X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11975
Przesłano:

Program wychowawczy dla klasy I ZSZ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA I ZSZ – fryzjerska
ROK SZKOLNY 2010/2011

Opracowanie: ALEKSANDRA PERYGA

1. ORGANIZACJA ŻYCIA W KLASIE I W SZKOLE

- Przedstawienie planu pracy na bieżący rok szkolny.
- Omówienie zasad bezpiecznego dojazdu do szkoły i bezpieczeństwa w szkole.
- Wybór samorządu klasowego.
- Przygotowanie do wyborów samorządu szkolnego.
- Zapoznanie ze Statutem Szkoły - prawa i obowiązki ucznia.
- Zapoznanie uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
- Przedstawienie kryteriów oceny zachowania.
- Przydział obowiązków.
- Przybliżenie sylwetki patrona szkoły.
- Planowanie imprez klasowych i wycieczek szkolnych.

2. TROSKA O WŁAŚCIWY STOSUNEK UCZNIÓW DO NAUKI

- Interesowanie się postępami uczniów w nauce, analizowanie przyczyn niepowodzeń i podejmowanie środków zaradczych.
- Przekazywanie na bieżąco informacji rodzicom ucznia o jego postępach w nauce i zachowaniu w szkole.
- Stymulowanie do podnoszenia wyników w nauce.
- Dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły i na zajęcia praktyczne, egzekwowanie usprawiedliwień godzin opuszczonych.
- Pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zachęcanie do korzystania z kół zainteresowań.
- Współpraca z nauczycielami uczącymi w klasie oraz pedagogiem szkolnym.
- Współpraca z kierownikiem praktyk.

3. WYCHOWANIE MORALNO – SPOŁECZNE UCZNIÓW

- Kształcenie umiejętności ujętych w Programie Wychowawczym Szkoły, szczególnie przewidzianych dla pierwszego roku edukacji – umiejętność planowania, komunikowania się oraz pracy w grupie.
- Tworzenie atmosfery życzliwości i przyjaźni oraz ustalenie jednolitych norm i ocen postępowania.
- Rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i środowiska.
- Wyrabianie u uczniów odpowiedzialności za wizerunek szkoły – godne reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach.
- Wdrażanie uczniów do podejmowania odpowiedzialności za mienie szkolne i prywatne.
- Kształtowanie u uczniów nawyku rzetelnej pracy.
- Egzekwowanie dokładnego wypełniania różnych funkcji społecznych.
- Analiza zachowań uczniów na terenie szkoły i poza nią.
- Badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, udzielanie rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach.
- Przestrzeganie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich.
- Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i kolegów.
- Udział w akcjach charytatywnych, współpraca ze Szkolnym Kołem PCK
- Stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze.
- Kontakt z właścicielami zakładów fryzjerskich, w których uczniowie odbywają praktyki.

4. WYCHOWANIE ZDROWOTNE UCZNIÓW

- Wdrażanie uczniów do dbania o higienę i o stan higieniczny otoczenia – higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy.
- Troska o bezpieczeństwo na zajęciach szkolnych i zajęciach praktycznych.
- Promowanie zdrowego stylu życia na lekcjach, imprezach i wycieczkach szkolnych.
- Uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z nałogami – szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i stosowania dopalaczy.
- Współpraca z pielęgniarką szkolną.

5. DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

- Poznanie sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej uczniów.
- Wspieranie uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej.
- Zapoznanie się z opiniami PPP-P uczniów przez wychowawcę i nauczycieli uczących.
- Wspieranie uczniów mających opinie PPP-P.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Izbą Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości oraz właścicielami zakładów fryzjerskich, w których uczniowie odbywają praktyki.

6. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

- Udział w imprezach okolicznościowych w szkole i poza nią.
- Pomoc w organizowaniu apeli, akademii rocznicowych.
- Przypominanie o ważnych dla państwa wydarzeniach.
- Kształtowanie postaw patriotycznych.
- Udział w wyborach Samorządu Uczniowskiego.
- Zapoznanie z prawami dziecka i prawami człowieka.

7. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

- Prowadzenie zebrań z rodzicami.
- Wybór oddziałowej rady rodziców i przedstawiciela do rady szkoły.
- Zapoznanie z dokumentami szkolnymi (statut, WSO, program wychowawczy itd.) i informowanie o zmianach w prawie oświatowym.
- Przedstawienie listy nauczycieli uczących w klasie.
- Ustalenie sposobu kontaktowania się z rodzicami (konsultacje, rozmowy telefoniczne itp.).
- Informowanie o wynikach w nauce, frekwencji, zachowaniu, zagrożeniach oceną niedostateczną, bądź nieklasyfikowaniem.
- Uwzględnienie sugestii rodziców w pracy wychowawczej.
- Angażowanie rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych, wycieczek.
- Pomoc rodziców w kształtowaniu właściwych postaw i właściwego stosunku do nauki.
- Współdziałanie w sytuacjach problemowych.

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

1. Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym.
2. Poznajmy się – autoprezentacje. Wybór samorządu klasowego.
3. Nasze pasje i zainteresowania.
4. Znaki zodiaku – szukamy naszych cech wspólnych i różnic.
5. Tworzymy grupę – ustalanie celów i reguł grupowych.
6. Czy jesteśmy zgrana klasą? Co nas jednoczy, a co dzieli?
7. Znam moje mocne i słabe strony.
8. Szkolny savoir-vivre.
9. Ja i moja rodzina. Czy mogę liczyć na swoja rodzinę?
10. Moje stosunki z rodzeństwem.
11. Cechy prawdziwej przyjaźni.
12. Koleżeństwo, przyjaźń, miłość – czy znam różnice?
13. Prawa i obowiązki ucznia.
14. Prawa dziecka. Prawa człowieka.
15. Akcje charytatywne. Czy potrafimy pomagać innym?
16. Przyczyny stresu. Sposoby walki ze stresem.
17. Agresja. Jak z nią walczyć?
18. Komputer/internet – przyjaciel, czy wróg?
19. Organizujemy wycieczkę szkolną, wyjście do kina, teatru.
20. Organizujemy akademię, imprezę szkolną itp.

Tematy wynikające z kalendarza roku szkolnego:

21. Dzień Edukacji Narodowej.
22. Wróżby andrzejkowe.
23. Mikołajki klasowe.
24. Analiza frekwencji i wyników w nauce – semestr I.
25. Tradycje bożonarodzeniowe.
26. Wigilia klasowa.
27. Postanowienia noworoczne.
28. Oceniamy swoje zachowanie – wystawianie ocen z zachowania za I semestr.
29. Walentynki.
30. Dzień Kobiet.
31. Dzień Patrona Szkoły. Reymontalia. Pierwszy Dzień wiosny.
32. Tradycje wielkanocne.
33. Analiza frekwencji i wyników w nauce – semestr II.
34. Dzień Dziecka.
35. Oceniamy swoje zachowanie – wystawianie ocen z zachowania za II semestr.
36. Plany wakacyjne.

Tematy mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.