X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11430
Przesłano:

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla klas IV-VI - treści polonistyczne i matematyczne

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej treści polonistyczne i matematyczne, klasy IV- VI

Założenia programu
W zajęciach uczestniczą uczniowie chętni i wyznaczeni przez nauczycieli języka polskiego i matematyki. Zdobyte umiejętności wykorzystują na zajęciach podczas wykonywania zadań samodzielnych i w czasie pracy w grupach. Umiejętności zdobywane przez uczniów powodują coraz bardziej świadome posługiwanie się przez nich językiem i wiedzą matematyczną.

Organizacja zajęć
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Uczestnicy spotykają się w ustalonym terminie. Praca na zajęciach jest systematyczna i planowa.

EWALUACJA
- raz w miesiącu sprawdzenie poziomu zdobytych umiejętności
-poprawa wyników w wewnątrzszkolnej diagnozie

Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych opracowała :

Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych o treści polonistycznej
I i II semestr- rok szkolny 2010/2011

Cel ogólny:

- kształtowanie sprawności komunikacyjnych, wypowiadania się, czytania i pisania w języku
ojczystym,
- wyrównywanie braków w podstawowych wiadomościach
- umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności.

Cele szczegółowe:
- czytanie i analizowanie poleceń oraz różnych tekstów kultury
- pisanie ze świadomością celu i stosowanie wyróżników właściwych dla danej formy
- ćwiczenie estetyki pisania
- ćwiczenia sprawności językowej i ortograficznej
- kształcenie umiejętności tworzenia poprawnych komunikatów ustnych

Pomoce dydaktyczne:
- karty pracy
- teksty kultury
- słowniki ( języka polskiego, poprawnej polszczyzny, wyrazów bliskoznacznych )
- tablice ortograficzne

Metody i formy pracy, realizacji:
- ćwiczenia praktyczne:
*praca w grupach
* ćwiczenia indywidualne
- metody aktywizujące
- zabawy dydaktyczne
- praca ze słownikami

TREŚCI NAUCZANIA:
Czytanie - czytanie ciche ze zrozumieniem (udzielanie odpowiedzi na wskazane pytania ,układanie pytań do tekstu, nadawanie tytułów akapitom, cytowanie odpowiednich fragmentów , wskazywanie elementów świata przedstawionego, układanie planu wydarzeń)
- czytanie głośne ( z podziałem na role, z odpowiednią intonacją, wyrażanie emocji za pomocą modulacji głosu, ze zwróceniem uwagi na znaki przestankowe

Pisanie - redagowanie prostego zdania
- umiejętność redagowania krótkich form wypowiedzi zgodnie z tematem, ze świadomością celu(gromadzimy słownictwo poznajemy formę, piszemy spójnie, logicznie, na temat opowiadanie: -odtwórcze, - twórcze; opis: -przedmiotu, - postaci itp.; list; kartka; zaproszenie, ogłoszenie itp.)
-przepisywanie bezbłędne z tablicy, podręcznika,
- ćwiczenia kaligraficzne( estetyka zapisu)
-przestrzeganie podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych(utrwalenie pisowni – krzyżówki, rebusy, mixy, ortogramy itp.)
- wzbogacanie zasobu słownictwa

Mówienie -formułowanie wypowiedzi na konkretny temat(odpowiedź jedno- i wielozdaniowa)
-przestrzeganie norm językowych,
-mówienie ze świadomością celu i formułowanie wypowiedzi do konkretnego odbiorcy
-praca ze słownikami (języka polskiego, frazeologiczny itp.)

Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych o treści matematycznej
Semestr I i II rok szkolny 2010/2011

Cel ogólny:
-wyrównanie umiejętności i utrwalenie materiału tak, aby uczeń mógł
aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki,

Cele szczegółowe:
- przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań, wyrabianie
nawyku korzystania z różnych źródeł informacji,
- rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania,
- wyrabianie nawyku sprawdzania uzyskanych rozwiązań,
- praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
- przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego uczenia się, systematyczności,
- kształcenie umiejętności myślenia

Pomoce dydaktyczne:
- karty pracy,
- karty samooceny” Sprawdź co potrafisz”
- gry i zabawy logiczne- układanki, krzyżówki itp.

