X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12302
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Zatwierdzam do realizacji od dnia.............................

........................................
pieczęć i podpis dyrektora


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: mgr Justyna Pokomeda
Nauczany przedmiot: Kształcenie specjalne
Szkoła: Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011r.
Opiekun stażu: mgr Anna Kielan

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela Dz. U. z 2004 r. nr 260 poz. 259.

Cel główny podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ (§6, ust. 2, pkt. 1)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN

1. Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego. • Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. • Znajomość wymienionych aktów prawnych.
• Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego; Wrzesień 2010
2. Współpraca z opiekunem stażu. • Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. • Omówienie zasad współpracy.
• Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu.
• Kontrakt. Wrzesień 2010
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych. Analiza dokumentów:
• Statut Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej
• Program Wychowawczy Szkoły
• Szkolny Program Profilaktyki
• Wewnątrzszkolny System Oceniania;
Przygotowanie:
• Rozkładu materiału
• Indywidualnych programów nauczania
• Program Rewalidacji dla poszczególnych uczniów • Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły;
• Stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa codziennej praktyce szkolnej;
• Przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania;
• Posiadanie planu pracy i rozkładu materiału podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych;
Wrzesień – Październik 2010
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. • Zapoznanie się z obowiązkami nauczyciela dyżurującego.
• Zapoznanie i stosowanie się do instrukcji BHP obowiązujących w szkole. • Przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej w codziennej pracy.
• Zaangażowanie w poprawę jakości stosowania przepisów BHP w placówce. Okres stażu
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
• Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami klas;
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; • Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Okres stażu
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie:
• dokumentacji,
• zaświadczeń,
• scenariuszy lekcji. Teczka stażysty
Okres stażu
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego wraz z elementami autorefleksji i autoanalizy. Sprawozdanie z realizacji stażu. 31 maj 2011

UMIEJĘTNOŚC PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIEJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§6, ust. 2, pkt. 2)

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
(§6, ust. 2, pkt. 4)

1. Harmonogram zajęć prowadzonych przez stażystę i opiekuna stażu.
Przygotowanie formularza zawierającego dane o terminach i tematyce zajęć. Kserokopia formularza. Wrzesień 2010
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. • Opracowanie scenariuszy zajęć,
• Konsultacja z osobą hospitującą,
• Analiza i ewaluacja do dalszej pracy. • Konspekty z zajęć,
• Arkusze obserwacji
• Wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
• Opracowanie scenariuszy zajęć, Okres stażu
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. • Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi.
• Omówienie i zapisanie wyników obserwacji. • Arkusze obserwacji lekcji.
• Wnioski z obserwacji.
• Omówienie spostrzeżeń. Okres stażu
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. • Uwzględnienie opinii opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem i wprowadzeni udoskonaleń w trakcie odbywania stażu.
• Gromadzenie dokumentacji. • Scenariusze zajęć,
• Programy,
• Plany dydaktyczne,
• Ankiety,
• Testy. Okres stażu


UCZESTNICZENIE W WEWNĄTRZSZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
(§6, Ust. 2, Pkt. 3)

1. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i w pracach zespołów oraz szkoleniach. • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności szkoły,
• Udział w dyskusjach i w wypracowywaniu wniosków.
• Zapoznanie się z problematyką szkoleń. • Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
• Protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych Według ustalonego harmonogramu
2. Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań, studiowanie literatury pedagogicznej • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem.
• Współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w ramach kształcenia specjalnego
• Udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły.
• Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych • Notatki ze spotkań, wykorzystanie nowych wiadomości w pracy (zapis w dzienniku),
Okres stażu
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy • Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej • Portale internetowe
• Płyta CD z zapisem elektronicznym Maj 2011
4. Udział w szkoleniach lub warsztatach zewnętrznych • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Ukończenie szkolenia lub warsztatu zewnętrznego Certyfikat lub zaświadczenie uczestnictwa Okres stażu
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Opieka nad klasą lekcyjną;
• tworzenie zestawów testów, konspektów;
• gromadzenie materiałów dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne
Okres stażu


ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJETNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW (§6, ust. 2, pkt. 3)

1. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. Rozmowy i konsultacje z:
• szkolnym pedagogiem,
• nauczycielami,
• wychowawcami klas. Arkusze obserwacji lekcji
Okres stażu
2. Poznanie uczniów i ich zainteresowań. Sposoby gromadzenia informacji o uczniach. • Obserwacja zachowania uczniów w szkole
• Indywidualne rozmowy z uczniami. • Potwierdzenie wychowawcy
• Arkusze obserwacji Okres stażu
3. Obserwacja i pomoc w przygotowaniach do różnego rodzaju imprez prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. • Obserwacja przygotowań do różnego rodzaju imprez szkolnych;
• Pomoc w przygotowywaniu różnych imprez szkolnych. Scenariusze z przygotowań i przebiegu imprezy. Okres stażu
4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych – zajęcia rewalidacyjne. Praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sensoryczną Dziennik zajęć rewalidacyjnych Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.