X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11784
Przesłano:

Radosne wydarzenie widziane oczyma pisarza, poety, malarza - konspekt lekcji

Konspekt z języka polskiego dla klasy VI.
Temat: Radosne wydarzenie widziane oczyma pisarza, poety, malarza.
Data: - 05.05.2009r.
Prowadzący: Janina Malicka
Klasa: VI C

Cele główne:
• Kształcenie wypowiedzi na temat zdarzeń historycznych i uczuć bohaterów.
• Rozbudzanie zainteresowań historią Polski poprzez sięganie do źródeł historycznych.

Cele operacyjne – uczeń:
• czyta tekst literacki ze zrozumieniem,
• dostrzega związki między różnymi tekstami kultury o tej samej tematyce,
• podejmuje próby interpretacji tych dzieł,
• wybiera odpowiednie fragmenty na poparcie swych słów,
• opowiada o zdarzeniach, wypowiada się na temat uczuć bohaterów opowiadania,
• określa główną ideę utworu,
• zapoznaje się ze źródłem historycznym (źródło archiwalne z 1791 r.);
• wskazuje daty: obrad Sejmu Czteroletniego i uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
• zna postanowienia Konstytucji 3 Maja na sejmie Czteroletnim.

Cele specyficzne dla języka polskiego:
• umiejętność redagowania ustnej i pisemnej formy wypowiedzi;
• czytanie tekstu literackiego i historycznego;

Cel wychowawczy:
• krzewienie kultury narodowej poprzez czytanie tekstów literackich i historycznych;
• organizacja pracy na lekcji;
• porozumiewanie się w sposób kulturalny;

Metody i formy pracy :
• praca z tekstem literackim i historycznym,
• praca indywidualna,
• praca zespołowa zróżnicowana,
• miniwykład,
• „burza mózgów” – metoda problemowa,

Pomoce dydaktyczne:
• teksty literackie,
• tekst PREAMBUŁY z maja 1791r.
• reprodukcja obrazu J. Matejki „Uchwalenie Konstytucji 3 Maja”,
• krótki test podsumowujący,

Korelacja treści programowych: Historia / Ścieżka edukacyjna – Moduł /wychowanie patriotyczne
• uchwalenie konstytucji państwa i jej znaczenie w świetle zmieniających się faktów.

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE – WPROWADZAJĄCE

1. Przywitanie i sprawdzenie obecności.
2. Nawiązanie do poprzedniej lekcji.
3. Sprawdzenie zadania domowego (uczniowie mieli przeczytać opowiadanie „Trzeci maj Krystka i Anielki” oraz ustnie przygotować informacje związane z konstytucją - wiadomości z historii i lekcji poprzedniej),
4. Sprawdzenie wiadomości – odpytanie. Uczniowie siedzą w ławkach, mają zamknięte zeszyty i podręczniki. Nauczyciel zadaje kilka pytań w taki sposób by później móc ocenić wypowiedź przynajmniej jednego ucznia.
5. Podanie tematu lekcji – Radosne wydarzenie widziane oczyma pisarza, poety, malarza.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA LEKCJI

6. Do tekstów, które uczniowie poznali na poprzedniej lekcji dołączamy kolejny. Jest to PREAMBUŁA Ustawa Rządowa [ 3 maja 1791 r.] (wstęp do konstytucji )

Proszę zwrócić uwagę na wyrazistość wymowy.

7. Wysłuchanie z CD Ustawy Rządowej z 1791 r.
-uczniowie w parach śledzą tekst,
8. Pytania do tekstu źródłowego:

• Od czego zależał los wszystkich Polaków? (Od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej),
• W jakim stanie znajdował się w ówczesnym czasie rząd polski? ( długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady (...)
• Dla czyjego dobra i w jakim celu uchwalano ową konstytucję?
(...dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic....)

