X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11927
Przesłano:

Program zajęć koła historycznego

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOŁA HISTORYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI
OPRACOWAŁA: IWONA KISEŁYCZKA

,, Takie będą Rzeczpospolite,
jakie ich młodzieży chowanie”

Zespół Szkół w Debrznie
Rok szkolny 2008/2009
Program zajęć kółka historycznego przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych poznawaniem przeszłości swojego kraju oraz swojej „małej ojczyzny”. Podczas zajęć uczniowie będą poznawać warsztat pracy historyka i przygotowywać się do udziału w konkursach historycznych poprzez zgłębianie zagadnień przeszłości. Celem koła historycznego jest także sprawienie młodzieży przyjemności z odkrywania historii i zapoznanie z jednym z najbardziej godziwych i pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu.
Czas trwania programu:
Program będzie realizowany od września 2008 roku do maja 2011 roku.
Uczestnicy programu:
Uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Debrznie, którzy zadeklarują chęć uczestniczenia w zajęciach.

Cele ogólne zajęć:
Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz wpajanie poprzez to uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych. Przygotowanie uczniów do konkursów historycznych.

Cele szczegółowe zajęć:

• rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
• kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
• kształtowanie postaw patriotycznych,
• wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują,
• rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego,
• poznanie warsztatu pracy historyka, doskonalenie własnych umiejętności pracy ,
• pełniejsze przygotowanie do dalszej edukacji,
• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi,
• kształcenie zdolności podejmowania odpowiedzialnych działań,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się i przekazu informacji,
• rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy,
• przygotowanie młodzieży do konkursów i olimpiad historycznych,
• poszerzanie swojej wiedzy o historii swego kraju i regionu poprzez rozwijanie wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach
• zrozumienie związków między przeszłością a teraźniejszością,
• rozwijanie postawy zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
• kształcenie umiejętności wykorzystania różnych źródeł do odtworzenia faktów z dziejów np. lokalnych.
• kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się mapami, atlasami, planami miast.
• rozwijanie zamiłowania do turystyki i nawyki kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach.

ZADANIA NAUCZYCIELA:
• kształci u uczniów umiejętności potrzebne w pracy badawczej historyka,
• rozbudza zainteresowania uczniów,
• zachęca do twórczej pracy,
• kształci postawy konieczne w pracy historyka np. rzetelność, obiektywizm, dociekliwość, dążenie do poznania prawdy, szacunek do odmiennych poglądów,
• pomaga w poszukiwaniu , opracowywaniu materiałów źródłowych,
• przydziela uczniom zadania w zależności od ich możliwości intelektualnych oraz zainteresowań,
• zachęca do podejmowania odpowiedzialnych działań np. uczestnictwo w olimpiadach, konkursach,
• wdraża do samodzielnej pracy ,
• zachęca do prezentowania własnych opinii i sądów na różne tematy, krytycznej postawy wobec otaczającej rzeczywistości,
• kształci postawy zaangażowania w życie szkoły i środowiska lokalnego.

Metody i formy realizacji:

• Praca w grupie.
• Aktywne czytanie.
• Rozmowa nauczająca.
• Obserwacja w otoczeniu naturalnym - wycieczki ( np. miasto, region, muzeum, miejsca pamięci ).
• Gry dydaktyczne, inscenizacje.
• Burza mózgów.
• Prace plastyczne np. plakaty, rysunki, komiks, ekspozycja.
• Uczeń w roli nauczyciela.
• Wywiad.
• Konkursy, krzyżówki, zagadki.
Tematyka zajęć:

Historia Debrzna i regionu:
- wycieczki po Debrznie
- historia herbu i pochodzenie nazwy miasta
- rebusy i krzyżówki o postaciach ważnych dla miasta
- burza mózgów – moje plany jako burmistrza Debrzna
- spotkanie z postaciami ważnymi dla Debrzna
- reklama naszego miasta
Historia Polski:
- Polacy, którzy zmienili bieg dziejów: Kazimierz Wielki, Jan III Sobieski, Józef Piłsudski, Lech Wałęsa, Jan Paweł II( załącznik 1-scenariusze zajęć)
- Święto Niepodległości,
- Konstytucja III Maja,
- przystąpienie do programu „Patriotyzm z pokolenia na pokolenie”,
- zmiany granic państwa polskiego na przestrzeni dziejów,
- Polacy – laureaci Nagrody Nobla
- najważniejsze wydarzenia w historii Polski,
- komiks – kobiety w historii Polski
- jak w dawnych czasach dbano o higienę?
- edukacja dzieci i młodzieży przed wiekami ,
- wycieczki do muzeum i miejsc pamięci narodowej – przygotowanie i omówienie
- wady i zalety życia w dawnej i współczesnej
- polscy odkrywcy: Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska -Curie
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu „Józef Piłsudski- wódz i polityk.
Historia rodziny:
- historia mojej rodziny na podstawie albumu
- wywiad z seniorem mojej rodziny
- wędrówka po gałęziach mojego drzewa genealogicznego
Historia powszechna:
- słynne postacie historyczne: Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Hannibal, Karol Wielki, Otto von Bismarck, Napoleon Bonaparte
- wynalazcy i ich dzieła: Marconi, Edison, Stephenson, Bentz i Daimler
- siedem cudów świata.
Poznanie warsztatu pracy historyka:
- co nazywamy warsztatem pracy historyka?
- omówienie poszczególnych elementów warsztatu historycznego,
- praca z tekstami źródłowymi ( krytyka wewnętrzna i zewnętrzna),
- różne klasyfikacje źródeł historycznych,
- nauki pomocnicze historii i ich użyteczność w procesie badawczym historyka,
- ustalanie faktów historycznych- krótka charakterystyka metod badawczych,
- wyjaśnianie i wiązanie faktów historycznych – synteza ( selekcja , porządkowanie faktów; wyjaśnianie , łączenie faktów; odtwarzanie procesu historycznego),
- poznanie najstarszych źródeł dotyczących historii Polski.

