X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11768
Przesłano:

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
rok szkolny 2010-2011

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY DLA UCZNIA KLASY III Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM OPRACOWANY NA PODSTAWIE ORZECZENIA NR ...... ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM.

IMIĘ INAZWISKO UCZNIA : Tomek
ETAP EDUKACYJNY: pierwszy
DATA I MIEJSCE URODZENIA :
ADRES ZAMIESZKANIA:
IMIONA RODZICÓW:

I.DIAGNOZA FUNKCJONALNA:
Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ................
Orzeczenie NR ............
Chłopiec w zmiennym kontakcie .wycofującym się .Nie podejmuje żadnej aktywności w realizowaniu zlecanych zadań. Nie podporządkowuje się poleceniom .W związku tym funkcjonowanie poznawcze chłopca jest trudne do oceny. Jego zdolności werbalne są na niskim poziomie. Z wywiadu wynika ,że sprawność intelektualna chłopca ulega regresji. Ujawnia większe trudności pamięciowe oraz trudności w koncentracji uwagi. Emocjonalnie niestabilny. Funkcjonowanie zadaniowe i społeczne jest zaburzone. Nasila się agresja i pobudzenie.
Myślenie operacyjne rozwinięte słabo. Wzmożona nadruchliwość i naderaktywność –wynikająca ze specyfiki choroby powoduje słabe przystosowanie chłopca do warunków nauczania w szkole, a tym samym do nasilenia trudności w nauce ,w relacjach z rówieśnikami ,nauczycielami oraz wolniejszego ogólnego rozwoju dziecka. Uczeń ma bardzo duże trudności z odtwarzaniem jakiekolwiek wiedzy ,znacznie obniżone funkcje związane z myśleniem .Nie rozumie podstawowych sytuacji społecznych jest mało spostrzegawczy, wolne tempo uczenia się materiału wzrokowo-ruchowego.
II.ZALECENIA:
• Zaleca się hipoterapię i muzykoterapię
• Usprawnianie umiejętności werbalno - komunikacyjnych
• Stosowanie jasnego i konsekwentnego systemu zasad wychowawczych
• Systematyczną kontrolę lekarza specjalisty.
• Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie
• Kształcenie umiejętności werbalnych i komunikacyjnych
• Wzmacniania aktywności poznawczych
Uczeń objęty jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 8godzin tygodniowo. Oprócz tego uczestniczy w zajęciach z hipoterapii, zajęciach logopedycznych zajęciach prowadzonych metodą P.Dennisona

III.CELE EDUKACYJNE PROGRAMU:
• Doskonalenie umiejętności samoobsługowych niezbędnych w codziennym życiu, związanych z jedzeniem, ubieraniem
• Zdobycie sprawności dotyczących umiejętności i nawyków związanych z higieną oraz kulturą osobistą
• Poznanie najbliższego otoczenia: szkoły, urzędów, sklepów
• Nabywanie umiejętności i nawyków prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych
• Rozwijanie zaradności w życiu codziennym adekwatne do własnego indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności
• Uczestniczenie w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej społeczności
• Przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego przy jednoczesnym zachowaniu prawa do zachowania swojej indywidualności
• Poznanie środowiska społeczno- przyrodniczego: las, łąka, ogród, park, sad, oraz środowiska wodnego: staw, jezioro, morze, rzeka
• Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania informacji droga komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
• Usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, kinestetyczno-ruchowej
• Nabycie umiejętności czytania i pisania w zakresie indywidualnych możliwości rozwojowych
• Doskonalenie elementarnych pojęć matematycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym
• Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej
• Synchronizowanie koordynacji słuchowo- wzrokowa- ruchowej
• Rozwijanie sprawności psychofizycznej

IV.CELE OPERACYJNE PROGRAMU:
• Kształtowanie umiejętności samoobsługowych polegających na rozwijaniu umiejętności i sprawności niezbędnych w codziennych sytuacjach, związanych z ubieraniem się, jedzeniem, higieną osobista, czynnościami fizjologicznymi, ochroną organizmu przed czynnikami szkodliwymi
• Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem drogą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
• Rozwijanie twórczej aktywności ucznia w dziedzinie plastyki, techniki, muzyki i tańca, sportu
• Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach z zachowaniem norm i reguł społecznych
• Doskonalenie umiejętności współżycia w grupie
• Nabywanie umiejętności przeprowadzania- w toku działania- prostych operacji umysłowych, takich jak: porównywanie, odwzorowywanie, porządkowanie, klasyfikowanie, uogólnianie
• Rozumienie związków przyczynowo- skutkowych zachodzących w historyjkach obrazkowych oraz sytuacjach z życia codziennego
• Kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy, takich jak: mówienie, pisanie, czytanie, liczenie, obserwowanie, odtwarzanie i tworzenie, poznanie elementarnych pojęć matematycznych, niezbędnych do funkcjonowania w środowisku
• Kształcenie umiejętności opanowania czytania i pisania na poziomie elementarnym w zakresie możliwości ucznia
• Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności pisania ręcznego
• Kształtowanie czynnej postawy w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia codziennego
• Nabywanie umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne

V.CELE REWALIDACYJNE:
• Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości, umiejętności
• Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych percepcji wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej oraz rozwoju sfery poznawczej i intelektualnej wychowanka
• Kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji deficytów rozwojowych
• Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności w zakresie czynnym i biernym, kształcenie spontanicznej ekspresji słownej
• Oddziaływanie psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne wpływające na rozwój dziecka.

VI.METODY:
W zależności od możliwości Tomka będę stosować wybrane elementy z następujących metod:
1. Metoda ruchu rozwijającego W.Scherborne
2. Metoda P.Dennisona
3. Muzykoterapia
4. Ćwiczenia relaksacyjne
5. Masaże ciała ,zabawy paluszkowi
6. Metoda Domana

VII. TRESCI EDUKACJNE
OBSZAR I – OBSŁUGIWANIE SAMEGO SIEBIE „ JA Z SAMYM SOBĄ”
1. Jedzenie
• Posługiwanie się sztućcami i naczyniami
• Nalewanie i przelewanie płynów
• Przygotowanie prostych posiłków przy pomocy nauczyciela
• Zasady zachowania się przy stole
2 . Higiena Osobista
• Podstawowe przybory toaletowe służące do higieny osobistej
• Mycie rąk twarzy, ciała
• Higiena jamy ustnej
• Dbanie o włosy
3. Troska o zdrowie
• Właściwe odżywianie
• Czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu
• Wybór odpowiedniej odzieży do pory roku
4. Ubieranie się
• Ubieranie, rozbieranie się
• Dobieranie odzieży odpowiednio do danej części ciała
5. Poruszanie się
• Sprawność motoryczna
• Przemieszczanie się

