X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1217
Przesłano:

Program kółka artystycznego

Wszyscy dążymy do polepszenia warsztatu pracy, do wypracowania efektywnych metod nauczania i wychowania. Chcemy być innowacyjni, bo jesteśmy twórczy, kreatywni i mamy ochotę dzielić się wiedzą.
Od kilku lat prowadzę zajęcia pozalekcyjne pod nazwą koło artystyczne, w ramach których organizuję zajęcia teatralne, zabawy plastyczne i muzyczne oraz ćwiczenia usprawniające pracę mózgu. Przygotowując program chciałabym przede wszystkim dopracować i ulepszyć formy i metody pracy z uczniem, które pozwolą w jak najbardziej optymalnym stopniu osiągnąć zamierzone cele. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie wyrabiają w sobie wiele pozytywnych postaw, uczą się zachowań społecznie akceptowanych. Sami potrafią skorygować swoje błędy, uczą się ekspresyjnego wyrażania myśli i uczuć.
Udział w zajęciach stwarza możliwość pielęgnowania swoich zainteresowań, rozwijania uzdolnień, a także uświadomienia sobie dotąd nie odkrytych predyspozycji.
Ważnym celem będzie tutaj również przygotowanie dzieci i młodzieży do wartościowego i racjonalnego spędzania czas wolnego. Uczniowie uczą się dokonywać wyborów.
Udział w przedstawieniach pozwala odkryć innym świat, rozwija wiarę w siebie. Młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień.
Program ten jest realizowany podczas popołudniowych zajęć w świetlicy szkolnej( raz w tygodniu – 1,5 godziny).

CELE OGÓLNE:

· Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
· Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki prowadzącego do przeżyć estetycznych;
· Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej;
· Stwarzanie możliwości świadomego obcowania ze sztuką;
· Rozbudzanie zainteresowań plastycznych, muzycznych
i teatralnych;
· Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Rozwijanie ekspresji werbalnej, plastycznej i muzycznej;
- Wdrażanie do odpowiedzialności i obowiązkowości;
- Utrwalanie umiejętności odgrywania ról z zachowaniem prawidłowej mimiki twarzy, intonacji głosu, dykcji;
- Wyciszenie uczniów nadpobudliwych psychoruchowo;
- Stwarzanie warunków do grupowego działania na rzecz osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej;
- Kształtowanie efektywnego współdziałania grupie i świadomego podejmowania decyzji;
- Rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego;
- Wypracowanie różnorodnych sposobów radzenia sobie z tremą;
- Rozwijanie pamięci, myślenia, wyobraźni;
- Kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji;
- Poznanie podstawowych pojęć związanych z teatrem;
- Zapoznanie uczniów z elementami tańca latynoskiego: samby, rumby, cha-chy.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Korzystanie z różnych źródeł informacji .
2. Umiejętność porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
3. Prawidłowa organizacja pracy.
4. Wykorzystanie technik dramowych i parateatralnych.
5. Budzenie wrażliwości muzycznej poprzez przygotowanie ścieżki dźwiękowej do przedstawień.
6. Ekspresja plastyczna w przygotowaniu oprawy dekoratorskiej.
7. Umiejętny odbiór dzieł literackich, muzycznych oraz plastycznych.
8. Znajomość podstawowych pojęć i terminów z zakresu sztuki teatralnej i plastycznej.
9. Poznanie i wykorzystywanie technik pamięciowych;
10. Wprowadzenie elementów gimnastyki mózgu.
11. Wykorzystanie elementów tańca latynoskiego do układu choreograficznego.
12. Ćwiczenia dykcyjne, mimiczne, ruchowe.
13. Wiązanie sztuk plastycznych z ekspresją ciała i z muzyką.
14. Przygotowanie scenariusza.
15. Prezentacja inscenizacji oraz pokaz tańca.
16. Wystawa wytworów plastycznych.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczestnik koła artystycznego potrafi:

· wyszukiwać informacje ( scenariusze, utwory muzyczne, terminy) w bibliotece, w Internecie, w prasie lokalnej;
· stosować różne sposoby komunikacji międzyludzkiej;
· wypowiedzieć swoją kwestię z pamięci zachowując prawidłową intonację głosu, mimikę twarzy, gesty;
· wydobyć i określić swoje predyspozycje i możliwości;
· podejmować decyzje, jest aktywny i otwarty;
· zapamiętać i stosować zasady bezpieczeństwa podczas zabaw dramowych i ruchowych;
· współdziałać z zespołem;
· lepiej zrozumieć problemy społeczne;
· rozpoznać niektóre utwory muzyki klasycznej;
· wykazać znajomość podstawowych terminów z zakresu twórczości teatralnej i plastycznej;
· odtworzyć piosenkę z płyty i zaprezentować ją;
· posługiwać się prostymi technikami plastycznymi;
· estetycznie wykonać kostium;
· przygotować barwne elementy dekoracyjne;
· zaprezentować dopracowany układ taneczny;
· radzić sobie z tremą i napięciem;
· wykorzystać techniki pamięciowe;
· wykazać się wrażliwością emocjonalną;
· racjonalnie organizować czas wolny;
· z większą wrażliwością odebrać dzieła literackie, plastyczne, muzyczne.

METODY REALIZACJI:

· Metody podające - praca z tekstem, pogadanka, dyskusja;
· Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona;
· Ćwiczenia dykcyjne;
· Drama;
· Pantomima;
· Elementy metody malowania 10-palcami;
· Ćwiczenia ruchowe;
· Elementy muzykoterapii;
· Burza mózgów.

FORMY REALIZACJI:

· Grupowa;
· Zbiorowa;
· Indywidualna;
· Wyjazd do kina, teatru, opery;
· Prezentacja przed publicznością szkolną i lokalną


ROZKŁAD MATERIAŁU

( W oryginale rozkład materiału sporządzony jest w formie tabelarycznej. )

1. Tematyka zajęć:
Najpiękniejsze baśnie i bajki, przygotowanie scenariusza.

Cele edukacyjne:
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w różnorodnych źródłach;
• rozwijanie zdolności dokonywania wyboru;
• doskonalenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego;

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• indywidualna i zbiorowa praca z tekstem;
• wybór bajki do prezentacji;
• adaptacja utworu literackiego
• analiza świata postaci z bajki i baśni;
• teksty źródłowe;
• przydział ról.


2.Tematyka zajęć:
Odpowiedzialność moralna.

Cele edukacyjne:
• określanie praw i obowiązków;
• kształtowanie zdolności interpretowania swoich reakcji w kontaktach interpersonalnych;
• kształtowanie umiejętności dostosowania się do zasad regulaminu;


Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• przypomnienie praw i obowiązków ucznia;
• przygotowanie regulaminu kółka artystycznego;
• drama;
• pogadanka;
• burza mózgów;
• zestaw praw i obowiązków.

3. Tematyka zajęć:
Komunikacja międzyludzka.

Cele edukacyjne:
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnej werbalnej i niewerbalnej;
• przygotowanie do poprawnego wypowiadania się;
• rozwijanie wyobraźni;

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• omówienie sposobów komunikacji;
• pantomima;
• gry dramowe;
• tworzenie opowiadania.


4. Tematyka zajęć:
Muzyka klasyczna w przedstawieniu.

Cele edukacyjne:
• zapoznanie z wybranymi utworami muzyki klasycznej;
• kształtowanie umiejętności dopasowywania treści utworów do treści przedstawienia;

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• odsłuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej;
• interpretacja słowna utworów muzycznych;
• poszukiwanie dźwięków w muzyce;
• dyskusja;
• burza mózgów;
• elementy muzykoterapii;
• płyty CD, odtwarzacz CD.

5. Tematyka zajęć:
Scenografia i przestrzeń sceniczna.

Cele edukacyjne:
• rozwijanie myślenia abstrakcyjnego poprzez komponowanie przestrzeni scenicznej z przypadkowych elementów;
• kształtowanie umiejętności ustawienia światła;
• poznanie sposobów budowania przestrzeni dla sceny i widowni;

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• propozycje ustawienia elementów dekoracyjnych
• omówienie sposobów budowy przestrzeni scenicznej;
• próby prawidłowego ustawienia światła;
• burza mózgów;
• elementy dekoracyjne: stół, krzesło, zasłony i inne.