Etyka zawodowa historyka:
- obiektywizm, dociekliwość, rzetelność, odpowiedzialność.

Określamy swoje zainteresowania:
- rozmowy na temat indywidualnych zainteresowań, osiągnięć,
- określenie tematyki Koła Historycznego na bieżący rok szkolny.

Gdzie i jak będziemy szukać informacji na temat interesujących nas wydarzeń:
- techniki zbierania materiałów,
- szukamy świadków , uczestników wydarzeń,
- przygotowujemy się do przeprowadzania wywiadów i ich interpretacji,
- szukamy informacji pisanych , pamiątek,
- wyjazd do muzeum- nawiązanie współpracy z Muzeum Regionalnym w Człuchowie,
- krótka charakterystyka rodzajów prac historycznych,
- technika przygotowywania pracy: przypisy, załączniki, materiał ilustracyjny, bibliografia,
- opracowywanie przez uczniów pracy opisowej na podstawie zgromadzonych materiałów
Przygotowujemy się do konkursów i olimpiad:
- organizowanie własnej pracy,
- docieranie i korzystanie z różnych materiałów , w tym Internetu.
- praca z tekstem źródłowym.
- praca z mapą i atlasem historycznym.
Prezentujemy wyniki naszych prac:
- przygotowywanie wystaw zgromadzonych materiałów,
- opracowywanie plansz tematycznych ,
- opracowanie trasy wycieczki historycznej po naszym regionie,
- przygotowywanie gazetek tematycznych na tablicy ściennej przy sekretariacie.

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:
• określenie i przedstawienie przez uczestników indywidualnych zainteresowań,
• rozpoznanie oczekiwań i możliwości uczniów,
• wspólny wybór tematyki zajęć, plan pracy Koła,
• integracja grupy, praca indywidualna i w grupach,
• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera , Internetu,
• różnorodne formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
• tworzenie sytuacji problemowych sprzyjających twórczej pracy,
• przedstawienie niezbędnych informacji na temat warsztatu pracy historyka, pisania prac historycznych, poszukiwania informacji i ich interpretacja,
• przydział zadań , określenie czasu ich realizacji,
• pomoc w poszukiwaniu informacji,
• nawiązanie współpracy z Muzeum Regionalnym w Człuchowie,
• aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska,
• spotkania z ciekawymi ludźmi- „żywa historia”.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• zna warsztat pracy historyka
• umie zdobywać , gromadzić i krytycznie analizować materiały źródłowe,
• umie przeprowadzać wywiady,
• próbuje pisać prace z bibliografią, przypisami, materiałem ilustracyjnym ,
• potrafi prezentować swoje prace np. występuje przed grupą, broni swojego stanowiska, dyskutuje na różne tematy,
• ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z wybranych obszarów, rozwija swoje zainteresowania,
• odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach,
• umie pracować w zespole i samodzielnie, potrafi organizować swoją pracę,
• uczestniczy w działaniach na rzecz szkoły i lokalnego środowiska,
• zna i współdziała z instytucjami kulturalnymi w swoim regionie,
• wyrabia w sobie takie cechy jak: dociekliwość , poszanowanie prawdy, tolerancja , poszanowanie opinii innych ludzi, rzetelność, obiektywizm, patriotyzm, poszanowanie zasad demokracji.

EWALUACJA:
• opinie i ankiety uczniów,
• ocena rezultatów pracy,
• opracowania historyczne i udostępnienie ich w bibliotece szkolnej,
• konkursy szkolne i międzyszkolne,
• zaświadczenia o organizowaniu uroczystości i wystaw,
• wystawy prac plastycznych i pisemnych.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
IWONA KISEŁYCZKA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.