X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12213
Przesłano:
Dział: Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. JANA PAWŁA II W RADOMIU

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im w tym czasie optymalnych warunków rozwoju.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
6. wdrażanie zasad współdziałania w grupie,
7. niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych).

II. Założenia organizacyjne

1. Świetlica jest czynna w godz. 7oo – 163o w dni, w których odbywają się zajęcia.
2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.
3. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie, którzy:
a. ze względu na czas pracy rodziców pozbawieni są opieki wychowawczej,
b. czekają na realizację zajęć pozalekcyjnych,
c. oczekują na dalsze zajęcia, ponieważ nie uczestniczą w zajęciach religii, wychowania do życia w rodzinie, drugiego języka obcego razem z klasą,
d. nie mają lekcji z powodu nagłej nieobecności nauczyciela i są do świetlicy skierowani przez osobę odpowiedzialną za zapewnienie im opieki.
4. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się
wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych
opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
5. Zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny przyjmowane są do 15 czerwca każdego roku szkolnego i uzupełniane w razie potrzeb w ciągu roku.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z miesięcznymi planami pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy tworzonych przez wychowawców na dany rok szkolny. Plany te są zgodny z Programem Wychowawczym szkoły.
2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
3. Wszelkie zmiany dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na podpisanym przez rodziców piśmie.
4. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

IV. Obowiązki wychowanka świetlicy

1. Kulturalne zachowanie się podczas zajęć świetlicowych.
2. Przestrzeganie „Świetlicowych zasad ”(zał. nr 1).
3. Dbałość o porządek i wystrój świetlicy.
4. Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy.

V. Nagrody i kary wobec wychowanków

Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie „Świetlicowych zasad”, kulturę osobistą itp. w postaci:
1. pochwały ustnej,
2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
3. dyplomu,
4. innej nagrody, w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy.

Kary:
Za nie przestrzeganie „Świetlicowych zasad ”, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary w zależności od wagi uchybienia:
1. upomnienie ustne,
2. ostrzeżenie w obecności grupy,
3. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
4. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania,
5. rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy (świadomie lub w wyniku niestosownego zachowania) będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony albo uszkodzony sprzęt.

VI. Dokumentacja świetlicy

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi
danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.
2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
3. Miesięczny plan zajęć.
4. Dzienniki zajęć.
5. Lista obecności uczniów.
6. Sprawozdania z pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

VII. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

1. Stołówka wydaje obiady według ustalonego grafiku.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Za ład i porządek w czasie posiłków odpowiada wychowawca świetlicy
i nauczyciel dyżurujący.
4. Spożywający posiłki mają obowiązek:
• przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze,
• wchodzić do stołówki bez kurtek i plecaków,
• kulturalnie i cicho zachowywać się w stołówce,
• po posiłku odnieść naczynia i zasunąć krzesło.
5. W stołówce, podczas posiłków mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z obiadów i nauczyciele dyżurujący.


Załącznik nr 1

Świetlicowe zasady

1. Słuchamy i wykonujemy polecenia wychowawców.
2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez zgody wychowawcy.
3. Nie używamy wulgarnych słów.
4. Nie krytykujemy i nie obrażamy innych.
5. Nie stosujemy przemocy wobec innych.
6. Rozwiązujemy konflikty w sposób kulturalny oparty na zasadzie wzajemnych ustępstw.
7. W sposób sympatyczny i życzliwy odnosimy się do kolegów i koleżanek.
8. Pomagamy młodszym i słabszym.
9. Nie przerywamy osobie mówiącej – słuchamy do końca wypowiedzi.
10. W czasie przeznaczonym na naukę odrabiamy lekcje i zachowujemy ciszę.
11. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.
12. Szanujemy cudzą i swoją własność.
13. Szanujemy mienie świetlicowe.
14. Dbamy o wygląd i estetykę świetlicy.
15. Telefonów komórkowych używamy tylko za pozwoleniem wychowawcy.
16. Jemy kanapki, jogurty, etc. tylko przy stolikach.
17. Nie żujemy gum.
18. Ponosimy konsekwencje za nieodpowiednie zachowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.