X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12781
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażsyty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO

Stażysta:
Opiekun:
Miejsce pracy:

Data rozpoczęcia stażu: 1.09. 2010
Data zakończenia stażu: 31.05.2011
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie


Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
Ø wewnątrzszkolnych
Ø pozaszkolnych
Ø w ramach samokształcenia


Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
wraz z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz,1580)


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L. p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja
Termin realizacji

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego • Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego IX 2010
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu • Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
IX 2010

3. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami • Obserwacja
• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
• Organizacja zajęć własnych • Zapisy w dzienniku zajęć
• Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
• Plany miesięczne okres stażu
4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji • Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy) • Dziennik zajęć
• Karty obserwacji
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania IX 2010
5. Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji Przedszkola nr 7 • Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, Podstawa programowa, program wychowawczy, programy autorskie dopuszczone do użytku, dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej • Notatki własne IX – X 2010
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu • Udział w szkoleniu BHP • Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
• Potwierdzenie odbycia szkolenia IX 2010 – V
2011

zależny od harmonogramu szkoleń BHP
7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań • Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach WDN • Listy obecności
• Zaświadczenia okres stażu
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć • Teczka stażysty okres stażu
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją • Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji • Wniosek
• Dokumentacja stażu V 2011


§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

10. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli • Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja • Arkusz obserwacji zajęć raz w miesiącu
11. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu • Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Scenariusze zajęć edukacyjnych

raz w miesiącu
12. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN • Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN cały okres stażu
13. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej • Spis literatury metodyczno - pedagogicznej w ciągu stażu
14. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej • Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych • Teczka stażysty
cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

15. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza • Prowadzenie kart obserwacji • Karty obserwacji dziecka okres stażu
16. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych • Rozmowy w zespole wychowawczym
• Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne) • Karta Informacyjna Dziecka
• Notatki własne okres stażu
17. Współpraca z rodzicami • Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki • Notatki okres stażu
18. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych • Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej • Notatki własne
• Rejestr pozycji okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

19. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć • Rozmowa z opiekunem stażu
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków • Notatki, spostrzeżenia IX 2010
20. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności • Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem • Teczka stażysty w ciągu stażu

ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

21. Zadania związane z planem rocznym przedszkola • Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych
• Dekoracja przedszkola • Notatki, scenariusze, zdjęcia okres stażu
22. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci • Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce • Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów okres stażu
23. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych • Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www • Zaświadczenia, spis literatury, stron www okres stażu


Niniejszy plan ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacji.
........................................
( Podpis nauczyciela)Zatwierdzam do realizacji
........................................ ........................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczątka dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.