X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11806
Przesłano:

Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla klasy przysposabiającej do pracy

PROGRAM ZAJĘĆ
REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

ukierunkowany na korygowanie deficytów rozwojowych
oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach

w klasie I-III Przysposabiającej do Pracy

rok szkolny 2010/2011

Program został opracowany na podstawie :
- Zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
- Analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez wychowawcę.
- Wywiadów środowiskowych z osobami znaczącymi dla dziecka ( rodzice, nauczyciele, pedagog szkolny

Cel główny indywidualnego programu:

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwią mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.

Cele szczegółowe:

- Wyrównanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych
- Doprowadzenie ucznia do poprawnego posługiwania się mową czytaną i pisaną oraz wyrównanie innych trudności w nauce szkolnej
- Kształtowanie społeczno-emocjonalnej sfery rozwoju ucznia
- Rozwijanie i doskonalenie zmysłów
- Rozwijanie autoorientacji i orientacji przestrzennej
- Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
- Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonematycznego
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej, słuchowo-ruchowej
- Rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej
- Wzbogacanie zasobu słownictwa
- Rozwijanie samoobsługi i zaradności życiowej
- Ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej
- Rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania
- Rozwijanie procesów myślenia
- Wydłużanie czasu koncentracji uwagi
- Uczenie i wdrażanie do przestrzeganie norm społecznych
- Korygowanie niepożądanych społecznie zachowań
- Wspomaganie nauki czytania i pisania, liczenia, mierzenia
- Wykorzystanie w pracy z uczennicą technik komputerowych i multimedialnych

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej

• ekspresja kierowana: rysowanie według schematu ze zwróceniem uwagi na czytelność rysunku,
• ekspresja swobodna: wyrażanie uczuć środkami plastycznymi.
• rysowanie kwadratów, trójkątów, prostokątów – odręcznie, po kratkach i za pomocą linijki,

Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała

• Doskonalenie orientacji stronnej w odniesieniu do osoby stojącej naprzeciwko.
• Kierowanie przy pomocy pojęć: prosto, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu drugą osobą, tak, aby dotarł do określonego miejsca.
• Układanie przedmiotów i obrazków wg wskazówek: po prawej, po lewej, na dole, na górze, pod, nad, obok, przed, za.
• Rozpoznawanie pojęć: wielkości, kształtu i ciężaru w otaczającym świecie rzeczy, roślin, zwierząt i ludzi.
• Rozpoznawanie kierunku ruchu w stosunku do siebie i innych oraz ocena odległości przez np. rzuty piłką.

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej

• Rozpoznawanie na obrazkach przedmiotów i czynności oraz werbalizacja (rozpoznawanie treści obrazków w krótkich ekspozycjach)
• Dobieranie par jednakowych obrazków wg stopnia trudności (obrazki stanowią identyczne pary, obrazy stanowią różne odmiany tego samego rodzaju, te same przedmioty, ale przedstawione w inny sposób).
• Wskazywanie na rysunkach różnic i podobieństw, wykrywanie niedorzeczności w treści obrazków.
• Ćwiczenia na materiale geometrycznym (dowolne manipulowanie figurami, różnicowanie figur pod względem kształtu, barwy, grubości, wielkości, wyszukiwanie figur jednakowych i podobnych)
• Dobieranie par jednakowych form geometrycznych (kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Wzbogacanie słownika biernego i czynnego poprzez:

• Słuchanie wypowiedzi innych osób
• Słuchanie audycji radiowych, oglądanie filmów edukacyjnych, pokazu slajdów
• Wyjaśnianie znaczenia nieznanych wyrazów
• Swobodne i kierowane wypowiedzi na dany temat
• Poszerzanie słownictwa i rozumienie pojęć typu: pojutrze, wyżej, niżej, kwadrans,

Wdrażanie do budowania kilkunastozdaniowych wypowiedzi spójnej i logicznej:

• Opowiadanie ilustracji, opisywanie przedmiotów przy jak najmniejszej pomocy nauczyciela
• Wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych
• Samodzielne opowiadanie treści czytanki, tekstu
• Swobodne wypowiadanie się na dowolny temat
• Opowiadanie przebiegu czynności przy wykonywaniu prostych zadań (np. opowiedz jakie czynności trzeba wykonać, aby zaparzyć herbatę w klasie?).

Kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu:

• Zachęcanie ucznia do zadawania pytań na interesujący temat
• Układanie pytań do ilustracji
• Podtrzymywanie spontanicznych rozmów prowadzonych przez ucznia
• Wskazywanie poprawnie zbudowanych zdań pod względem gramatycznym

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

• Głośne czytanie prostych zdań – zwrócenie uwagi na zmianę tonu głosu i tempo czytania
• Opowiadanie treści przeczytanej przez nauczyciela
• Ciche czytanie krótkich opowiadań, a następnie wypowiedzi ustne dotyczące treści przeczytanego tekstu
• Dobieranie odpowiednich zdań do obrazka
• Porządkowanie wyrazów w rozsypance zdaniowej
• Formułowanie pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu
• Wypowiedzi na podstawie ilustracji.

Rozwijanie myślenia matematyczno – logicznego

• Rozwijanie prostych zadań tekstowych w oparciu o konkretne sytuacje
• Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych (w tym programów komputerowych)
• Odczytywanie godzin na zegarze
• Utrwalenie nazw miesięcy (ich kolejności, zapisy rzymskiego), pór roku, miesięcy, dni tygodnia
• Liczenie pieniędzy – rozpoznawanie banknotów i bilonu, praktyczne ćwiczenia (robienie zakupów).

Rozwijanie emocji

• Rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych
• Wyrażanie emocji przez gesty, postawy, mimikę twarzy (zabawy z lustrem, scenki, pantomimy)
• Odpowiednie reagowanie na różne sytuacje
• Wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi

Uspołecznianie i wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm społecznych

• Uczenie i wdrażanie do podejmowania współpracy z drugą osobą (podział zadań, wzajemna pomoc)
• Umiejętność brania udziału w zabawach zespołowych
• Zachęcanie do zabaw naśladowniczych, konstrukcyjnych, tematycznych
• Wdrażanie do troski o własne bezpieczeństwo podczas zajęć w klasie, unikanie niebezpiecznych narzędzi
• Reagowanie na nagłe sytuacje w klasie – informowanie o swoim złym samopoczuciu
• Kształtowanie poczucia sprawczości podejmowanych działań i odpowiedzialności za swoje czyny
• Wypełnianie określonych ról społecznych w zabawach tematycznych
• Rozumienie potrzeb innych osób
• Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
• Omawianie scenek ilustrujących zachowania społecznie akceptowane i nieakceptowane, analiza sytuacji
• Uczenie prawidłowych reakcji i zachowań w różnych sytuacjach życiowych, głównie współżycia w klasie, grupie rówieśniczej

Kształtowanie zaradności życiowej

• umiejętność adresowania i wysyłania listu, płacenia rachunków, wypełniania prostych formularzy
• właściwe korzystanie z numerów alarmowych celem umiejętnego wezwania pomocy
• umiejętność napisania podania, np. o duplikat legitymacji szkolnej
• umiejętność rejestracji w przychodni zdrowia
• umiejętne poruszanie się po okolicy
• planowanie wydatków, racjonalne wydawanie pieniędzy

Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

• wykorzystywanie w trakcie zajęć komputera jako narzędzia pracy, uczenie podstaw obsługi komputera
• korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych
• wykorzystanie komputerowych gier logicznych
• wyszukiwanie wiadomości w Internecie

Przewidywane efekty:
• zwiększenie koncentracji uwagi
• rozwój pamięci słuchowej i wzrokowej
• podniesienie poziomu myślenia, w tym matematyczno - logicznego
• umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji
• poprawienie sprawności grafomotorycznej
• zrozumienie i stosowanie norm i zasad współżycia społecznego
• podniesienie poziomu koordynacji wzrokowo - ruchowej
• usprawnienie pamięci słuchowej i wzrokowej
• wzbogacenie zasobu słownictwa
• poprawienie zdolności logicznego i arytmetycznego rozumowania
• czytanie ze zrozumieniem
• poprawienie sprawności ortograficznej
• zwiększenie zaradności życiowej

Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnianiem postępów czynionych przez uczniów. Ćwiczenia umieszczone w prezentowanym programie są przykładowymi ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje i mogą być one zamieniane, wzbogacane lub pomijane w zależności od potrzeb. Jednocześnie duży nacisk kładziony będzie na wyrównywanie u uczniów braków szkolnych, systematyczne powtarzanie i utrwalanie wiadomości szkolnych. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję odrobienia zadań domowych oraz przygotowania się do zajęć lekcyjnych.


Opracowała:
Mgr Joanna Stępniewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.