X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12243
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Natalia Zenevich
Nazwa i adres placówki:
Bursa Szkolna nr 5, ul.Pogodna 52A, 20-337 Lublin
Stanowisko: nauczyciel-wychowawca
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

Termin rozpoczęcia stażu:01.09.2010
Termin zakończenia stażu: 31.05.2011
Opiekun stażu: mgr Marta Snopek

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki i wypoczynku.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. pozaszkolnych
c. samokształcenia
7. Nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

A. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY (§ 6 ust. 2 pkt 1)*

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

FORMY REALIZACJI:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. ustawy rozporządzenia.
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r.

DOWODY REALIZACJI:
Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego..

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

FORMY REALIZACJI:
Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r.

DOWODY REALIZACJI:
Kontrakt.

3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania
placówki.

FORMY REALIZACJI:
Zapoznanie się z dokumentacją regulującą pracę bursy:
Statut Bursy,
Regulamin Bursy,
Regulamin Rady Pedagogicznej,
Regulamin Opieki Nocnej,
Regulamin Rady Bursy,
Program Rozwoju Placówki,
Program Wychowawczy itp.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r.

DOWODY REALIZACJI:
Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami, regulującymi pracę bursy.

4. Zapoznanie się z procedurami postępowania w sytuacji szczególnych zagrożeń.
Oświadczenie o znajomości procedur.

FORMY REALIZACJI:
Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r.

DOWODY REALIZACJI:
Oświadczenie o znajomości procedur.

5. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w bursie, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

FORMY REALIZACJI:
Obserwacja.
Udział w Radach Pedagogicznych.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r. – Październik 2010r.
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI:
Notatki własne.
Zaświadczenie opiekuna stażu.

6. Poznanie zasad prowadzenia obowiązującej w bursie dokumentacji.

FORMY REALIZACJI:
Dziennik zajęć,
Dokumentacja grupowa,
Komputerowy program „Bursa”,
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r.

DOWODY REALIZACJI:
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w bursie oraz przepisami przeciw pożarowymi

FORMY REALIZACJI:
Udział w szkoleniu BHP.
Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.

DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP.

8. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi bursy.

FORMY REALIZACJI:
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi bursy.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r.

DOWODY REALIZACJI:
Plan Rozwoju Zawodowego.

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi bursy.

FORMY REALIZACJI:
Przygotowanie sprawozdania, opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

TERMIN REALIZACJI:
Maj 2011r.

DOWODY REALIZACJI:
Sprawozdanie z realizacji stażu.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączona dokumentacją.

FORMY REALIZACJI:
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

TERMIN REALIZACJI:
Maj 2011r.

DOWODY REALIZACJI:
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

B. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY (§ 6 ust. 2 pkt 2)*

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

FORMY REALIZACJI:
Opracowanie tematów, zakresu i terminów.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r.

DOWODY REALIZACJI:
Harmonogram.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

FORMY REALIZACJI:
Opracowanie scenariuszy zajęć
Omawianie przeprowadzonych zajęć
Wyciąganie wniosków do dalszej pracy

TERMIN REALIZACJI:
Raz w miesiącu

DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze zajęć

3. Zapoznanie się z planem wychowawczym na rok szkolny 2010/2011

FORMY REALIZACJI:
Opracowanie planu pracy wychowawczej z grupą VI.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r.

DOWODY REALIZACJI:
Plan pracy wychowawczej.

4. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii wychowanka, diagnozowanie potrzeb wychowanków.

FORMY REALIZACJI:
Rozmowy, wsparcie emocjonalne dla wychowanków.

TERMIN REALIZACJI:
Cały okres stażu.

DOWODY REALIZACJI:
Zeszyt nauki własnej.

5. Rozpowszechnienie rekreacyjnych form zajęć sportowych wśród młodzieży.

FORMY REALIZACJI:
Udział wychowanków w turniejach sportowych.
Pozalekcyjne zajęcia sportowe.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r – Maj 2011r.

DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenia, dyplomy, zdjęcia.

6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

FORMY REALIZACJI:
Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym oraz podczas przygotowania zajęć
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

TERMIN REALIZACJI:
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI:
Publikacja w Internecie.
Płyta z zapisem elektronicznym.

7. Aktywne uczestnictwo w życiu bursy.

FORMY REALIZACJI:
Pomoc w organizowaniu imprez towarzyskich, artystycznych i okolicznościowych
Organizacja wyjść poza bursę.

TERMIN REALIZACJI:
Zgodnie z kalendarzem imprez.
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI:
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Sprawozdania, zdjęcia.

8. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego: uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształcenie.

FORMY REALIZACJI:
Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Aktywny udział w warsztatach i kursach doskonalących
Lektura wybranych czasopism pedagogiczno-psychologicznych.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2010r. - Maj 2011r.
Okres stażu.
Raz na dwa miesiące.

DOWODY REALIZACJI:
Zaświadczenie.
Notatki własne.
Certyfikaty,
Dyplomy.

C. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW (§6 ust. 2 pkt 3)*

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

FORMY REALIZACJI:
Indywidualne rozmowy z wychowankami.
Wywiady w środowisku koleżeńskim.
Kontakt i współpraca z wychowawcami klas i rodzicami.

TERMIN REALIZACJI:
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI:
Adnotacje w dzienniku.
Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z wychowankami.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb
wychowanków.

FORMY REALIZACJI:
Stała obserwacja wychowanka.
Lektura wybranych książek pedagogicznych i psychologicznych.

TERMIN REALIZACJI:
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI:
Notatki własne.

3. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy.

FORMY REALIZACJI:
Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy.
Indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków.
Współpraca z Zespołem Wychowawczym.

TERMIN REALIZACJI:
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI:
Zapisy w dzienniku.
Scenariusze zajęć.
Potwierdzenie Przewodniczącego Zespołu.

4. Współpraca z Samorządem Bursy.

FORMY REALIZACJI:
Indywidualne rozmowy z opiekunem Samorządu.

TERMIN REALIZACJI:
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI:
Notatki własne.

D. UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ (§ 6 ust. 2 pkt 4)*

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych.

FORMY REALIZACJI:
Opracowanie tematów, zakresu i terminów z opiekunem stażu.

TERMIN REALIZACJI:
Wrzesień 2011r.

DOWODY REALIZACJI:
Harmonogram.

2. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.

FORMY REALIZACJI:
Obserwowanie i analiza zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku zajęć i próby odniesienia do własnej pracy.

TERMIN REALIZACJI:
Raz w miesiącu.

DOWODY REALIZACJI:
Arkusze obserwacji zajęć, własne wnioski z obserwacji zajęć.

3. Omówienie i analiza zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.

FORMY REALIZACJI:
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.

TERMIN REALIZACJI:
Raz w miesiącu.

DOWODY REALIZACJI:
Scenariusze zajęć, konspekty, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

FORMY REALIZACJI:
Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z wychowankiem.

TERMIN REALIZACJI:
Raz w miesiącu.

DOWODY REALIZACJI:
Autorefleksja.
Notatki własne.
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

FORMY REALIZACJI:
Samoocena

TERMIN REALIZACJI:
Maj 2011r.

DOWODY REALIZACJI:
Teczka stażysty.

* Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 ).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593 ).

Opracowała: mgr Natalia Zenevich

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.