X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11991
Przesłano:
Dział: Ankiety

Raport z opracowania ankiety badającej program wychowawczy i szkolny program profilaktyki

Badanie dotyczyło obszarów:
3.1 Wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
3.2 Wartości edukacyjne, które promują i kształtują wizerunek szkoły.
3.3 Współpraca szkoły z rodzicami.
2.5 Kształtowanie postaw uczniów.
Badanie przeprowadziły: mgr Celina Pięta, mgr Alina Kulczyka
Termin badania: 26-31 marca 2010r
Metoda: sondażu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety
Grupa badawcza: nauczyciele, rodzice, uczniowie.

1. Cel badania

Prowadzone badanie miało na celu przyjrzeć się działaniom wychowawczym, które eliminowałyby zagrożenia i popularyzowałyby pożądane zachowania uczniów oraz współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym..
Celem badania było wykazanie, jaki procent ankietowanych zna program wychowawczy oraz szkolny program profilaktyki oraz jak ocenia jego realizację.
Wyniki ankiety pozwolą wywnioskować, jakie zagadnienia należy uwzględnić w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły oraz jakie aspekty współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym trzeba dopracować

2. Opis przyjętej metody badawczej

Przy przeprowadzonych badaniach posłużono się trzema rodzajami ankiet.
Ankieta dla nauczycieli składa się z 4 pytań, na które można odpowiedzieć poprzez dokonanie wyboru spośród podanych odpowiedzi oraz 5 pytań otwartych.
Ankieta dla rodziców składa się z 20 pytań, na które można odpowiedzieć poprzez dokonanie wyboru spośród podanych odpowiedzi oraz 1 pytania otwartego.
Ankieta dla uczniów składa się z 10 pytań, na które można odpowiedzieć poprzez dokonanie wyboru spośród podanych odpowiedzi oraz 7 pytań otwartych.
Zaznaczając wybraną odpowiedź ankietowany wyraża swoje zdanie na temat realizacji badanych programów szkolnych, współpracy i ukazuje jak naprawdę zachowałby się w konkretnych sytuacjach społecznych. Ankieta bada nie tylko znajomość określonych norm moralnych, ale przede wszystkim stopień ich stosowania w życiu.
Dla zapewnienia badanym poczucia bezpieczeństwa oraz celem uzyskania szczerych odpowiedzi ankieta jest anonimowa.
Poszczególne postawy oceniane są jako podsumowanie punktacji za pytanie związane bezpośrednio z badanym zagadnieniem. Wyniki prezentowane są w postaci wykresów obrazujących procent udzielenia prawidłowych odpowiedzi przez respondentów.

Charakterystyka badanej grupy.
Badaniu poddani zostali:
-10 nauczycieli, o stanowi 100 % ogółu pracujących w szkole na pełny etat,
-14 rodziców uczniów klas IV-VI, co stanowi 35 % ogółu.
- 30 uczniów wieku 11-13 lat, co stanowi 72% ogółu.


ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

1. Czy znasz szkolny program wychowawczy?

2. Które z elementów programu wychowawczego uważasz za najistotniejsze?

3. Który w Twojej opinii jest najmniej ważny?

4. Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji?

5. Jak ów program był realizowany?

6. Czy realizacja przynosi jakiekolwiek efekty wychowawcze?

7. Wymień zadania realizowane najlepiej.

100% ankietowanych uznało, że najlepiej realizowanymi zadaniami są uroczystości szkolne, których przygotowania angażują uczniów do wspólnej pracy.

8. Wymień zadania, które nie przyniosły żadnych / słabe efekty.

100% ankietowanych uznało, że nie ma zadań, które nie przyniosłyby żadnych albo słabe efekty.