OPRACOWANIE

PRACA W GRUPACH 7 min

9. Zadania dla poszczególnych grup:

Grupa I;
• Wyszukajcie w słowniku definicję słowa – Konstytucja i zapiszcie ja na tablicy.
• Wyszukajcie w tekście fragmenty, mówiące o postanowieniach Konstytucji.
• Na podstawie wiadomości z historii, wczorajszego apelu, omówionych treściach i dostępnych materiałów dopiszcie pozostałe, znane wam zmiany wprowadzone przez Konstytucję.
• Przygotujcie się do wygłoszenia postanowień Konstytucji.
Grupa II:
• Znajdźcie w tekście prozatorskim i poetyckim fragmenty ukazujące nastroje mieszkańców stolicy i posłów w sali sejmowej.
• Nazwijcie uczucia tych osób.
• Zredagujcie notatkę, w której poinformujecie o nastrojach panujących w Warszawie i w Sejmie, związanych z uchwaleniem Konstytucji.
• Wykorzystajcie wyrażenia i zwroty: świętujących i wiwatujących ludzi, entuzjazm obserwatorów, tryumf zwolenników konstytucji, gwałtowna i radosna ciekawość, ścisk i tłok na ulicy, radosna wrzawa, machała chustką i płakała ze szczęścia, należą do różnych stanów, wzruszenie, ogólne poruszenie, radość połączona z niedowierzaniem, łzy wzruszenia, okrzyki radości, rozradowany i patriotycznie nastawiony tłum.
Grupa III:
• Wyszukajcie w tekście prozatorskim i poetyckim fragmenty opisujące króla, jego zachowanie oraz mowę po uchwaleniu Konstytucji.
• Nazwijcie stan uczuć władcy.
• Przygotujcie (napiszcie) pytania, jakie chcielibyście zadać królowi, przeprowadzając z nim wywiad.
Grupa IV:
Krystek (...) pędem biegł do Anielki – tak kończy się opowiadanie.
• Zapiszcie w punktach wydarzenia, które obserwował Krystek.
• Przygotujcie następującą scenkę: Krystek opowiada Anielce, co zobaczył w sali sejmowej. W tym celu wymyślcie pytania Anielki i odpowiedzi Krystka.
• Przygotowując scenkę, wykorzystajcie odpowiednie fragmenty opowiadania oraz podane sformułowania: - zapanowała radość,
- zakrzyczano przeciwników,
- wzruszyłem się,
- ludzie krzyczeli, płakali, wiwatowali,
- ludzi ogarnęło wzruszenie, radość, szczęście.
Grupa V:
• Przedstawcie sytuację na obrazie. Zwróćcie uwagę na postacie, ich wygląd, sposób namalowania.
• Określcie nastrój obrazu.
• Możecie skorzystać z podpowiedzi (planu):
- wymieńcie postacie historyczne,
- zwróćcie uwagę na: kompozycję, kto jest w centrum obrazu, gesty postaci, wyraz twarzy, kolorystykę – kto rzuca się najbardziej w oczy, dlaczego?
- Nastrój obrazu: radosny, pogodny, pełen uniesienia, szczęścia.

10. PREZENTACJA PRAC 10 min

• Każda grupa prezentuje swoje zadanie – głośno je odczytując.
• Lider grupy ocenia za aktywność przyznając „ +”

11.`Przepisanie do zeszytu notatki z tablicy 2 min

CZĘŚĆ KOŃCOWA

12. Zadanie domowe 1 min
Wyobraź sobie, że jesteś którąś z osób przedstawionych na obrazie. Napisz pracę na jeden z podanych tematów.
• Jakie emocje odczuwali uczestnicy wydarzeń Konstytucji?
• Relacja z ostatnich chwil przed uchwaleniem Konstytucji.
• Relacja z pierwszych chwil po uchwaleniu Konstytucji.

13. Podsumowanie rozważań lekcyjnych.

Ewaluacja zdobytych wiadomości - test indywidualny na ocenę

• Czy jest sens spoglądać wstecz?
• Po co nam taka patriotyczna lekcja?
• Do czego potrzebna nam dziś znajomość historii?

14. Ewaluacja pracy na lekcji. 1 min

Bardzo proszę was o udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące przeprowadzonych zajęć. Mam nadzieję, iż pomogą one mi w dalszej pracy.

( na tak stawiamy + ; na nie stawiamy - )

1. Czy odpowiadała ci atmosfera na dzisiejszej lekcji?
2. Czy temat lekcji był interesujący?
3. Czy lekcje tego typu mają wpływ na twój patriotyzm?
4. Czy dobrze się czujesz pracując w grupie?

15. Podziękowanie za pracę na lekcji.

Test sprawdzający wiadomości o Konstytucji 3 maja

1. Konstytucja to:
A Postulaty i żądania mieszkańców miasta
B Ustawa określająca ustrój państwa
C Reforma ustrojowa dla mieszczan
D Żądania chłopów zniesienia pańszczyzny

2. Przygotowania nad ustawą miały miejsce podczas:
A Obrad chłopów i szlachty
B Obrad Sejmu Czteroletniego
C Obrad króla z mieszczanami
D „Czarnej procesji” – (akt jedności mieszczan)

3. Konstytucję uchwalono dzięki:
A Chłopom i mieszczanom
B Mieszczanom i szlachcie
C Królowi i marszałkom
D Posłom i marszałkom

4. Osoby widoczne na obrazie niesione na ramionach to :
A Stanisław August i Kazimierz Nestor Sapieha
B Michał Zabiełło i Stanisław Małachowski
C Kazimierz Nestor Sapieha i Stanisław Małachowski
D Poseł Suchorzewski i Stanisław August Poniatowski.

5. Obrady Sejmu i zaprzysiężenie Konstytucji miały miejsce:
A Na Litwie
B W Krakowie
C W Warszawie
D W Gnieźnie.

6. „Vivat król! Vivat nowa konstytucja!” to wypowiedzenie:
A Rozkazujące
B Wykrzyknikowe
C Oznajmujące
D Pytające

7. W wierszu Rajmunda Suchodolskiego wyrażenie „Majowa jutrzenko” jest:
A Porównaniem
B Epitetem
C Przenośnią
D Uosobieniem

8. Utwór „Trzeci maj Krystka i Anielki” to:
A Tekst poetycki
B Tekst prozatorski
C Tekst kronikarski
D Tekst dramatyczny.aww

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.