Metody i formy realizacji:
- wykład- prezentacja materiału przez prowadzącego, wyjaśnianie materiału
- ćwiczenia- wykonywanie ćwiczeń i rozwiązywanie zadań przy pomocy komunikatów prowadzącego oraz samodzielnie,
- praca z tekstem – formułowanie pytań oraz dawanie odpowiedzi całymi zdaniami,
- rozwiązywanie zadań,
- praca w grupach oraz samodzielna

Treści kształcenia:
- Liczby naturalne- ułamki zwykłe i dziesiętne.
*Działania na liczbach.
*Działania na ułamkach zwykłych
*Działania na ułamkach dziesiętnych
*System zapisywania liczb
- GEOMETRIA-Figury na płaszczyźnie
* Własności figur płaskich (rodzaje, obliczanie pól i obwodów)
- Procenty
* Obliczenia procentowe, zapisy
*Obliczenia procentowe
*Liczby całkowite
*Wyrażenia algebraiczne.
* Równania i nierówności.

TREŚCI KSZTAŁCENIA
KLASA IV
Liczby naturalne- ułamki zwykłe i dziesiętne.
Działania na liczbach.
System zapisywania liczb. -Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych (działania pamięciowe).
-Działania pisemne
-Cechy podzielności liczb naturalnych
-Rozwiązywanie prostych zadań z treścią,
-Porównywanie ułamków
- Dodawanie, odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
- mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne,
System dziesiątkowy
- Znaki rzymskie
- Jednostki długości i masy
- Porównywanie liczb naturalnych wielocyfrowych

GEOMETRIA-Figury na płaszczyźnie Rodzaje i mierzenie kątów
- Rysowanie prostokątów i kwadratów
- Położenie prostych i odcinków
Obliczanie pól i obwodów prostokątów i kwadratów
-Rozwiązywanie prostych zadań z treścią
- Prostopadłościany -Własności prostopadłościanów
- Obliczanie pól powierzchni

KLASA V
Liczby naturalne. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
- działania na liczbach naturalnych,
- działania na ułamkach zwykłych

Działania na ułamkach dziesiętnych
Procenty, obliczenia procentowe.

Liczby całkowite Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych (działania pamięciowe).
- Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań.
- Działania pisemne
- Skracanie, rozszerzanie i zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie
- Zaznaczanie ułamków na osi liczbowej
- Porównywanie ułamków
- Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
- Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie.
- Porównywanie ułamków dziesiętnych
- Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
- Działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych,

Zapisywanie ułamków w postaci procentów.
- Zapisywanie procentów w postaci ułamków.
- Rozpoznawanie liczby dodatniej i ujemnej
- Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
Figury na płaszczyźnie
Własności figur płaskich.

Graniastosłupy. Własności graniastosłupów.

Pole powierzchni i objętość graniastosłupów. Rodzaje kątów
- Rodzaje trójkątów.
- Własności kątów w trójkątach.
- Rodzaje czworokątów.
- Własności kątów w czworokątach.
- Własności przekątnych w równoległobokach.
Pola i obwody trójkątów i czworokątów
- Obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów.
- Rozpoznawanie krawędzi, wierzchołków, ścian, podstaw graniastosłupów prostych
- Rozpoznawanie i kreślenie siatek graniastosłupów prostych.
- Jednostki pola i objętości. Obliczanie na prostych przykładach.

KLASA VI
Liczby naturalne. Ułamki zwykłe i dziesiętne - Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych (działania pamięciowe).
-Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań.
- Działania pisemne
-Rozwiązywanie prostych zadań z treścią

Ułamki dziesiętne- działania na ułamkach.

Procenty Obliczenia procentowe

Liczby całkowite

Wyrażenia algebraiczne.

Równania i nierówności.

GEOMETRIA- figury na płaszczyźnie.

- Skracanie, rozszerzanie i zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie
- Porównywanie ułamków
- Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.
- Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie
- Porównywanie ułamków dziesiętnych
- Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
- Działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
- Zapisywanie ułamków w postaci procentów.
- Zapisywanie procentów w postaci ułamków.
- Obliczanie procentu danej liczby.
- Rozpoznawanie liczby dodatniej i ujemnej
- Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.
-Zapisywanie i odczytywanie prostych wyrażeń algebraicznych
- Obliczanie wartości liczbowych prostych wyrażeń algebraicznych
- Redukcja wyrazów podobnych
- Mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczby
- Zapisywanie równań i nierówności. Liczba spełniająca równanie lub nierówność
- Rozwiązywanie równań i nierówności
- Proste zadania tekstowe

Własności figur płaskich.
Pola i obwody trójkątów i czworokątów
Graniastosłupy Własności graniastosłupów
Pole powierzchni i objętość graniastosłupów
Konstrukcje geometryczne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.