X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11790
Przesłano:

Bawmy się w koszykówkę -program minikoszykówki

WSTĘP

W procesie wychowania fizycznego ważną rolę pełnią dodatkowe zajęcia ruchowe. Pozwalają one na zetknięcie się dziecka z różnymi odmianami form ruchu. Wśród tych zajęć dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszą się gry sportowe, a szczególnie koszykówka.
W czasie zajęć zawierających elementy koszykówki uczniowie mają możliwości stopniowego opanowania umiejętności, które będą wykorzystywane
we współzawodnictwie i współdziałaniu w zespole.
W organizacji zajęć z minikoszykówki należy kształtować i rozwijać umiejętności ruchowe poprzez wszechstronne przygotowanie ogólne
oraz specjalne uwzględniając wiek, płeć i rytm indywidualnego rozwoju fizycznego. „Celem zasadniczym etapu wstępnego i ukierunkowanego nie jest wyszkolenie młodziutkiego mistrza, ale odpowiednie przygotowanie ucznia-zawodnika do następnych etapów wieloletniego procesu szkoleniowego.”
(Koszykówka-Walerian Klimontowicz , Warszawa 1999r.)
Program powstał z myślą o uczniach zainteresowanych podnoszeniem swojej sprawności fizycznej oraz doskonaleniem umiejętności ruchowych z zakresu koszykówki.
Celem głównym programu jest wytworzenie u dzieci nawyku aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej oraz woli pełnienia ról z tym związanych poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz udział w zawodach sportowych.

Program został opracowany w oparciu o podstawy programowe z wychowania fizycznego oraz Program Wychowania Fizycznego autorstwa Mirosławy Śmiglewskiej nr DKW-4014-159/99


CELE OGÓLNE

1.Wyposażenie ćwiczących w wiadomości, umiejętności i nawyki niezbędne do realizacji czekających ich zadań.

2.Poznanie własnych uzdolnień motorycznych, możliwości ich kształtowania i rozwoju.

3.Poznanie i nabycie umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w formach aktywności ruchowej opartych na grach i zabawach, grach zespołowych.

4.Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka.

5.Nabycie umiejętności rozwoju psychomotoryki zgodnie z indywidualnymi potrzebami, uzdolnieniami i możliwościami fizycznymi i emocjonalnymi.

6.Rozwój kondycyjny i koordynacyjny zdolności motorycznych,
propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie wzorców aktywnego spędzania czasu.

7.Wytworzenie umiejętności indywidualnych i nawyków zdrowego stylu życia, upowszechnianie wzorców aktywnego spędzania czasu, wypoczynku oraz podnoszenia sprawności.

8.Rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia poprzez sport.

9.Popularyzowanie koszykówki w szkole i w środowisku.

10.Kształtowanie osobowościowych cech charakteru (nabycie umiejętności współdziałania, wyrobienie poczucia odpowiedzialności, sprawiedliwości, poszanowania dla innych).

11.Wyposażenie ćwiczącego w wiadomości, umiejętności i nawyki niezbędne do realizacji czekających go zadań sportowych.

12.Umożliwienie sprawdzania się w pełnieniu różnorodnych ról związanych
z aktywnością fizyczną.


SZCZEGÓŁOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

INDYWIDUALNE PORUSZANIE SIĘ W OFENSYWIE

1.Ćwiczenia oswajające z piłką.

2.Poruszanie się po boisku bez piłki
*bieg i start,
*zatrzymanie się,
*postawa,
*zmiana tempa biegu,
*zmiana kierunku biegu.

3.Gra piłką
a)chwyty:
*górne,
*półgórne,
*dolny,
*z podłoża,
*chwyt jednorącz.

b)podania:
*oburącz
-sprzed klatki piersiowej,
-znad głowy,
-kozłem
*jednorącz
-hakiem,
-kozłem.

c)kozłowanie:
*kozłowanie niskie (w miejscu i w ruchu),
*kozłowanie wysokie(w miejscu i w ruchu),
*kozłowanie slalomem,
*kozłowanie ze zmianą tempa,
*kozłowanie ze zmianą ręki,
*kozłowanie ze zmianą kierunku i tempa,
*za plecami.

d)pivoty (obroty)
e)zwody:
*bez piłki (tułowiem, wzrokiem, głową, nogami)
*z piłką:
-zamierzonym rzutem,
-zamierzonym podaniem.

f)rzuty:
*po kozłowaniu,
*po podaniu,
*z wejścia pod kosz
Rodzaje te dzielimy na grupy:
*podstawowe:
-rzut z biegu prawą i lewą ręką,
-rzut po kozłowaniu z prawej i lewej strony kosza
-rzut oburącz z miejsca,
-rzut jednorącz z miejsca,
-rzut znad głowy,
*rzut z przebiegnięciem – lewą i prawą ręką,
*rzut z wyskoku:
-rzut z wyskoku jednorącz,
-rzut z wyskoku oburącz,
*rzuty sytuacyjne:
-rzut z jednego kroku,
-rzut z półobrotem,
-rzut z ustawienia tyłem do kosza,

g)ofensywny atak tablicy-zbiórka piłki z tablicy w ataku i dobitka,

h)indywidualne atakowanie (wyminięcie przeciwnika, umiejętność rozegrania sytuacji 1x1).


INDYWIDUALNE PORUSZANIE SIĘ W DEFENSYWIE

1Postawa w obronie

2.Poruszanie się:
*prawidłowa praca nóg i rąk,
*krok odstawno - dostawny,
*bieg przodem,
*bieg tyłem.

