X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12170
Przesłano:

Program rewalidacji indywidualnej dla uczennicy z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ DLA UCZENNICY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

Rok szkolny 2010/2011

Imię i nazwisko
Data urodzenia
Uczennica lat 7

Diagnoza funkcjonalna :
Na podstawie orzeczenia Nr XXX Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Wyniki badań psychologicznych wskazują na bardzo nieharmonijny rozwój poszczególnych funkcji intelektualnych dziecka i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Najlepiej rozwiniętą sferą jest percepcja wzrokowa, rozwinięta na poziomie dziecka 4-5 letniego. Dziewczynka rozróżnia kształty, wskazuje podobieństwa i różnice na rysunkach ,dopasowuje proste kształty w układance , dokonuje analizy i syntezy w oparciu o kształt i kolor. Rozumie i poprawnie wykonuje kierowane do niej proste polecenia , posiada prawidłowo ukształtowany schemat ciała człowieka . Wykazuje obniżoną koordynację wzrokowo –ruchową i sprawność manualną. Dziewczynka rozpoznaje przedmioty na obrazkach .Mowa czynna sprawia duże trudności. Wypowiada proste artykulacyjne słowa lub też pierwsze wyrazy trudniejszych słów. Nie rozumie bardziej złożonych poleceń.
Wyniki badań pedagogicznych
Mowa niewykształcona ,poprawnie artykułuje pojedyncze głoski i wybrane sylaby , odtwarza proste jednosylabowe wyrazy. Niechętnie się komunikuje .Percepcja wzrokowa obniżona. W obrazkach nie dostrzega logiczności zdarzeń , wskazuje elementy wg. nazwy. W materiale obrazkowym nie dopasowuje, takiego samego elementu’’ .Podczas układania obrazka z czterech części układa prawidłowo po dwa elementy. Poprawnie naśladuje czynności zadaniowe. Jest nadmiernie wyciszona ,słabo reaguje na próby kontaktu. W kontakcie personalnym jest nieśmiała pogodna ,zainteresowana aktywnością zadaniową. Rozwój ruchowy obniżony ,napięcie mięśniowe kończyn osłabione. Umiejętności manualno- grafomotoryczne obniżone. Tempo psychomotoryczne zwolnione.

ZALECENIA:
1. Systematyczna terapia logopedyczna –stymulacja mowy ,ćwiczenia mowy , ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne ,ortofoniczne na bazie odgłosów dźwiękonaśladowczych popularnej literatury dziecięcej.
2. Udział w zajęciach rytmicznych, logarytmicznych.
3. Udział w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych doskonalących funkcje intelektualne w formie indywidualnej.
4. Stymulacja rozwoju społeczno- emocjonalnego w zakresie umiejętności personalnych i komunikacyjnych na poziomie dostosowanym do wieku z wykorzystaniem metody W. Sherborne ,Knilla ,metody polisensorycznej.
5. Stymulacja ogólnego rozwoju poznawczego dziecka : uzupełnianie informacji o najbliższym środowisku dziecka stymulacja percepcji wzrokowo- słuchowej i koordynacji ruchowej z wykorzystaniem Metody Ośrodków Pracy .
6. Współpraca rodziców z nauczycielem prowadzącym w zakresie technik motywowania dziecka do aktywności zadaniowej i dydaktycznej.
Zalecenia psychologiczne
1. Zaleca się globalną stymulację funkcji intelektualnych dziecka ( percepcji wzrokowej, słuchowej :motoryki małej i dużej , koordynacji wzrokowo- ruchowej ,czynności poznawczych .
2. Stymulowanie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia logopedyczne , naśladownictwo mowy ,stwarzanie sytuacji pobudzających dziecko do używania komunikacji werbalnej .
3. Kształtowanie motywacji do podejmowania wysiłku umysłowego i większej koncentracji na wykonywanych zadaniach – wykorzystanie elementów terapii behawioralnej.
4. Kierowanie do dziecka krótkich , jasnych , zrozumiałych komunikatów i poleceń .
5. Formowanie jasnych ,niezbyt odległych w czasie i prostych celów i działalności dziecka .
6. Wzmacnianie poczucie własnej wartości –dostrzeganie drobnych sukcesów, częste chwalenie
7. Konsekwentne przestrzeganie systemu zasad rządzących życiem dziecka-rozkładu dnia ,praw i zakazów.

1. Cel główny

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości, umiejętności. Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych percepcji wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej oraz rozwoju sfery poznawczej i intelektualnej wychowanka Kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji deficytów rozwojowych. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności w zakresie czynnym i biernym, kształcenie spontanicznej ekspresji słownej. Oddziaływanie psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne wpływające na rozwój dziecka.

