X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11621
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowaneo ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
mgr Jolanta Makowska
Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Pęzinie
Pęzino 66
73 131 Pęzino

Cele:
1/ Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej.
2/ Aktywny udział w życiu szkoły.
3/ Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 roku.

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Podstawa prawna:
1/ Rozporządzemie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (tj.Dz.U. 2004 Nr. 260 poz.2593. z późn. zm.)

2/ Karta Nauczyciela art. 9g, ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – (tj. Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Termin zakończenia stażu: 31 maja 2011 roku

Autodiagnostyka:

1. Ukończona uczelnia -Uniwersytet Szczeciński , Wydział Humanistyczny , kierunek pedagogika ogólna.
2. Uniwersytet Szczeciński - studia podyplomowe , kierunek język polski.
3. miejsce pracy – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie.
4. Staż pracy – 27 lat.
5. Zajmowane stanowisko – nauczyciel języka polskiego.
§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Analiza procedury awansu zawodowegodotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
Opracowany plan rozwoju zawodowego
Wrzesień 2008
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu
Prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

• Udział w konferencjach metodycznych, spotkaniach warsztatowych

3. Zredagowanie i wdrożenie programu własnego pt.
„Piszemy lepiej”
• Przedstawienie programu do zatwierdzenia na Radę Pedagogiczną,
• Wdrożenie programu na dodatkowych zajęciach koła polonistycznego.
• ukończenie studiów podyplomowych;
oligofrenopedagogika
• organizowanie i udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• przygotowanie szkolenia w ramach WDN na temat pracy z uczniem zdolnym
okres stażu
2009/2010
dyplom ukończenia
potwierdzenie
wyciąg z protokołu

4. Współpraca z rodzicami

• Pedagogizacja rodziców nt. „ Pozwólcie dziecku poznać świat nie wyręczając się telewizją’’
• Zorganizowanie spotkania z udziałem psychologa nt. „Problemy wieku dojrzewania”,

2008/2009 i 2009/2010
notatki w dzienniku lekcyjnym
potwierdzenie dyrektora szkoły

5. Organizowanie imprez, akcji, uroczystości i apeli szkolnych. Dbanie o poszanowanie tradycji.

• Zorganizowanie apelu szkolnego,
• Zorganizowanie imprezy dla uczniów klas IV – VI „Andrzejki na wesoło”

2010/2011
zdjęcia, scenariusze
potwierdzenia z RSU

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej

• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych , encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystanie komputera podczas zajęć edukacyjnych,
• prowadzenie lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputera,

zapisy planów, sprawozdań w formie elektronicznej - na bieżąco
raz w każdy roku szkolnym (3 razy w czasie trwania stażu)- na bieżąco
spis wykorzystanych programów i encyklopedii, scenariusze zajęć,

potwierdzenie dyrektora szkoły,

2. Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą szkoły

• wykorzystanie komputera do pisania ogłoszeń, świadectw szkolnych,
• pisanie i przepisywanie dokumentów – drukowanie lub zapisywanie ich w formie elektronicznej,
• umieszczenie publikacji na stronie internetowej internetowej

Na bieżąco
2010/2011
dokumentacja szkolna,
adres strony internetowej

3. Opublikowanie własnego planu rozwoju w Internecie
• publikacja planu
• 2008/2009
• adres strony internetowej

§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem lokalnej prasy • prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli

• opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez , planów

artykuły prasowe cały okres stażu
scenariusze zajęć
konspekty, scenariusze

2. Praca w zespole odpowiedzialnym za badanie jakości pracy szkoły

• pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu próbnego sprawdzianu dla klas V
• stworzenie zespołu do pracy z uczniem zdolnym, systematyczna analiza i ewaluacja realizacji programu „Pracy z uczniem zdolnym"

cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły
karty ewaluacji
program

3. Praca w humanistycznym zespole samokształceniowym

• opracowanie planu naprawczego po sprawdzianie klas VI
• program szkolny i analiza
cały okres stażu
wypracowane dokumenty
program

4. Opracowanie i przeprowadzenie testów z języka polskiego dla klas IV i V.
• analiza przeprowadzonych testów
cały okres stażu testy analiza testu

§ 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programu dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na lekcjach języka polskiego w szkole masowej

• opracowanie programu ,
• zapoznanie z programem Rady Pedagogicznej,

2010/2011 program

2. Doskonalenie i ewaluacja planu wychowawczego szkoły

• dokonanie ewaluacji 2011/2012 program wychowawczy

3. Współudział w organizacji festynu środowiskowego

• opracowanie planu organizacji festynu cały okres stażu plan

4. Opracowanie i realizacja planu pracy sekcji gospodarczej

• opracowanie planu
realizacja założeń 2008/2012 plan pracy

§ 8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły , a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
• wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły

cały okres stażu
zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego

2. Prowadzenie kółka polonistycznego

• plan pracy koła polonistycznego
• udział w konkursach polonistycznych
cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Prowadzenie kółka dla uczniów słabych klas V

• zredagowanie planu pracy z uczniem słabym
• zorganizowanie raz w tygodniu zajęć wyrównawczych

cały okres stażu plan pracy dzienniczki zajęć

§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Stargardzie Szczecińskim

• zorganizowanie spotkania dla ucznia z przedstawicielami poradni nt. „Dysleksja”

2009/2010 potwierdzenie z Poradni

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym

• systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy cały okres stażu zaświadczenie

3. Współpraca z Gminną i Miejską Biblioteką Publiczną

• organizowanie wyjazdów na lekcje biblioteczne
• przeprowadzenie lekcji przez bibliotekarza cały okres stażu scenariusz spotkań

4. Współpraca z Urzędem Gminy w Stargardzie Szczecińskim
• zorganizowanie wyjazdu do Urzędu Gminy w Stargardzie Szczecińskim •

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych. Wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych • zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych . systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu . podsumowanie i wnioski.

• Cały okres stażu
• Opis i analiza dwóch przypadków

Jednocześnie nadmieniam i informuję, że plan może być modyfikowany i zmieniany. Realizacja niektórych założeń niezależnie ode mnie może być utrudniona (np. formy doskonalenia) i będę je realizować w miarę możliwości. Równocześnie zastrzegam sobie możliwość organizowania i prowadzenia innych zadań, których realizacja wynikać będzie z bieżących potrzeb i warunków szkoły.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.