy i rozdaje kartę pracy nr 5. Uczniowie otrzymują kartę pracy (zał. nr 5) i wykonują polecenia w grupach. Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, wyjaśnia wątpliwości i w razie potrzeby pomaga.

IV. Część podsumowująca
7. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (zał. nr 6). Uczniowie indywidualnie wykonują polecenie. Uczniowie mogą się wspierać w grupach w rozwiązywaniu zadań. Nauczyciel prosi chętnego ucznia o odczytanie odpowiedzi, pozostali uczniowie sprawdzają wykonane zadanie.

V. Zakończenie zajęć
Uczniowie porządkują miejsce zajęć. Pożegnanie.
Opracowała: mgr Iwona Grabowska


Załącznik nr 1 Karta pracy nr 1

Korzystając z otrzymanych pomocy wykonajcie odpowiednie pomiary i obliczcie pole wyznaczone przez otrzymaną ramkę:

Długość prostokąta: ...................................
Szerokość prostokąta: .................................
Pole = ........................................

Jeśli pozostałe grupy jeszcze pracują obliczcie obwód Waszej ramki.
Obwód = ........................................

Załącznik nr 2 Karta pracy nr 2

Z otrzymanych kwadratów ułóżcie prostokąt o polu równym 12 kwadratów, którego obwód jest jak największy.
Jakie wymiary ma Wasz prostokąt? Odp........................................

Załącznik nr 3 Karta pracy nr 3

Posługując się otrzymanym sznurkiem należy wyznaczyć prostokąt o jak największym polu i obliczyć pole otrzymanego przez swoją grupę prostokąta.
Odp. ........................................

Załącznik nr 4 Karta pracy nr 4

Wykonajcie odpowiednie pomiary i obliczcie pole powierzchni ziemi jaką zajmuje sala gimnastyczna.
Długość =
Szerokość =
Pole powierzchni =
Załącznik nr 4 a (jeśli pada deszcz) Karta pracy nr 4

Wykonajcie odpowiednie pomiary i obliczcie pole powierzchni wyznaczonego przez nauczyciela kawałka posadzki na korytarzu.
Długość =
Szerokość =
Pole powierzchni =


Załącznik nr 5 Karta pracy nr 5

Z otrzymanych patyczków(10 sztuk) ułóżcie figurę o kształcie litery L i obliczcie jej pole i obwód wiedząc, że długość patyczka to 30 cm.
Pole =
Obwód=

Załącznik nr 6 Karta pracy nr 6


Obwód kwadratu wynosi 20 cm. Jaką długość ma bok tego kwadratu? Oblicz jego pole.

Odpowiedź : Bok kwadratu ma długość ................
Pole kwadratu wynosi.....................
Uzupełnij zdanie:
Aby obliczyć obwód figury muszę ...................... długości wszystkich ...................
Aby obliczyć pole figury muszę ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.