2.CELE EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

• Usprawnianie wszystkich zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych,
• Łagodzenie napięć emocjonalnych,
• Budzenie wiary we własne siły i możliwości,
• Ćwiczenia korekcyjne zaburzonych funkcji na materiale konkretnym,
• Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne funkcji zaburzonych na materiale konkretnym, słownym, obrazowym,
• Ćwiczenia usprawniające procesy integracji ośrodków korowych sprzyjające wytwarzaniu mechanizmów kompensacyjnych,
• Ćwiczenia relaksacyjne (wypoczynkowe),
• Kształcenie umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, ćwiczenia artykulacyjne , narządów mowy ,słuchu fonematycznego , relaksacyjne,
• Usprawnianie percepcji słuchowej: rozpoznawanie dźwięków, szmerów,
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowej, psychomotoryki, współpraca analizatora wzrokowego i ruchowego, wyrabianie płynności ruchów,
• Poprawa spostrzegania wzrokowego koncentracji uwagi,
• Doskonalenie motoryki małej .Rozwijanie i utrwalanie umiejętność w zakresie otwierania i zaciskania, darcia papieru, ugniatania, kształtowania mas plastycznych,
• Rozwijanie motoryki dużej : utrwalanie umiejętności poruszania, ruchy naprzemienne itp.
• Kształcenie czynności poznawczych,
• Kształtowanie umiejętności dokonywania prostych operacji myślowych, takich jak klasyfikowanie, uogólnianie, odnajdywanie związków przyczynowo-skutkowych.

Zgodnie zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz własnej obserwacji opracowano poniższy program.

ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ REWALIDACYJNYCH

Przykłady stosowanych ćwiczeń:

I.USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ
1.Ćwiczenia wrażliwości słuchowej. Rozpoznawanie dźwięków i szmerów.
• Uderzanie lub pocieranie o siebie różnych przedmiotów
• Przesypywanie różnych materiałów sypkich
• Przelewanie cieczy
• Zgniatanie różnych gatunków papieru
• Eksponowanie głosu zwierząt
• Rozpoznawanie tonów :cichych, wysokich ,niskich
• Zabawa nasłuchiwanie: ,,co się dzieje wokół nas ‘’
• Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia
• Uderzanie w różne przedmioty, wskazywanie źródeł dźwięku
2.Ćwiczenia rytmiczne
• Odtwarzanie struktur rytmicznych
• Graficzne odtwarzanie wysłuchanego rytmu
• Zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem wygrywaniem rytmu na instrumentach
• Zapisywanie wysłuchanego rytmu przy pomocy kropek lub kresek, obrazków
3.Usprawnianie pamięciowych mechanizmów mowy
• Powtarzanie kilka , głosek ,sylab

II.USPRAWNIANIE FUNKCJI WZROKOWYCH
1.Przedłużanie koncentracji uwagi
• Wyszukiwanie różnic między obrazkami
• Segregowanie ilustracji o podobnej tematyce
2.Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej .Orientacji kierunkach.
• Łączenie narysowanych kropek
• Pogłębianie obrazków konturowych
3.Ćwiczenia na materiale przedliterowym
• Dobieranie par jednakowych figur geometrycznych
• Układanie obrazków wg. instrukcji słownej
• Dobieranie części figur do całości
• Rysowanie kompozycji za pomocą szablonów
• Wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter

III. ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I MOTORYCZNEJ
1.Rozwijanie psychomotoryki. Współpraca analizatora wzrokowego i ruchowego. Wyrabianie płynności ruchów
• Układanie klocków ,koralików
• Układanki gry z prawidłami
2.Ćwiczenia orientacji przestrzennej
• Orientacja w kierunkach związanych własnym ciałem
• Zapoznanie z kierunkiem prosto, w prawo, w lewo
3.Koordynacja rąk i palców
• Ugniatanie plasteliny
• Zalepianie całej powierzchni kartki plasteliną, modeliną itp.
• Toczenie kulek ,wałków, ozdabianie
4.Wdrażanie do prawidłowego trzymania narzędzi pisarskich. Usprawnianie rąk przez malowanie, zwalnianie napięcia mięśniowego. Wyzwalanie ruchów płynnych ,swobodnych ruchów ramienia ,przedramienia.
• Malowanie linii falistych
• Malowanie palcem, dłonią
• Malowanie kółek , wzorków
• Zamalowywanie dużych powierzchni
5.Ćwiczenia mięśni palców i zdolności współpracy między palcami
• Wydzieranie
• Stemplowanie
• Wyszywanie
6.Doskonalenie sprawności manualnych
• Ćwiczenia graficzne

METODY PRACY
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Metoda Aktywności M.CH.Knilów
• Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P.Dennisona
• Muzykoterapia
• Zabawy paluszkowe

Przedstawiony program rewalidacji indywidualnej będzie podlegał bieżącej kontroli i będzie uzupełniany zgodnie z potrzebami uczennicy. Opisane wyżej ćwiczenia rewalidacyjne są przykładowe i mogą być zmienione w zależności od opanowania pewnych czynność oraz umiejętności.

Opracowała : Anna Pyrzyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.