X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11367
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust .2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Zadanie: Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego:
• - Sposób i formy realizacji: analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• wniosek o rozpoczęcie stażu
-Termin realizacji: wrzesień 2008r.
-Dowody realizacji: wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego złożony do dyrektora szkoły
2. Zadanie: Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
• Sposób i formy realizacji: zapoznanie się z dokumentacją szkoły (statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, szkolnym zestawem programów, programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych)
-Termin realizacji: wrzesień 2008r.
- Dowody realizacji: dokumentacja własna
3. Zadanie: Czynny udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
• Sposób i formy realizacji: Opracowywanie ankiet dla rodziców i pracowników szkoły oraz ich analiza i podsumowanie
-Termin realizacji: rok szkolny 2008/2009
-Dowody realizacji: zbiór ankiet wraz z ich analizą
4. Zadanie: Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
• Sposób i formy realizacji: Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły, w szkolnych konferencjach Rady Pedagogicznej, w pracach zespołu przedmiotowego
• Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej oraz bieżąca lektura publikacji pedagogicznych w Internecie
-Termin realizacji: okres stażu
-Dowody realizacji: zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia, własne notatki
5. Zadanie: Opracowanie i wdrożenia planu wychowawczego dla klas I-III
• Sposób i formy realizacji: zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania planu oraz merytoryczne opracowanie jego treści, wdrożenie do realizacji
-Termin realizacji: IX 2008, IX 2009,IX 2010
-Dowody realizacji: dokumentacja własna
6. Zadanie: Praca w zespole „Program profilaktyczny i wychowawczy szkoły”
• Sposób i formy realizacji: Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych mogących zaistnieć w szkole
-Termin realizacji: rok szkolny 2008/2009
-Dowody realizacji: dokumentacja szkolna

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Zadanie: Wykorzystanie technologii komputerowej we własnej pracy pedagogicznej
• Sposób i formy realizacji: Wykorzystanie komputera do:
-prowadzenia własnej dokumentacji za okres stażu,
-przygotowywania zajęć z dziećmi,
-opracowywania sprawdzianów, kart pracy, konkursów klasowych,
-wyszukiwania materiałów w Internecie celem wykorzystania ich w pracy
- Termin realizacji: cały staż
- Dowody realizacji: dokumentacja własna
2. Zadanie: Wykorzystywanie dziennika elektronicznego w pracy, zapoznanie rodziców z jego funkcjonowaniem
• Sposób i formy realizacji: Wpisywanie na bieżąco ocen do dziennika,
-zapoznanie rodziców z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz podanie kodów dla poszczególnych uczniów
-Termin realizacji: cały staż
-Dowody realizacji: dokumentacja szkolna i własna

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Zadanie: Aktywny udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej
• Sposób i formy realizacji: uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
-Termin realizacji: cały staż
-Dowody realizacji: dokumentacja szkolna
2. Zadanie: Opracowanie i wdrożenie do pracy własnych materiałów.
• Sposób i formy realizacji: Opracowanie scenariuszy imprez szkolnych i klasowych, konkursów oraz udostępnienie ich innym nauczycielom w bibliotece szkolnej
-Termin realizacji: cały staż
-Dowody realizacji: dokumentacja szkolna
3. Zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna stażu
• Sposób i formy realizacji: Zapoznanie n-lki z dokumentacją szkolną,
• prowadzenie lekcji pokazowych, hospitowanie lekcji
• Konsultacja i ewaluacja
-Termin realizacji: cały staż
-Dowody realizacji: scenariusze
4. Zadanie: Udostępnię koleżankom uczącym w klasach I materiały do diagnozy wstępnej uczniów
• Sposób i formy realizacji: Przekazanie materiałów
-Termin realizacji: wrzesień 2008
-Dowody realizacji: karty pracy do diagnozy
5. Zadanie: Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego
• Sposób i forma realizacji: Publikacja w Internecie
-Termin realizacji: rok szkolny 2008/2009
-Dowody realizacji: potwierdzenie zamieszczenia publikacji