9. Czy brałeś udział w opracowywaniu tego programu?


ANKIETA DLA RODZICÓW

1. Z jakich form współpracy ze szkołą najczęściej Państwo korzystacie?

2. Które z zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole cenicie Państwo najbardziej?

3. Czy konkursy szkolne wspomagają wychowanie Państwa dzieci?

4. Czy jako przedstawiciel Rodziców sądzi Pan/Pani, że:
a) w naszej szkole przestrzegane są prawa uczniów
b)egzekwuje się obowiązki

5. Czy państwa dziecko potrafi współżyć w grupie społecznej zgodnie z obowiązującymi normami i regułami?

6. Czy dziecko szanuje mienie własne i szkoły?

7. Czy dziecko ma szacunek dla pracy własnej i innych?

8. Czy dziecko dba o swoją higienę osobistą?

9. Czy dzieci uczą się w szkole wyrażania swoich potrzeb?

10. Czy dzieci mają możliwość poznawania swoich słabych i mocnych stron?

11. Czy szkoła współpracuje z rodzicami niedostateczny religijnym niedostateczny patriotycznym?

12. Czy dzieci uczą się niedostateczny szkole rozróżniania dobra niedostateczny zła?

13.Czy szkoła kształtuje w uczniach poczucie sprawiedliwości?

14. Czy szkoła organizuje wyjścia do kina, teatru, na basen?

15. Czy organizowanych wyjść jest:

16. Czy na terenie szkoły organizowane są imprezy kulturalne?

17.Czy uważasz, że imprez jest:

18.Czy ma pani/pan propozycje wzbogacenia programu wychowawczego szkoły?

Ankietowani rodzice zaproponowali:
-wyjazdy rowerowe
-ogniska
-spotkania z ciekawymi ludźmi
-więcej dyskotek
-konkursy wiedzy
-pikniki

19. Jak dziecko zachowuje się w sytuacji konfliktowej?

20. Jaki dziecko ma stosunek do członków rodziny?

21. Jak dziecko zachowuje się w obecności osób niepełnosprawnych lub starszych?


ANKIETA DLA UCZNIÓW

1. Lubię chodzić do szkoły, ponieważ

Uczniowie odpowiedzieli:
-spotykam się z kolegami,
-rozwijam swoje zainteresowania,
-zdobywam wiedzę,
-odbywają się zajęcia sportowe.

2. Nie lubię chodzić do szkoły, ponieważ

Uczniowie odpowiedzieli:
-mamy za dużo lekcji,
-mamy za dużo zadań,
-odbywają się wywiadówki,
-muszę wstawać rano,
-mamy trudne sprawdziany,
-nie jestem akceptowany,
-jestem przemęczony,
-nie lubię niektórych nauczycieli.

3. W szkole podoba mi się najbardziej

Uczniowie odpowiedzieli:
-jest wolność słowa,
-są przerwy,
-jest tu moje rodzeństwo,
-mamy nową salę gimnastyczną,
-lekcje matematyki, muzyki i w-f są „fajne”,
-przygotowujemy gazetki szkolne,
-mamy dodatkowe zajęcia,
-są dyskoteki,
-uczestniczymy w konkursach i zawodach sportowych,
-można grac w tenisa stołowego i korzystać z komputera.

a) zmieniłbym/zmieniłabym
Uczniowie odpowiedzieli:
-godzinę rozpoczynania lekcji na późniejszą,
-komputery na nowocześniejsze,
-niektórych nauczycieli,
-plan lekcji,
-nastawienie innych do mnie,
-kryteria oceniania,
-zrezygnowałbym z zajęć dodatkowych.

b) wprowadziłbym/wprowadziłabym
Uczniowie odpowiedzieli:
-więcej lekcji muzyki i w-f,
-sklepik szkolny,
-mniej zadań domowych,
-10-stopniową skalę oceniania,
-więcej rozrywek,
-dłuższe przerwy,
-możliwość wychodzenia na podwórko szkolne podczas przerw,
-siłownię.