3.Wybór odpowiedniej postawy, pozycji oraz pracy rąk i nóg w stosunku do:
*przeciwnika bez piłki,
*przeciwnika z piłką:
-kozłującego,
-rzucającego.

4.Przechwytywanie i wygarnianie piłki.

5.Zastawianie.

6.Zbieranie piłki z tablicy w obronie.


UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNO – TAKTYCZNE ZAWODNIKÓW


ATAK w minikoszykówce opiera się na prostych manewrach, do których zaliczamy:
-ścięcie,
-podanie,
-wbiegnięcie,
-zasłony.


POSTĘPOWANIE INDYWIDUALNE:

W obronie:

1.Postawy-pozycje
a)krycie przeciwnika bez piłki
-daleko od kosza,
-pod koszem,
-w średniej odległości.
b)naprzeciw przeciwnika z piłką
-daleko od kosza,
-w średniej odległości,
-pod koszem.

2.Poruszanie się:
a)podstawowe założenia,
b)odpowiednio do zamierzeń atakującego:
-przy rozpoczęciu kozłowania,
-przy kozłującym przeciwniku,
-przy rzutach z daleka,
-przy rzutach ze średniej odległości,
-przy rzutach pod koszem,
-przy rzutach z wyskoku.

3.Technika specjalistyczna:
a)walka „na tablicach”-zastawianie,
b)ustawienie się przy rzutach wolnych.


W atakowaniu

1.Poruszanie się bez piłki:
-zmiana szybkości,
-zmiana kierunków,
-zatrzymanie się i zwody.

2.Poruszanie się z piłką:
-rozpoczęcie kozłowania,
-kozłowanie,
-zatrzymanie się z piłką,
-obroty,
-zwody, wprowadzenie przeciwnika w błąd,
-podanie piłki,
-rzuty.

3.Technika specjalistyczna:
-wyminięcie przeciwnika,
-zasłona,
-walka na tablicach,
-ustawienie się przy rzutach wolnych.

POSTĘPOWANIE ZESPOŁOWE

W obronie

1.Krycie „każdy swego”
-podstawowe założenia,
-odmiany,
-krycie zwykłe, ścisłe,
-przekazywanie,
-krycie od piłki,
-na całym boisku i częściowo.

2.Obrona strefowa
-podstawowe założenia,
-odmiany:2x3,2x1x2,3x2,1x3x1.

3.Obrona kombinowana:
-podstawowe założenia,
-jeden „każdy swego”-czterech strefa,
-dwóch „każdy swego”-trzech strefa,
-trzech „każdy swego”-dwóch strefą.
W atakowaniu

1.Atakowanie szybkie:
-podstawowe założenia,
-znaczenie walki „na tablicach”,
-przewidywanie,
-kolejność podań, zakończenie.

2.Atakowanie pozycyjne:
-przy obronie przeciwnika „każdy swego”,
-przy obronie strefowej przeciwnika,
-przy obronie kombinowanej.

.Zabawy i gry ruchowe
-technika poruszania się po boisku,
-technika gry-chwyty i podania,
-kozłowanie,
-rzuty do kosza.

Sprawność specjalna
-ćwiczenia wytrzymałości,
-ćwiczenia szybkości,
-ćwiczenia skoczności,
-ćwiczenia rozwijające orientację i reakcję,
-ćwiczenia koordynacji ruchowej.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe


WIADOMOŚCI

>uczeń zna zasady i przepisy gry,
>uczeń posiada wiadomości dotyczące techniki i taktyki gry,
>uczeń wie jak dobrać ćwiczenia kształtujące i doskonalące określone zdolności ruchowe,
>uczeń zna i przestrzega bhp podczas zajęć,
>uczeń wie jak bezpiecznie zorganizować zawody,
>uczeń zna sposoby dokonywania samokontroli i samooceny sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.


DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

•uczeń wykazuje zainteresowanie wybraną dyscypliną sportu,
•uczeń bierze udział w zawodach w roli zawodnika, sędziego i organizatora,
•uczeń współdziała i współpracuje w grupie dla osiągnięcia zamierzonego celu,
•kształtowanie poczucia więzi i odpowiedzialności za wynik i drużynę,
•uczeń stosuje zasadę fair play, cechuje go kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej,
•uczeń jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
•kształtowanie pozytywnych postaw do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym.
•wdrażanie do samokontroli własnych zachowań w toku realizacji zadania, podporządkowanie się ustalonym regułom postępowania.


LITERATURA

1.Andrzej Rumuński-„Minikoszykówki”, Agencja Promo - Lider Warszawa 1994r.
2.Walerian Klimontowicz- „Koszykówka”, Centralny Ośrodek Sportu Warszawa 1999r.
3.Czesław Sieniek- „Metodyka nauczania techniki w koszykówce”, Pracownia Wydawnicza „Helvetica” Starachowice.
4.Czesław Sieniek- „Metodyka nauczania taktyki w koszykówce”, Pracownia Wydawnicza „Helvetica” Starachowice.
5.Cesław Sieniek-„ Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej dla celów dydaktycznych”, Pracownia Wydawnicza „Helvetica” Starachowice.
6.Mirosława Śmiglewska „Program Wychowania Fizycznego”-Szkoła Podstawowa, Toruń 1999r.
7.Radosław Botwiński – opracowanie – „Minigry sportowe”,Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1984r.
8.Opracowanie Zespołu Szkoleniowego Krajowego Komitetu Minikoszykówki PZKOSZ Warszawa 1975r.
9.E.Gieras, L.Krupiński, P.Malinowski- „Wychowanie Fizyczne – Przewodnik metodyczny dla nauczycieli,część III, wydawnictwo MAC Kielce 2001r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.