§8 ust. 2pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Zadanie: Opracowanie programu pracy dla dziecka upośledzonego w stopniu lekkim
• Sposób i forma realizacji: opracowanie programu, wdrożenie do realizacji
-Termin realizacji: wrzesień 2008-I semestr, II semestr roku szkolnego 2008/2009
-Dowody realizacji: opracowany program
2. Zadanie: Opracowanie programu zajęć prowadzonych społecznie „Mali matematycy”
• Sposób i forma realizacji: opracowanie programu, wdrożenie do realizacji
-Termin realizacji: cały staż
-Dowody realizacji: program

§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zadanie: Podejmowanie samodzielnie lub z zespołem różnych zadań na rzecz edukacji
• Sposób i forma realizacji: przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
• Organizacja imprez klasowych (Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki) oraz imprez szkolnych
-Termin realizacji: cały staż
-Dowody realizacji: dokumentacja własna
2. Zadanie: Przygotowanie dyplomów uznania za szczególne osiągnięcia uczniów, zaproszeń na uroczystości klasowe i szkolne, itp.
• Sposób i forma realizacji: opracowanie szablonów potrzebnych dokumentów
-Termin realizacji: cały staż
-Dowody realizacji: przykładowe szablony dyplomów, zaproszeń
3. Zadanie: Publikacja materiałów edukacyjnych w miarę nadsyłanych ofert z ośrodków doskonalenia nauczycieli
• Sposób i forma realizacji: opracowanie publikacji
-Termin realizacji: cały staż
-Dowody realizacji: dokumentacja własna
4. Zadanie: Opracowanie i wygłoszenie referatu „Przemoc w grach komputerowych- wpływ na rozwój dziecka”
• Sposób i forma realizacji: Zaprezentowanie referatu na zebraniu z rodzicami
-Termin realizacji: wrzesień 2008
-Dowody realizacji: dokumentacja własna-teczka wychowawcy

§8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Zadanie: Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach
• Sposób i forma realizacji: Obserwacja uczniów-redagowanie opinii
• Stosowanie wskazań poradni w pracy z dziećmi
-Termin realizacji: cały staż
-Dowody realizacji: opinie uczniów
2. Zadanie: Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki
• Sposób i forma realizacji: Uczestniczenia w różnorodnych spektaklach i teatrzykach
• Udział uczniów w recytacji wierszy pt. „Scena za kurtynką”
-Termin realizacji: cały staż
-Dowody realizacji: zapisy w dziennikach lekcyjnych, zaświadczenia
3. Zadanie: Współpraca ze Strażą Miejską w Suwałkach
• Sposób i forma realizacji: Udział w dniach otwartych w tej placówce
-Termin realizacji: maj 2009
-Dowody realizacji: zapisy w dzienniku
4. Zadanie: Współpraca z Biblioteką Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach celem zainteresowań czytelniczych
• Sposób i forma realizacji: udział w cyklu lekcji prowadzonych przez pracownika biblioteki
• Przygotowanie wystawki prac dzieci
-Termin realizacji: rok szkolny 2008/2009
-Dowody realizacji: zapisy w dzienniku, sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej n-la
5. Zadanie: Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie: profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej
• Sposób i forma realizacji: Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną
• Konsultacje wychowawcy z pielęgniarką
-Termin realizacji: cały staż
-Dowody realizacji: zapis w dzienniku

§8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

1. Zadanie: Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• Sposób i forma realizacji: zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod,
• Wyciągnięcie wniosków
-Termin realizacji: w okresie stażu
-Dowody realizacji: opis i analiza przypadków

Plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje wynikające z potrzeb szkoły lub potrzeb własnych.
Opracowała: mgr Małgorzata Burnejko ........................................
miejscowość, data
........................................
data, podpis dyrektora
........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.