6. Tematyka zajęć:
Gimnastyka mózgu.

Cele edukacyjne:
• wyrabianie nawyku wykonywania ćwiczeń przed wysiłkiem umysłowym;
• poznanie prostych ćwiczeń usprawniających prace mózgu;

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• przedstawienie walorów ćwiczeń z zakresu gimnastyki mózgu;
• wykład;
• dyskusja;
• ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona.

7. Tematyka zajęć:
Taniec latynoski.

Cele edukacyjne:
• zapoznanie z podstawowymi elementami tańca: rumba, samba, cha-cha;
• zachęcanie do wykorzystania elementów tańca do tworzenia własnego układu choreograficznego;


Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• ćwiczenia praktyczne do podkładu muzycznego;
• próba przygotowania układu tanecznego z elementami tańca latynoskiego;
• płyta CD, odtwarzacz.

8. Tematyka zajęć:
Umiemy poprawnie mówić.

Cele edukacyjne:
• poznanie ćwiczeń usprawniających aparat mowy;
• przygotowanie do poprawnego recytowania kwestii;

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• wykonanie masażu twarzy na rozruszanie aparatu mowy;
• ćwiczenia dykcyjne;
• wiersze J.Brzechwy.

9. Tematyka zajęć:
Improwizacje muzyczne.

Cele edukacyjne:
• rozwijanie wyobraźni muzycznej i poczucia rytmu;
• rozwijanie zdolności dostrzegania dźwięków w otoczeniu;
• kształtowanie wyobraźni muzycznej;

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• interpretacja muzyczna utworów J.Tuwima;
• interpretacja ruchowa utworów muzyki klasycznej;
• wyszukiwanie dźwięków dookoła siebie;
• ćwiczenia wyrabiające wyobraźnię muzyczną;
• płyta CD, odtwarzacz CD;
• wiersz J.Tuwima.

10. Tematyka zajęć:
Ekspresja plastyczna.

Cele edukacyjne:
• przygotowanie do stosowania różnorodnych technik plastycznych;
• poznanie metody „Malowanie 10 palcami”;
• doskonalenie umiejętności wykonania elementów scenografii i kostiumów;
• rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia;

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• wykonanie plakatu promującego występ metodą „Malowanie 10 palcami”;
• wykonanie kostiumu z dowolnych elementów;
• farby, arkusz A2, masa mączno-mydlana do metody „Malowanie 10 palcami”;
• dowolne materiały: papier, gazety, mazaki, folia malarska, taśma klejąca;

11. Tematyka zajęć:
Sztuka teatralna

Cele edukacyjne:
• poszerzanie wiedzy z zakresu sztuki teatralnej;
• kształtowanie umiejętności odróżniania świata rzeczywistego od przedstawionego;
• rozwijanie umiejętności posługiwania się poznanymi terminami.

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• poznanie terminów : fikcja literacka, świat przedstawiony, narracja, przenośnia, bohater, aktor, akcja, narrator, baśń, opowiadanie , opowieść, kwestia;
• posługiwanie się terminami w czasie prób teatralnych;
• ćwiczenia dramowe;
• burza mózgów.

12. Tematyka zajęć:
Techniki pamięciowe.

Cele edukacyjne:
• zapoznanie z wybranymi technikami pamięciowymi;
• wyrabianie nawyku systematycznego odprężania umysłowego i fizycznego;

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• poznanie technik pamięciowych;
• ćwiczenia za pomocą wybranych technik;
• relaksacja bez muzyki i przy muzyce;
• odtwarzacz CD;
• płyty CD z uspokajającą muzyką;
• karimaty lub materace.