OBSZAR II-USPOŁECZNIENIE ,,JA I OTOCZENIE’’
1. Dziecko w świecie urządzeń technicznych
• Nauka obsługiwania sprzętu AGD i TV
• Bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzeń
2.Dziecko jako klient punktów usługowych
• Nazywanie wybranych sklepów
• Współuczestniczenie w robieniu zakupów
4 .Dziecko jako uczeń
• Moja szkoła- podstawowe dane szkoły :nazwa ,adres
• Rozpoznawanie otoczenia szkoły: boisko, ulice, domy
• Identyfikacja pracowników szkoły
• Przestrzeganie regulaminu klasowego oraz reguł i norm występujących w grupie rówieśniczej
• Wypełnianie poleceń nauczyciela
• Stosowanie form grzecznościowych
• Współdziałanie w grupie z rówieśnikami
5. Dziecko jako członek rodziny
• Moja rodzina :posługiwanie się pojęciami rodzina , rodzice, rodzeństwo, babcia, dziadek, ciocia ,wujek
• Zna swoje dane personalne
6. Mieszkanie jako miejsce mojego wypoczynku
• Nazywanie pomieszczeń w mieszkaniu, opisywanie wnętrza
• Pomoc osobie dorosłej przy wykonaniu prostych obowiązków domowych.
• Polska –moja ojczyzna
7. Dziecko jako uczestnik ruchu drogowego
• Zasady poruszania się po chodniku ,ulicy
• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa drogowego
• Sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych”
• Rozpoznawanie wybranych znaków drogowych
OBSZAR III ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI „ JA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM”
1.Komunikacja werbalna
• Rozpoznawanie dotykiem różnych przedmiotów
• Komunikowanie się dotykiem: głaskanie ściskanie
• Słuchanie ze zrozumieniem-poleceń ,wypowiedzi, zapamiętywanie prostych informacji. Wykonywanie poleceń zawierających słowa dotyczące stosunków przestrzennych .
• Dokonywanie podziału na sylaby ,z wyklaskiwaniem.
• Głoski- dzielenie wyrazów na głoski przy pomocy nauczyciela rozpoznawanie i nazywanie samogłosek
• Układanie wyrazów wg. podanego wzoru.
• Posługiwanie się mową :komunikowanie się w sposób wystarczająco zrozumiały
• Pamięciowe opanowanie tekstu –recytowanie wyliczanek, wierszyków , układanie historyjki wg.zdarzeń
2. Percepcja wzrokowa
• Analiza synteza wzrokowa : układanie kompozycji z mozaiki, składanie wg wzoru prostych obrazków 2-3 elementowych
3.Czytanie
• Rozpoznawanie liter na miarę swoich możliwości
• Czytanie poznanych liter
• Czytanie globalne ( Metoda Domana)
4. Pisanie
• Pisanie liter drukowanych
• Nauka pisania liter różnymi technikami
• Wypełnianie konturów narysowanych kredką ,flamastrem, farbą
• Odwzorowanie liter przy użyciu komputera
5. Określanie przedmiotów
• Stosunki przestrzenne –rozpoznawanie wzajemnego położenia przedmiotów
• Porównywanie przedmiotów pod względem jednej wyróżnionej cechy
• Cechy przedmiotów :duży – mały, gruby -chudy , krótki -chudy
6. Orientacja w schemacie własnego ciała
• Rozróżnianie i nazywanie części ciała
• Rozróżnianie kierunków: prawo – lewo, góra - dół
7 .Edukacja matematyczna
• Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
• Tworzenie zbiorów wg, określonego kryterium
• Tworzenie zbiorów kilku elementowych spośród różnych elementów
• Porównywanie liczebności zbiorów przełączeni w pary
• Używanie określeń mniej , więcej , tyle samo
• Cyfra jako znak graficzny liczby-obrysowywanie cyfr,pisanie po śladzie , czytanie w dostępnym zakresie
• Liczenie, przeliczanie , wskazywanie cyfr na miarę możliwości ucznia
• Porównywanie liczb: różnica między zwrotami jedna rzecz i wiele rzeczy
8. JEDNOSTKI MIARY
• Czas – wymienia pory dnia: rano ,południe , wieczór
• Rozumie pojęcia czasowe: wczoraj –dziś
9. POJĘCIA KALENDARZOWE
• Nazywanie dni tygodnia
• Nazywanie nazwy miesięcy
• Wymienianie pór roku
• Zmiany zachodzące w przyrodzie
10.EDUKACJA PRZYRODNICZA
• Nazywanie zwierząt domowych, wiejskich egzotycznych
• Flora i fauna w najbliższej okolicy
11.EDUKACJA PLASTYCZNA
• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów
• Posługiwanie się przyborami do rysowania
• Obrysowywanie szablonów
• Malowanie farbami
• Malowanie palcami
• Rysowanie form kolistych , falistych
• Rysowanie linii poziomych, pionowych , spiralnych
• Zamalowywanie konturów
• Rysowanie jednocześnie obiema rękoma
12.EDUKACJA TECHNICZNA
• Lepienie w plastelinie ,modelinie
• Wycinanie papieru po linii prostej
• Cięcie papieru materiału ,włóczki
13.EDUKACJA MUZYCZNA
• Odtwarzanie muzyki-śpiewanie poznanych piosenek
• Odtwarzanie wysłuchanego rytmu
• Słuchanie różnych rodzajów muzyki
• Rozpoznawanie i naśladowanie głosów z otoczenia
• Nazywanie wybranych instrumentów muzycznych
• Rozpoznawanie brzmienia instrumentów muzycznych : bębenek,
grzechotka
14.EDUKACJA RUCHOWA
• Biegi po prostej, z wymijaniem kilku przedmiotów
• Rzuty piłką
• Rzucanie małymi przedmiotami
• Rzucanie oburącz
• Skoki-jednonóż, obunóż
• Wykonywanie ćwiczeń z metod W. Sherborne, P.Dennisona

INDYWIDUALNY PROGRAM DLA UCZNIA ........................................
ZOSTAŁ POZYTYWNIE ZAOPINIOWANY I DOPUSZCZONY DO UZYTKU SZKOLNEGO.

DATA:
NAUCZYCIEL OPINIUJĄCY:
DYREKTOR :

DATA ZATWIERDZENIA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ :

Akceptacja rodziców :
Tak
Nie
PROGRAM OPRACOWAŁA : ANNA PYRZYŃSKA

Bibliografia : ,,Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne” R.Naprawa, K.Maternicka ,A.Tanajewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.