X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11594
Przesłano:

Program pracy z uczniem zdolnym

Program opracowany przez Mariolę Jung-Zielke

Program autorski kółka matematycznego prowadzonego w klasach V Zespołu Szkół w Starzynie przez mgr Mariolę Jung-Zielke.

Zajęcia kółka matematycznego są jednym z bardziej specyficznych zajęć w szkole. Mają one za zadanie rozwijanie odkrytych już zainteresowań uczniów oraz pobudzanie uczniów do dalszej pracy, której wynikiem może być udział w konkursach matematycznych różnej rangi. Program ten przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych w szkole, w której pracuję. Próbowałam dostosować go właśnie do moich uczniów, których możliwości i sukcesy są mi już znane.

Założenie programu:
Przygotowanie ucznia do konkursu matematycznego tak, aby mógł osiągnąć jak najlepszy efekt.

Cele ogólne:

Najważniejszym i przewodnim celem zajęć kółka matematycznego jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych w uczniach.
Kolejne cele to:
• opisywanie językiem matematycznym zadań problemowych
• dowodzenie prawdziwości twierdzeń
• dokonywanie analizy zadań
• argumentowanie swoich spostrzeżeń dotyczących zadania matematycznego
• stosowanie wiedzy matematycznej w sytuacjach praktycznych
• poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązania
• stosowanie zasady zdrowej rywalizacji
• nabywanie umiejętności współdziałania w grupie
• uczenie się cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu trudności
• poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
• planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się

Treści:

I Historia matematyki
1. Cyfry różnych narodów i epok
2. Nietypowe jednostki długości i masy
3. Systemy nie dziesiątkowe
4. Wielkie odkrycie Pitagorasa

II Liczby
1. Cechy podzielności przez 7, 11, 13
2. Ciekawe sposoby obliczania ilorazu
3. Dowodzenie twierdzeń
4. Zapisywanie treści zadań w postaci równań i nierówności stopnia pierwszego z jedną niewiadomą
5. Rozwiązywanie równań i nierówności
6. Proporcje
7. Procenty:
• obliczanie liczby z danego jej procentu
• obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
8. Prognoza pogody

III Geometria
1. Tangram
2. Origami
3. Wielokąt i jego własności
• suma miar kątów wewnętrznych
• liczba przekątnych wielokąta
• miara kąta wewnętrznego
• różne sposoby obliczania pola
4. Dowodzenie twierdzeń
5. Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie
6. Budujemy domy

Metody pracy i sposoby realizacji:
a) indywidualna praca ucznia na lekcji
b) samodzielne próby rozwiązywania problemów, a następnie konsultacje i ich omówienie
c) wspólne rozwiązywanie problemów na spotkaniach.


Literatura:
Podczas pracy z uczniami korzystam z własnej biblioteczki matematycznej, w której mam m. in. następujące pozycje:
- Konkursy matematyczne – K. Dworecka, Z. Kochanowski; WSiP Warszawa 1987 r.
- Zadania konkursowe z matematyki – T. Abramowicz; Warszawa
- Wrocławskie konkursy matematyczne – D. Boniecka, ...; Jelenia Góra 1992 r.
- Zbiór zadań dla ASA (kl. V i VI) – W. Łęska, S. Łęski; Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna „Adam” Warszawa 1997 r.
- Zadania dla uczniów uzdolnionych matematycznie – Z. Krawcewicz; WSiP Warszawa 1987 r.
- Matematyka z wesołym kangurem

OPIS I ANALIZA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV, V i VI W RAMACH DOSKONALENIA SWOJEJ PRACY I PODWYŻSZANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

W ramach doskonalenia swojej pracy opracowałam wymagania edukacyjne z matematyki po klasie IV, V i VI szkoły podstawowej.

Celem tej działalności było:
• zapoznanie uczniów i ich rodziców z umiejętnościami jakie powinien uczeń posiadać po klasie IV, V, i VI szkoły podstawowej
• wyrabianie nawyku tworzenia i realizowania planu pracy
• przygotowanie do samodzielnego uczenia się
• budowanie i łączenie własnej wiedzy w spójną całość

W zreformowanej szkole dążymy do obiektywizacji oceniania. Moim zdaniem taką szansę daje wdrożenie zasad pomiaru dydaktycznego do sprawdzania i oceniania uczniów.
Z tego powodu sformułowałam wymagania programowe z zakresu matematyki po klasie IV, V, i VI szkoły podstawowej. Umożliwia to podanie jasnych , jednolitych i czytelnych dla wszystkich kryteriów ocen szkolnych, motywuje uczniów do nauki. Sformułowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny i poinformowanie o nich uczniów i ich rodziców:
• pozwoli każdemu uczniowi na dokonanie wyboru poziomu wymagań programowych, na jakim będzie pracować na lekcji matematyki;
• określić stopień trudności rozwiązywanych zadań , problemów;
• zmotywuje do dalszej pracy;
• dostarczy informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych, o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów;
• pozwoli na dobór ćwiczeń do indywidualnych potrzeb ucznia;
• umożliwi poznanie mocnych i słabych stron ucznia

Konieczność określenia przez nauczycieli wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania to jeden z najważniejszych postulatów reformy systemu oceniania.

Wymagania programowe to oczekiwane osiągnięcia uczniów rozumiane jako efekt całościowy pracy edukacyjnej w wymiarze nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

Wnioski:
• sformułowanie wymagań, a co najważniejsze ich różnicowanie, czyli wyodrębnienie poziomów, stopni szkolnych, pozwala szkole (nauczycielowi, dyrektorowi) pokierować obiektywnym ocenianiem;
• przedstawienie przez nauczyciela wymagań w postaci wykazu czynności, zbioru zadań pytań, testów itp. przyczyni się do spokojnego zaplanowania przez ucznia pracy na miarę jego możliwości;
• podanie wymagań przez nauczyciela umożliwia dobrą, partnerską współpracę z uczniami i rodzicami, a szczególnie zainteresowanym rodzicom ułatwia organizację pomocy dziecku, gdy okaże się to niezbędne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.