X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12043
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Nauczyciel stażysta: Monika Pilas
Opiekun stażu: Agnieszka Osowska

Zespół Kształcenia Zawodowego
ul. Sobieskiego 10; 83-110 Tczew
Tczew 2010r.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I Dane osobowe:

Imię i nazwisko: Monika Pilas
Stanowisko: nauczyciel teoretycznej nauki zawodu
Posiadane wykształcenie: wyższe ekonomiczne

II. Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.
2. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2011r.
3. Opiekun stażu: Agnieszka Osowska

III. Cele stażu:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.


IV. Plan Rozwoju Zawodowego:

1. Znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania szkoły *(§ 6 ust.2 pkt 1).
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§ 6 ust.2 pkt 2).
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy
ze środowiskiem uczniowskim *(§ 6 ust.2 pkt 3).
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§ 6 ust.2 pkt 4).


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. Znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania szkoły *(§ 6 ust.2 pkt 1).

Zadania i działania podjęte dla realizacji wymagań
Termin realizacji
Dowody realizacji

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- Statut Szkoły,
- program wychowawczy,
- wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania,
- regulamin Rady Pedagogicznej.
Wrzesień
_
Październik
2010 r. Notatki własne.

2. Poznawanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
- dziennik lekcyjny,
- księga zarządzeń,
- programy nauczania dla zawodu,
- zaświadczenia ukończenia kursu itp.
Wrzesień 2010r.

Maj
2011r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
- Udział w szkoleniu
- lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie,
- praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej
realizacji zajęć praktycznych.
Wrzesień 2010r.

Maj
2011r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.
-Obserwacja,
- udział w Radach Pedagogicznych.
Wrzesień 2010r.

Maj
2011r. Organizacja zajęć własnych.

5. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego tj.
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Wrzesień 2010r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.

6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Wrzesień 2010r. Omówienie zasad współpracy.

7. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2010r. Plan Rozwoju Zawodowego

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zajęć.
Wrzesień 2010r.

Maj
2010r. Teczka stażysty.

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2011r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
czerwiec
2011r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§ 6 ust.2 pkt 2).

Zadania i działania podjęte dla realizacji wymagań Termin realizacji
Dowody realizacji

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.
Analiza podstawy programowej.
Wrzesień 2010r.
Notatki własne.

2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- ukończenie Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Białostockim, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.
- lektura czasopism pedagogicznych oraz literatura o tematyce ekonomicznej.
Wrzesień 2010r.

Maj 2011r.
Dyplom, zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

3. Doskonalenie multimedialnych technik prac.
- Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
- Przygotowanie zadań, testów, analizy, sprawozdań.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wrzesień 2010r.

Maj 2011r.
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.

4. Zorganizowanie klasowych konkursów o tematyce ekonomicznej.
Przygotowanie uczniów do konkursu.
Wrzesień 2010r.

Maj
2011r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

5. Współorganizowanie spotkań poza lekcyjnych w szkole. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta itp.).
Wrzesień 2010r.

Maj 2011r.
Potwierdzenie opiekuna stażu.

6. Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Udział w spotkaniu z rodzicami prowadzonym przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Wrzesień 2010r.

Maj 2011r.
Notatki własne.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniowskim *(§ 6 ust.2 pkt 3).

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, czytanie literatury fachowej.
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas, studiowanie literatury fachowej.
Wrzesień 2010r.

Maj
2011r. Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.

2. Współpraca z uczniami wykazującymi problemy wychowawcze.
Rozmowa z uczniami, rodzicami, pedagogiem szkolnym.
Wrzesień 2010r.

Maj 2011r.
Notatki własne.

3. Współpraca z uczniami .
Wspólna praca na rzecz klasy, szkoły, przygotowywania wspólnych projektów.
Wrzesień 2010r.

Maj 2011r.
Notatki własne.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§ 6 ust.2 pkt 4).

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych.
Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
Wrzesień 2010r. Potwierdzenie opiekuna stażu.

2. Obserwacja zajęć prowadzona przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji próby odniesienia do własnej pracy.
Wrzesień 2010r.

maj 2011r.
Wnioski własne z obserwacji zajęć.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Wrzesień 2010r.

Maj
2011r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.

4. Ocena własnych umiejętności analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne.
- Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem,
- autorefleksja,
- wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
Wrzesień 2010r.

Maj 2011r. Teczka stażysty.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena.
Maj 2011r. Teczka stażysty.
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112, z późn. zm.)


Zatwierdzam do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.