13. Tematyka zajęć:
Autoprezentacja.

Cele edukacyjne:
• wyrabianie umiejętności prezentowania własnych zdolności;
• integracja ze społeczeństwem;
• uwrażliwianie na potrzeby niepełnosprawnych;
• zachęcenie innych uczniów do podejmowania podobnych aktywności;

Sposób realizacji i środki dydaktyczne:
• prezentacja inscenizacji oraz pokaz tańca dla społeczności szkolnej, dzieci z domu dziecka, z sanatorium, przedszkola oraz wychowanków domu pomocy społecznej
• wystawa wytworów plastycznych w szkole oraz bibliotece gminnej.
EWALUACJA :

Program koła artystycznego będzie monitorowany na bieżąco podczas realizacji zawartych w nim treści. Ewaluacja stanowi bardzo ważną informację zwrotną od uczniów, nauczycieli, rodziców na temat skuteczności prowadzonych zajęć. Wszelkie uwagi uzyskane w ankietach ewaluacyjnych, wywiadach czy rozmowach, niewątpliwie wskazują jakie aspekty programu należy pielęgnować, a jakie poprawić. Bowiem program wskazuje drogę, a nie metę.
Na zakończenie realizacji programu przeprowadzę ewaluację podsumowującą, która z pewnością przyczyni się do wprowadzenia korzystnych zmian w niniejszym programie.
Formy ewaluacji, jakie wykorzystam to : ankieta dla uczniów, wywiad z rodzicami, obserwacja uczestnicząca.

LITERATURA:

Hanna Komorowska: O programach prawie wszystko. 1999
Edward Nęcka: Trening twórczości. 2005
Red. Ewa A. Zwolińska: Edukacja kreatywna. 2005
Decker F. Walker, Jonas F. Soltis: Program i cele kształcenia. 2000
Bogusław Śliwierski: Program wychowawczy szkoły.2001
Robert Fisher: Uczymy jak myśleć.1999
Maria Molicka: Bajki terapeutyczne. 1999
Alida Gersie, Nancy King: Tworzenie opowieści w edukacji
i terapii.1999
Bruce Joyce, Emily Calhoun, David hopkins: Przykłady modeli uczenia się i nauczania. 1997
Gabriel Łasiński: Sztuki prezentacji.2000
Alina Arciszewska-Binnebesel: Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia. 2003Ankieta ewaluacyjna dla uczestników koła:

1. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach koła artystycznego?
(podkreśl właściwe)
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. nie
d. zdecydowanie nie

2. Czy zajęcia spełniają Twoje oczekiwania?
(podkreśl właściwe)
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. nie
d. zdecydowanie nie

3. Czy poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych możesz rozwijać swoje zainteresowania?
(podkreśl właściwe)
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. nie
d. zdecydowanie nie

4. Czy udział w zajęciach spowodował, że któraś z wymienionych poniżej cech bardziej do ciebie pasuje:
(podkreśl właściwe)
· Odpowiedzialność
· Otwartość
· Aktywność
· Mądrość
· Optymizm
· Odprężenie

5. Które z ćwiczeń, zadań najchętniej wykonujesz?
( podkreśl właściwe)
A. Ćwiczenia dykcyjne;
B. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki mózgu;
C. Zabawy plastyczne;
D. Zabawy muzyczno-ruchowe;
E. Zabawy dramowe;
F. Wyszukiwanie informacji;
G. Tworzenie układów tanecznych;
H. Ćwiczenia pamięci;
I. Inne, jakie?

6. Czy uważasz, że częstotliwość zajęć powinna się zmienić. Jeśli tak, to podaj propozycje.

7. Czy uważasz, że program zajęć powinien ulec zmianie. W jaki sposób?
Kwestionariusz wywiadu dla rodziców:

1) Czy uczestnictwo w kole artystycznym Państwa dziecka w jakiś sposób przyczyniło się do zmian w jego zachowaniu? Jeśli tak , to w jakim aspekcie?

2) Czy Państwa dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach?
( proszę podkreślić właściwe)
a. zdecydowanie tak;
b. raczej tak;
c. nie;
d. zdecydowanie nie.

3) Kto miał decydujący wpływ na udział w kole artystycznym:
( proszę podkreślić właściwe)
a. dziecko;
b. mama;
c. tata;
d. ktoś inny z rodzinny;
e. rówieśnicy;
f. inni…………………………………………………………………………………………………………..

4) Czy znają Państwo plan pracy lub program koła artystycznego? Jeśli tak, to jak go Państwo oceniają?

5) Czy są Państwo zadowoleni z uczestnictwa dziecka w kole artystycznym?
( proszę podkreślić właściwe)
a. zdecydowanie tak;
b. raczej tak;
c. nie;
d. zdecydowanie nie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.