4. Jeśli mam kłopoty w szkole, to najczęściej rozmawiam o nich

5. Po zajęciach lekcyjnych chętnie uczestniczę w organizowanych w szkole

6. W przypadku przewinienia popełnionego przez ucznia w szkole
(np. nieprzestrzegania regulaminu, niewłaściwego zachowania) nauczyciele najczęściej

Uczniowie odpowiedzieli:
-wpisują uwagi i punkty ujemnie,
-każą przeprosić,
-wzywają rodziców,
-dzwonią na policję,
-zgłaszają wychowawcy,
-pouczają,
-wysyłają do dyrektora,
-„przymykają oko”,
-wpisują „jedynki”,
-podnoszą głos i straszą uwagą,
-dyrektor nakazuje odkupić zniszczone mienie.

7. Podaj przykład dobrego postępowania uczniów w twojej szkole

Uczniowie odpowiedzieli:
-udział w konkursach,
-pomoc w nauce słabszym uczniom,
-grzeczne zachowanie,
-koleżeństwo,
-gra w tenisa stołowego na przerwach,
-pomoc pracownikom szkoły,
-uczynność,
-udział w zawodach sportowych,
-różne prace społeczne.

8. Podaj przykład złego postępowania uczniów w twojej szkole

Uczniowie odpowiedzieli:
-bójki w szkole,
-złe traktowanie młodszych uczniów przez starszych kolegów,
-złe zachowanie na lekcji,
-wyśmiewanie się z innych,
-niszczenie sprzętu szkolnego (drzwi w szatni),
-wrzucanie rolek papieru toaletowego do ubikacji,
-bieganie po korytarzu,
-przeklinanie,
-plucie,
-znęcanie się nad innymi.

9. Czy wiesz, jak zachować się, gdy inni dokuczają koledze/koleżance?

Uczniowie odpowiedzieli:
-tylko obserwuję i nie wtrącam się,
-nie skarżę,
-zgłaszam nauczycielowi,
-zwracam uwagę,
-staram się pomóc i pocieszyć,
-nigdy nie byłem świadkiem,
-przyłączam się do bijących.

10. Czy dbasz o wygląd swojej sali lekcyjnej?

Pytani dlaczego?
Uczniowie odpowiedzieli:
-lubię porządek,
-sala wygląda ładnie,
-nie chce mi się.

11. Jakie wykonałeś prace na rzecz klasy lub szkoły?

Uczniowie odpowiedzieli:
-przygotowanie sali na dyskotekę,
-gazetki szkolne,
-stroik świąteczny, pisanki,
-„noszenie” krzeseł i stolików,
-nie wiem.

12. W ilu konkursach brałeś udział?

13. Czy dbasz o swój wygląd zewnętrzny?

14. Czy potrafiłbyś udzielić pierwszej pomocy?

15. Jak czujesz się w swojej klasie, wśród rówieśników?


Wnioski

Z przeprowadzonego badania wynikają następujące wnioski:
1. Nauczyciele, rodzice i uczniowie znają obowiązujący program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.
2. Ankietowani są zadowoleni z założeń i realizacji tych programów.
3. Uczniowie aktywnie włączają się w życie szkoły. Chętnie uczestniczą w organizowanych uroczystościach, wyjazdach i konkursach szkolnych i gminnych.
4. Nasza szkoła postrzegana jest jako miejsce sprzyjające nauce, rozwijaniu zainteresowań, nawiązywaniu nowych znajomości i zabaw.
5. Uczniowie objęci badaniem wykazują umiejęjętnośc właściwego zachowania się i reagowania w sytuacjach konfliktowych, których byli świadkami. Wynika to ze znajomości norm moralnych poczucia sprawiedliwości i rozróżniania dobra od zła.
6. Za najtrudniejszy element programu wychowawczego ankietowani uznali współpracę na poziomie rodzic- nauczyciel.

Rekomendacje

1. Należy kontynuować pracę wychowawczą nastawioną na utrwalanie pozytywnych postaw w wychowaniu uczniów.
2. Pogłębić współpracę społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym.
3. Zaangażować nauczycieli i rodziców do wspólnej pracy w wychowywaniu dzieci, kształtowaniu ich sumień i właściwej postawy moralnej, odpornej na zewnętrzne naciski, sytuacje czy okazje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.