X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11479
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowaneo ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego
w Nowym Sączu

Plan rozwoju zawodowego na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Plan odbywania stażu: 01.09.2008 – 31.05.2011 r.

Plan został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 1 grudnia 2004 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 260,poz.2593 Opracowała: mgr Grażyna Lipczuk – Kalisz

§ 8ust.2pkt.l
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania
Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu nauczyciela dyplomowanego
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
nauczycieli historii i WOS-u
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Opracowanie i wdrożenie planów i projektów edukacyjnych
Organizowanie konkursów szkolnych.
Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach
Przygotowanie i przedstawienie referatu w ramach pedagogizacji rodziców

Formy realizacji

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
-ustawa z dnia 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela
-ustawa z dnia 18lutego 2000r., o zmianie Karty Nauczyciela i zmianie niektórych innych ustaw
-rozporządzenie MEN z dnia 1grudnia 2004r. w sprawie uzyskania Stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu
przedmiotowego nauczycieli historii i WOS-u

Aktywny udział w kursach , szkoleniach i warsztatach, szkoleniach WDN
Opracowanie i wdrożenie do realizacji planu z zakresu Koła Regionalnego.
Opracowywanie testów i regulaminu wewnątrzszkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.
Opracowanie planu przygotowań do konkursów i olimpiad
Opracowanie tematyki i pedagogizacji rodziców

Termin realizacji
Cały okres stażu

Dowody realizacji
- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- Sporządzenie planu Rozwoju zawodowego;
- przygotowanie projektu sprawozdania
Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego
Świadectwa ukończenia, opis i analiza uczestnictwa w realizowanych działaniach
Plan. Sprawozdanie z realizacji
Regulamin konkursu, testy i sprawozdania
Zgłoszenia do konkursów, harmonogram konkursów
zapisy w dziennikach lekcyjnych
Potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy jako źródła cennych informacji
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.
Encyklopedii multimedialnych

Formy realizacji
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i internetu na lekcjach i w życiu codziennym

Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem komputera.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
Zaświadczenia, scenariusze lekcji, przykładowe testy itd. Scenariusz zajęć
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Zadania
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej: scenariuszy lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych.
Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju
Publikowanie w sieci Internet scenariuszy zajęć, prezentacji multimedialnych, innych dokumentów.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Uczestniczenie w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Formy realizacji

Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć. Dzielenie się własnymi doświadczeniami
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej.
Znalezienie portalu edukacyjnego i zamie-szczenie scenariuszy
Opracowanie materiałów do udostępnienia ich w sieci Internet. Znalezienie portalu edukacyjnego i zamieszczanie na nim przygotowanych prac
Opracowanie i organizacja imprez uroczystości szkolnych audycji, konkursów akcji itp.
Udział w spotkaniach zespołu.
Uczestnictwo w spotkaniach szkoleniowych
Rady Pedagogicznej.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w ramach zespołu przedmiotowego.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Scenariusze adresy witryn internetowych, certyfikaty publikacji, sprawozdania.

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Pełnienie funkcji opiekuna szkolnego „Koła regionalnego”
Przybliżenie uczniom własnego regionu w aspekcie
Różnorodności kulturowej i społecznej

Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Formy realizacji.
Opracowanie i wdrożenie do realizacji planu działalności Koła Regionalnego

Poszerzenie i pogłębienie wiedzy przez uczniów o własnym regionie.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Plan działalności, tematyka, sprawozdanie.
Program działalności, tematyka, sprawozdanie,
Dokumentacja własna.Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami.
Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do teatru
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Pedagogizacja rodziców.
Praca z uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce.
Przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych.

Formy realizacji

Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, współpraca z muzeum regionalnym i innymi instytucjami
Opracowanie i realizacja planów wycieczek
Udział w warsztatach metodycznych, seminariach
Wygłaszanie referatów dla rodziców o tematyce pedagogicznej

Prowadzenie dodatkowych zajęć-przygotowywanie do konkursów.Eliminowanie trudności.
Organizowanie zajęć dodatkowych

Termin realizacji
Cały okres stażu

Dowody realizacji
Wpisy do dziennika, karty wyjść, karty pracy
Karty wycieczek, sprawozdania i regulaminy
Dokumentacja potwierdzająca udział.

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania

Współpraca z Ogólnopolskim Komitetem Konkursu Historycznego „Krąg”
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie.
Współpraca z Centrum Informacji Europejskiej
Aktywna współpraca z muzeum okręgowym w Nowym Sączu.

Formy realizacji
Propagowanie idei konkursu historycznego i przygotowanie uczniów
Skierowania na badania, opinie, konsultacje
Poznanie najnowszej historii Polski poprzez
Udział w prelekcjach, warsztatach archiwalnych, wystawach.
Współorganizacja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
Udział w różnego rodzaju imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych przez placówkę,spotkaniach

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Karty zgłoszeń,sprawozdania,zaświadczenia


§ 8 ust.2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zadania
Publikacje artykułów

Formy realizacji
Artykuły

Termin realizacji
Cały okres stażu

Dowody realizacji

Potwierdzenie zamieszczenia tekstów artykułów w Internecie.

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych,z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

Zadania
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.

Formy realizacji
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy. Studiowanie literatury fachowej. Aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia nauczycieli mających na celu pogłębienie wiadomości w tym zakresie.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Opis i analiza dwóch przypadków
Kopia planu pracy wychowawcy klasy. Zaświadczenia.

§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.

Zadania.
Inne osiągnięcia zawodowe.

Formy realizacji
Dokumentowanie osiągnięć zawodowych.

Termin realizacji
Okres stażu

Dowody realizacji
Zgodne z rozporządzeniem.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.