X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1230
Przesłano:

Plan pracy wychowawcy klasy pierwszej szkoły średniej

ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO:

1. Wybór samorządu klasowego (wrzesień)
2. Przypomnienie norm i zasad regulujących stosunki koleżeńskie (wrzesień) oraz zasad kulturalnego zachowania wobec wszystkich pracowników szkoły.
3. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
4. Zapoznanie ze statutem i regulaminem szkoły.
5. Przydział obowiązków – dyżury w klasie.
6. Planowanie imprez klasowych i wycieczek szkolnych.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

1. Wybór klasowej Rady rodziców (wrzesień)
2. Zebrania z rodzicami poświęcone problemom osiągnięć w nauce i problemów wychowawczych.
3. Przedstawienie rodzicom planu pracy na bieżący rok szkolny.
4. Przedstawienie listy nauczycieli uczących w klasie
5. Ustalenie sposobu kontaktowania się z rodzicami
6. Angażowanie rodziców w organizację imprez klasowych i wycieczek
7. Pomoc rodziców w kształtowaniu właściwych postaw i właściwego stosunku do nauki.

TROSKA O WŁAŚCIWY STOSUNEK UCZNIA DO NAUKI:

1. Interesowanie się postępami uczniów w nauce, analizowanie przyczyn niepowodzeń i podejmowanie środków zaradczych.
2. Przekazywanie na bieżąco, informacji do rodziców ucznia o jego postępach w nauce i zachowaniu w szkole.
3. Stymulowanie uczniów do podnoszenia wyników w nauce.
4. Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, egzekwowanie usprawiedliwień i godzin opuszczonych.
5. Pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; zachęcanie do korzystania z kół zainteresowań i zespołów dydaktyczno – wyrównawczych.

TROSKA O WYCHOWANIE MORALNO – SPOŁECZNE UCZNIÓW:

1. Okazywanie szacunku rodzicom, kolegom, pracownikom szkoły.
2. Wzbudzanie odpowiedzialności za własne postępowanie.
3. Kultura współżycia – tolerancja wobec innych.
4. Kultura języka wobec osób dorosłych, pracowników szkoły, wobec siebie.
5. Grudzień miesiącem obdarowywania – Mikołajki. (grudzień)
6. Poznajemy i kultywujemy polskie tradycje – klasowy wieczór wigilijny.
7. Upominki dla koleżanek z okazji Dnia Kobiet. (marzec)
8. Zwyczaje ludowe – wieczór wróżb andrzejkowych. (listopad)
9. Koleżeńska pomoc uczniom chorującym, mającym kłopoty ze zrozumieniem materiału.
10. Wyrabianie u uczniów odpowiedzialności za wizerunek szkoły – godne reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach rejonowych.
11. Rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły, internatu
12. Tworzenie atmosfery życzliwości i przyjaźni oraz ustalanie jednolitych norm i ocen postępowania.
13. Wdrażanie uczniów do przejmowania odpowiedzialności za mienie szkolne i prywatne.
14. Kształtowanie u ucznia nawyków rzetelnej pracy.
15. Badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się ucznia, udzielanie rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach.
16. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i kolegów.


WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE:

1. Ochrona najbliższego środowiska i dbanie o jego czystość (przykłady miejsc w najbliższym środowisku, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym)
2. Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych (degradacja śrdowiska – jej przyczyny i skutki).
3. Udział w konkursach o tematyce zdrowotnej i ekologicznej.

DBANIE O HIGIENĘ ZDROWOTNĄ UCZNIÓW:

1. Aktywność ruchowa – praca i wypoczynek – sport jako forma wypoczynku.
2. Dbamy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach i miejscach. Zagrożenia dla zdrowia związane z ruchem drogowym, wodą, urządzeniami technicznymi i chemicznymi w domu.
3. Ubieramy się odpowiednio do pogody.
4. Uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z nałogami (szkodliwość palenia papierosów, zażywania narkotyków, picia alkoholu)
5. Promowanie zdrowego stylu życia na lekcjach, imprezach i wycieczkach szkolnych; prawidłowa postawa i aktywny wypoczynek.

OPIEKA I POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW:

1. Współpraca z Radą Rodziców, samorządem szkolnym i klasowym.
2. Inne formy pomocy organizowane w miarę możlwości materialnych.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA:

1. Kontakt z biblioteką szkolną i gminną. Analiza czytelnictwa uczniów.
2. Utrwalanie nawyków korzystania z encyklopedii, słowników, zasobów internetu.
3. Propagowanie czytelnictwa literatury pięknej i czasopism młodzieżowych.
4. Zachęcanie uczniów do kontaktu ze sztuką w telewizji, teatrze, kinie.EDUKACJA EUROPEJSKA:

1. Prawa człowieka.
2. Duchowy aspekt wspólnoty europejskiej.
3. Wskazywanie form i możliwości współpracy młodzieżowej oraz uczestnictwa w życiu publicznym zintegrowanej Europy.
4. Ukazywanie procesu integracji europejskiej jako środka prowadzącego do długofalowego rozwoju kraju.

WDRAŻANIE DO POSZANOWANIA TRADYCJI NARODOWYCH:

1. Udział w imprezach okolicznościowych.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych.
3. Znaczenie prawa – rola konstytucji.
4. Kształtowanie postaw obywatelskich.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.