X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12202
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Magdalena Hajduk
2. Nazwa placówki: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje: dyplom licencjata na kierunku filologia angielska
(z przygotowaniem pedagogicznym)

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2011
3. Opiekun stażu:

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
• Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego
• Pogłębianie kontaktu z rodzicami i uczniami
IV. PLAN DZIAŁANIA
§6 ust.2,pkt 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Zadania:
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa wstępna.
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
5. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, itp.
6. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z nauczycielami
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
8. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji szkoły
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
10. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrekcji szkoły
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
Formy realizacji:
1. Zapoznanie się i analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN) oraz znajomość aktów prawnych.
2. Rozmowa wstępna i określenie zasad współpracy. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposoby realizacji stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
4. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania
5. Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach
6. Obserwacja, udział w radach pedagogicznych, w spotkaniach np. zespołu przedmiotowego
7. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych
8. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji szkoły
9. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji
10. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
11. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
Dowody realizacji:
1. Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2010. Znajomość aktów prawnych
2. Podpisanie przez opiekuna stażu dokumentu określającego zasady oraz harmonogram pracy
3. Plan rozwoju zawodowego
4. Notatki własne, znajomość dokumentów, stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej
5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
6. Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów
7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, notatki własne
8. Plan rozwoju zawodowego
9. Teczka stażysty
10. Sprawozdanie z realizacji stażu
11. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

§6 ust. 2, pkt 2. Umiejętność prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
Zadania:
1. Tworzenie własnego warsztatu pracy
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy z uwzględnieniem metod aktywizujących
4. Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych
5. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz omawianie przeprowadzonych zajęć
7. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
8. Doskonalenie technik multimedialnych
9. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
Formy realizacji:
1. Analiza programów nauczania, podstawy programowej, podręczników.
Opracowanie planu działań zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2010/2011.
Przygotowanie scenariuszy zajęć.
Samoocena efektywności własnej pracy.
2. Udział w kursach, szkoleniach, seminariach i/lub warsztatach metodycznych.
Lektura czasopism o tematyce pedagogicznej.
Studiowanie literatury metodycznej.
3. Lektura literatury metodycznej, udział w warsztatach i szkoleniach
4. Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły oraz pozostałymi nauczycielami języka angielskiego
5. Obecność na lekcjach innych nauczycieli
6. Opracowanie konspektów lekcji.
Konsultacje, analiza i formułowanie wniosków
7. Opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym.
Opracowanie scenariuszy zajęć
8. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym oraz do przygotowania zajęć i materiałów lekcyjnych.
Praca z komputerem na lekcjach z uczniami
9. Gromadzenie dokumentacji. Analiza i korzystanie z wyników

Dowody realizacji:
1. Notatki własne
2. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu, studia uzupełniające magisterskie
3. Opracowanie scenariuszy zajęć. Notatki własne.
4. Pomoce naukowe, plansze, plakaty.
5. Arkusze obserwacji lekcji
6. Konspekty lekcji
7. Scenariusze zajęć
8. Płyta z zapisem elektronicznym, konspekty zajęć
9. Scenariusze zajęć, programy, plany, ankiety, testy, sprawdziany

§6 ust.2, pkt 3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Zadania:
1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo- wychowawczych
5. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów i ich problemów
6. Współpraca z rodzicami uczniów
7. Współpraca z uczniami
8. Motywacja uczniów do nauki i rozwoju
9. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce
10. Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec innych ludzi

Formy realizacji:
1. Analiza programu wychowawczego.
2. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem oraz wychowawcami klas
3. Rozmowy z uczniami oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego
4. Lektura literatury o tematyce pedagogicznej i psychologicznej
5. Rozmowy z rodzicami i nauczycielami.
Uczestniczenie w imprezach środowiskowych.
Studiowanie literatury
6. Udział w zebraniach oraz dniach otwartych.
Konsultacje dla rodziców
7. Konsultacje dla uczniów.
8. Lekcje poświęcone wszelkim dostępnym źródłom i formom samodzielnej nauki języka.
9. Diagnozowanie sytuacji ucznia, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami
10. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych. Rozmowy z uczniami, dzielenie się spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych

Dowody realizacji:
1. Notatki własne
2. Notatki własne, potwierdzenia pedagoga, wychowawcy.
3. Notatki własne
4. Notatki własne
5. Efektywna współpraca z uczniami i rodzicami
6. Dokumentacja szkolna
7. Notatki własne
8. Konspekty zajęć
9. Wyniki w nauce uczniów
10. Konspekty zajęć.

§6 ust 2, pkt 4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Zadania:
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Formy realizacji:
1. Opracowanie terminów z opiekunem stażu
2. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy
3. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza i ewaluacja
4. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
5. Samoocena

Dowody realizacji:
1. Potwierdzenie opiekuna stażu, harmonogram spotkań
2. Notatki i wnioski własne z obserwowanych zajęć
3. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu.
Wnioski i uwagi do realizacji
4. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
5. Teczka stażysty


Opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnii awansu zawodowego przez nauczycieli, na podstawie art.9 ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003 r. nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.