X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12166
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: Lidia Dziwisz
Nauczany przedmiot: język niemiecki
Szkoła: Gimnazjum im. K.K Baczyńskiego w Lipsku
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010 r.

Posiadane kwalifikacje: - dyplom licencjata na kierunku filologia germańska
- dyplom magistra na kierunku historia

Cel główny podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

I - SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.Poznanie procedury zdobywania awansu zawodowego.
- analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
-Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14. XI. 2007 r., Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26. I. 1982 r.
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego

2.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Pomoc opiekuna stażu w zapoznaniu się ze szkołą.
- rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu,
- wstępne ustalenie terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych
- oprowadzenie po szkole, pokazanie klas, pomocy dydaktycznych będących do dyspozycji nauczyciela
3.Zapoznanie się z historią szkoły, zasadami jej funkcjonowania, organizacją oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych.
- analiza następujących dokumentów:
• Statut Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku
• Regulamin Gimnazjum
• Wewnętrzny System Oceniania
- analiza Przedmiotowego Systemu Oceniania, sporządzenie planów wynikowych
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
4.Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole dyżurami, oraz zastępstwami.
-obserwacja tygodniowego planu zajęć, uczestnictwo w dyżurach
5.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków nauki i pracy.
- udział w szkoleniu BHP
6.Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
- współpraca z innymi nauczycielami,
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

7.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć
8.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- dokonanie oceny własnej pracy,
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego
9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.
- skierowanie wniosku do Dyrektora szkoły o podjecie postępowania kwalifikacyjnego

II - SFERA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.Wstępna ocena własnych umiejętności.
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej,
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju oraz wnioski.
2.Zapoznanie się z programem nauczania języka niemieckiego w klasach 1 i 2.
- analiza planów wynikowych
-zapoznanie się z podręcznikami do nauki języka niemieckiego
- stworzenie programu nauczania na rok 2010/2011
3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- rozmowa na temat przyjętych metod edukacyjnych oraz konfrontacja z nimi
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
4.Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej.
- wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do pogłębiania własnej wiedzy, przygotowywania materiałów dydaktycznych
-publikacja w Internecie planu rozwoju
5.Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji.
- lektura literatury metodycznej, warsztaty
6.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach metodycznych, szkoleniach
7.Tworzenie własnego warsztatu pracy.
- tworzenie zestawów testów, konspektów,
- gromadzenie i tworzenie materiałów dydaktycznych,
- ułożenie testu badającego wyniki nauczania w klasach pierwszych i drugi
-przygotowanie uczniów do konkursów językowych
8.Szczegółowe zapoznanie z opiniami Poradni Pedagogicznej dotyczącymi dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia.
- Analiza opinii Poradni Pedagogicznej
- tworzenie własnych dostosowań edukacyjnych z języka niemieckiego na podstawie poznanych opinii
- konsultacje dla uczniów słabszych, bądź zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z języka niemieckiego (kółka językowe na świetlicy)
9.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
- samoocena, wnioski na przyszłość.
-analiza wyników nauczania, konfrontacja z przyjętymi metodami

III - SFERA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- obserwacja zajęć,
- krótkie omówienie spostrzeżeń.
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- konsultacja z osobą hospitującą
3.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, portali dydaktycznych, słowników elektronicznych
4.Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
- gromadzenie dokumentacji,
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków

IV - SFERA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
- gromadzenie informacji o uczniach na podstawie własnych obserwacji i opinii wychowawców,
- w razie konieczności dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej
2.Zapoznanie się z obowiązującą dokumentacją dotyczącą sfery wychowawczej uczniów.
- analiza następujących dokumentów:
•Procedury postępowania wobec uczniów
•Program Wychowawczy
3.Pogłębienie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych podopiecznych i zapobiegania im.
-lektura pedagogiczna i psychologiczna, rozmowy z wychowawcami


1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
3.http://www.edukacja.edux.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.