X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1247
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel matematyki
Agnieszka Lisowska
Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych
w Kielcach

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy poczynając od 1 września 2005r.


Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu służą rozwojowi kompetencji nauczyciela, wspierają rozwój szkoły oraz służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia.


CEL GŁÓWNY:
- Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.


CELE POŚREDNIE:
- Pogłębienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
- Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
- Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji dydaktyczno – wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia.
- Promocja szkoły w środowisku lokalnym.


I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 1)
Lp. Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Wstępna ocena własnych umiejętności
Autorefleksja
IX 2005
Notatki

2. Doskonalenie własnych umiejętności
Uczestniczenie w warsztatach, kursach, konferencjach metodycznych. Cały okres stażu
Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia

Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli
Cały okres stażu
Zaświadczenia

3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
Cały okres stażu
Zaświadczenia

Studiowanie czasopism matematycznych, oświatowych i literatury fachowej.
Cały okres stażu
Wykaz literatury

4. Doskonalenie warsztatu pracy
Opracowanie narzędzi do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
Cały okres stażu
Opracowane narzędzia

Opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z uczniami
Cały okres stażu
Materiały, zaświadczenia

Opracowanie informacji dla ucznia o sposobie oceniania z matematyki IX 2005
Przygotowana informacja

Urządzanie i wyposażanie klasopracowni: prowadzenie gazetki matematycznej, wzbogacanie pracowni o nowe pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu
Zaświadczenie, zdjęcia

Ukończenie odpowiednich kursów, szkoleń i wykorzystanie nowych umiejętności na lekcjach
Cały okres stażu
Zaświadczenia

Pozyskiwanie materiałów z internetu
Cały okres stażu
Wykaz stron www

5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
Praca w komisji stypendialnej, rekrutacyjnej, opieka nad internetem Cały okres stażu
Powołanie przez Dyrektora SzkołyII. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 2)

Lp. Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
Przygotowywanie sprawdzianów, materiałów dla ucznia na komputerze Cały okres stażu
Przykładowy wydruk

Prowadzenie klasowej statystyki semestralnej i końcoworocznej w oparciu o arkusz kalkulacyjny
Przykładowy wydruk

Przeprowadzenie lekcji matematyki w pracowni komputerowej, korzystanie przez uczniów z internetu, zastosowanie elementów informatyki na lekcjach matematyki.
Cały okres stażu
Konspekty

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych
Cały okres stażu
Notatki

2. Redagowanie i okresowa aktualizacja szkolnej strony internetowej.
Aktualizacja informacji zamieszczonych na stronie internetowej.
na bieżąco
Archiwum strony internetowej na dyskietkach; aktualna witryna dostępna pod adresem www.republika.pl/zsmeIII. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 3)

Lp. Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Dzielenie się swoja wiedzą i umiejętnościami
Przekazanie nauczycielom, uczniom i rodzicom wiedzy zdobytej w szkoleniach
Cały okres stażu
Potwierdzenia

Udostępnianie testów, pomocy dydaktycznych, materiałów
Cały okres stażu
Potwierdzenia

Umieszczenie własnego planu rozwoju zawodowego na stronach Internetu Cały okres stażu
Adres strony www

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Cały okres stażu
Zaświadczenia, scenariusze zajęć

Organizowanie konkursów, zawodów matematycznych w szkole
Cały okres stażu
Zaświadczenia


IVa. Opracowanie i wdrożanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 4a)

Lp. Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Uczestnictwo w realizacji zadań z programu wychowawczego szkoły
Opracowanie planów pracy wychowawcy klasowego
Przygotowane plany pracy
Planowanie i organizowanie imprez klasowych (pełnienie funkcji opiekuna podczas tych imprez)
Cały okres stażu
Zaświadczenie, wpisy w dzienniku, zdjęcia

2 Praca z uczniem zdolnym Przygotowywanie uczniów do konkursów i zawodów matematycznych,
Cały okres stażu
Zaświadczenia, scenariusze lekcji

Prowadzenie zajęć dla uczniów zainteresowanych matematyką
Cały okres stażu
Zaświadczenia

3 Praca z uczniem słabym Praca z uczniami słabymi i mającymi zaległości w nauce
Cały okres stażu
Zaświadczenia

4 Przygotowanie uczniów do pracy i obowiązków zawodowych – wyrobienie samodzielności w nauce i pracy
Samodzielne przygotowywanie przez uczniów łatwiejszych tematów, wdrażanie do samodzielnej pracy z literaturą matematyczną , wykonywanie przez młodzież pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu
Referaty uczniów,


IVb. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych ...
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 4b)

Lp. Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1 Pełnienie obowiązków egzaminatora przy OKE
Praca w komisji egzaminacyjnej
Okres stażu
Zaświadczenie


IVe. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 4e)

Lp. Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1 Kontynuowanie poznawania zasad funkcjonowania szkoły i organizacji jej zadań Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły : statut , plan pracy szkoły , wewnątrzszkolny system oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów
cały okres stażu
Notatki własne

2 Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Komendą Policji, Cały okres stażu
Zaświadczenia

3 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań Współpraca z dyrektorem szkoły , pedagogiem , rodzicami
Cały okres stażu
Zaświadczenia

Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu
Zaświadczenie

Pełnienie funkcji wychowawcy
Cały okres stażu
Zaświadczenie

Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
Cały okres stażu
Zaświadczenia

4 Rozpoznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku

5 Współpraca z rodzicami Angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej – udział w imprezach klasowych , szkolnych
Cały okres stażu
Zaświadczenia

Rozmowy indywidualne z rodzicami
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku

Przygotowywanie i przeprowadzanie spotkań z rodzicami
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku

Organizowanie spotkań w ramach pedagogizacji rodziców
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku

6 Doskonalenie posiadanych umiejętności i wiedzy w zakresie problematyki wychowawczej uczniów
Ukończenie odpowiednich warsztatów, kursów , szkoleń
Cały okres stażu
Zaświadczenia

7 Opracowanie i wdrożenie programów z zakresu profilaktyki uzależnień
Pogadanki prowadzone przez wychowawcę klasy, pielęgniarkę szkolną , psychologa , pedagoga , policjanta , specjalistę d/s nieletnich i prewencji kryminalnej, przedstawiciela Straży Pożarnej
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku lekcyjnym


V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 5)

Lp. Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego.
- opracowanie dwóch projektów rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego
Na bieżąco
- opis i analiza wykonanych zadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.