X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11730
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela klarnetu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zadania,Sposoby i formy realizacji, Termin realizacji, Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1)Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

- Analiza przepisów prawa oświatowego:
a) Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami),
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. (z późniejszymi zmianami z dnia 16 listopada 2007r.),

- Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej itp.,

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami Zespołu Szkół Muzycznych.

VIII/IX 2008 – V 2011

Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Plan rozwoju zawodowego.

2)Aktywne uczestnictwo w planach pracy Sekcji i Szkoły.

Określenie swoich zadań w planie pracy Sekcji. Uczestnictwo w zadaniach określonych planem pracy Szkoły. Aktywna współpraca z organami Szkoły.

IX 2008 r.

Uwzględnienie potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych w planie rozwoju zawodowego.

3)Poszerzanie wiedzy i umiejętności metodyczno – pedagogicznych.
Aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

Udział w:
- sesjach naukowych
- kursach metodycznych i pedagogicznych
-kursach i warsztatach klarnetowych,
- lekcjach otwartych, hospitacjach i pogadankach dotyczących metod nauczania.

Zapoznanie z:
- literaturą pedagogiczną i metodyczną dotyczącą nauczania gry na klarnecie
- publikacjami i materiałami publikowanymi na stronach internetowych

IX 2008r – V 2011r.

Zaświadczenia i dyplomy o ukończeniu różnorodnych form kształcenia zawodowego.

Dziennik lektur.

4)Opracowanie działań wspierających ucznia i podnoszących efektywność nauczania.

Analiza możliwości uczniów w oparciu o zajęcia lekcyjne, wyniki przesłuchań i prezentacji estradowych.

Organizacja dodatkowych popisów klasy klarnetu z udziałem uczniów i rodziców połączone z wywiadówkami.

Przygotowanie uczniów do udziału w koncertach szkolnych oraz pozaszkolnych.

IX 2008 – V 2011

Protokoły i sprawozdania z egzaminów oraz programy koncertów i popisów uczniów.

Plakaty i programy koncertów i popisów oraz potwierdzenie udziału rodziców uczniów w wywiadówkach.

Dziennik lekcyjny.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1)Obsługa komputera i systemu MS Windows, programów edycji tekstowej, graficznej, edycji nutowej, poczty elektronicznej, Internetu, korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.

Opanowanie oprogramowania służącego do opracowania utworów solowych i zespołowych.

Posługiwanie się oprogramowanie użytkowym Microsoft Office, opracowanie publikacji i materiałów na potrzeby szkoły.

Okres stażu

Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Zaświadczenia. Materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego itp.

§ 8 ust.2 pkt. 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1)Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w ramach pracy Sekcji.

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły; opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.

Okres stażu

Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela.

2)Podjęcie dodatkowych funkcji.

Podjęcie zadań opiekuna stażu.

Okres stażu

Notatki z obserwacji z zajęć.

3)Wymiana doświadczeń z pedagogami pokrewnych specjalności.

Uczestnictwo w spotkaniach metodycznych w trakcie przesłuchań regionalnych i makroregionalnych.

Okres stażu

Dyplomy i zaświadczenia uczestnictwa.

4)Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.

Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową.

XI 2008

Publikacja na stronie internetowej.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1)Opracowanie i wdrożenie programu własnego dla klasy klarnetu Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy.

Opracowanie i wdrożenie aktualnych Szkolnych Wymogów Programowych.

IX 2008 – V 2011

Wewnątrzszkolne Wymogi Programowe zatwierdzone przez kierownika Sekcji Instrumentów Dętych, Perkusji i Śpiewu Solowego oraz przez Dyrekcję ZSM.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1)Organizacja konsultacji metodycznych oraz lekcji otwartych dla uczniów i nauczycieli klarnetu prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych.

Organizacja warsztatów, konsultacji i lekcji pokazowych dla nauczycieli i uczniów klarnetu.

Okres stażu zgodnie z potrzebami Zespołu Szkół Muzycznych oraz zainteresowaniami nauczycieli i uczniów.

Protokoły i sprawozdania z przebiegu zajęć.

2)Opracowanie działań promujących szkołę i uczniów w środowisku lokalnym i regionie.

Przygotowanie uczniów do konkursów i przesłuchań solowych i zespołowych.

Przygotowanie uczniów do występów w ramach audycji muzycznych dla szkół, przedszkoli oraz kandydatów do ZSM.

Przygotowanie uczniów do koncertu z udziałem studentów klasy klarnetu i saksofonu Akademii Muzycznej.

Przygotowanie uczniów do występów w ramach Międzynarodowej Orkiestry Młodzieżowej „Europera”.

Okres stażu

Plakaty, programy, dyplomy, zaświadczenia uczestnictwa.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1)Współpraca z instytucjami kulturalnymi, władzami samorządowymi i firmami komercyjnymi w związku z organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych

Organizacja koncertów dla przedszkoli.

Przygotowywanie uczniów do koncertów dla miasta Legnicy.

Przygotowanie uczniów do koncertów i własny udział w koncertach dla instytucji.

Okres stażu

Zaświadczenia potwierdzające współpracę, zdjęcia, dyplomy.

Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji.

Wspomaganie w organizacji wycieczek klasowych, imprez klasowych i przedszkolnych, konkursów itp.

Organizacja konkursu w ramach wspomagania ucznia.

Okres stażu

Karty wycieczki, scenariusze imprez.

§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1)Planowanie pracy przygotowującej uczniów do koncertów i konkursów.

Prowadzenie zajęć dodatkowych, aktywny udział w zajęciach z akompaniatorem, organizacja koncertów i popisów.

Okres stażu

Dyplomy, wyróżnienia.

§ 8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1)Diagnoza i analiza przypadku ucznia uzdolnionego muzycznie.

Diagnoza i analiza przypadku ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.