X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11355
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Lp.
Kierunki rozwoju

Rozporządzenie
MENiS z dn. 1 XII 2004

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

1.
§ 7 ust.1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego.
Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji placówki.
Analiza dokumentacji:
• Statut szkoły
• Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w tym plan pracy poziomów wiekowych
i Samorządu Uczniowskiego
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
i Nagradzania
• Przepisy prawa dot. zasad bezpiecznej nauki i pracy w szkole i poza nią

Regulaminy:
• Rady Pedagogicznej
• Programu Wychowawczego Szkoły
• Programu profilaktyki Zachowań i Uzależnień
• Programu Zajęć Pozalekcyjnych
• Programu Edukacji Europejskiej
• Programu Wychowania Ekologicznego
• Planu Rozwoju Szkoły
I sem. 2008
Dokumentacja własna, notatki, potwierdzenia

Udział w pracach
Rady Pedagogicznej. Współpraca z gronem pedagogicznym.

Aktywne uczestniczenie
w działalności Rady Pedagogicznej. Dzielenie się wiedzą.
Zgodnie
z terminami posiedzeń
Potwierdzenia

Uczestniczenie
w pracach organów placówki związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań.
Realizacja podstawowych funkcji placówki
i wynikających z nich zadań poprzez:
• Współpracę
z rodzicami
• Zebrania ogólne
• Konsultacje indywidualne
• Współorganizowanie imprez szkolnych
• Zajęcia otwarte
Zgodnie z harmonogramem placówki, na bieżąco, zgodnie z potrzebami
Potwierdzenia

2.
§ 7 ust.1 pkt 2

Pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Poszerzanie wiedzy
i umiejętności
w procesie aktywnego udziału
w wewnętrznym
i zewnętrznym doskonaleniu.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego w szkole i poza nią (konferencje metodyczne, kursy, warsztaty, rady szkoleniowe).

Wg harmonogramu szkoleń
Potwierdzenia, zaświadczenia

Samodzielne studiowanie literatury
i prasy fachowej, wymiana doświadczeń. Poszukiwanie nowych rozwiązań.
Lektura i analiza wybranych pozycji literatury i prasy fachowej. Udział w dyskusjach. Bieżące zapoznawanie się z publikacjami na portalach internetowych. Śledzenie nowości wydawniczych.

Na bieżąco
Materiały szkoleniowe, zaświadczenia

Rozwijanie
i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie
i gromadzenie informacji, autorefleksja i samoocena, wspólna ocena w zespole przedmiotowym, zespołowe rozwiązywanie spraw dot. uczniów.
Na bieżąco, wg harmonogramu
Potwierdzenia

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i placówki. Wzbogacenie warsztatu pracy w nowe, ciekawe pomoce dydaktyczne.

Na bieżąco, wg harmonogramu
Potwierdzenia

3.
§ 7 ust.1 pkt 3

Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1ust.1 pkt2 i ust.1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły –
z uwzględnieniem specyfiki tupu i rodzaju szkoły,
w której odbywa staż.

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego.

Wrzesień 2008
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. Wszczęcie postępowania.

Udział w Radach Pedagogicznych.
Udział w Radach Pedagogicznych Szkoleniowych podejmujących w/w temat.

Zgodnie z harmonogramem
Potwierdzenie

Aktualizacja wiedzy
z zakresu prawa oświatowego.

Aktualizacja poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
1 IX 2008 –
31 V 2011
Zgromadzone materiały

4.
§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenie karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

Właściwa
organizacja pracy.

Sporządzenie rocznego planu pracy świetlicy i koła dziennikarskiego.

Wrzesień
2008/2009/2010
Plany pracy

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.

Wrzesień 2008
Kontrakt

Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na bieżąco
Dokumentacja własna

Samodzielne przygotowanie środków dydaktycznych, scenariuszy zajęć.

Okres stażu
Zestaw pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Okres stażu
Potwierdzenie

Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły.

Okres stażu
Konspekty zajęć

Przeprowadzenie lekcji otwartych.
Luty/marzec
2009/2010
2010/2011
Konspekty zajęć

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

Na bieżąco
Dokumentacja własna

Przygotowanie projektu sprawozdania.

Maj 2011
Sprawozdanie

Prowadzenie oceny własnych dokonań – ewaluacja. Wykorzystanie wyników
w dalszej pracy.

Okres stażu
Dokumentacja własna

Podnoszenie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych.

Uczestniczenie w warsztatach, konferencjach szkoleniowych organizowanych przez ODN
o tematyce nawiązującej do charakteru pracy.

Wg harmonogramu ODN
Zaświadczenia

Udział w pracach WDN.

Okres stażu,
3 razy w roku
Potwierdzenia lidera WDN

Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.

1 IX 2008 –
31 V 2011
Bibliografia

Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji w pracy
z dziećmi.
Okres stażu
Dokumentacja własna

Prowadzenie koła dziennikarskiego i wydawanie gazety uczniowskiej „Głos Czwórki”.

1 IX 2008 –
31 V 2011
Dokumentacja własna, egzemplarze gazety

Współpraca z gazetą lokalną „Głos Św. Antoniego”. Redagowanie artykułów
i umieszczanie zdjęć z życia szkoły.

Okres stażu
Kserokopie artykułów zamieszczonych na łamach gazety

5.
§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznawanie
struktury
i problemów środowiska lokalnego.
Poznawanie sytuacji rodzinnej dzieci ( ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas pierwszych) poprzez rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, uczniami
i rodzicami.

Wrzesień
2008
2009
2010
Dokumentacja własna

Obserwowanie dzieci
w kontaktach z rówieśnikami.

Na bieżąco
Dokumentacja własna

Organizowanie różnorodnych konkursów świetlicowych związanych z kalendarzem, bezpieczeństwem. Konkursy plastyczne.

1 IX 2009 –
31 V 2011
Dokumentacja własna

Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów poprzez konsultacje
z pedagogiem szkolnym.

Na bieżąco
Dokumentacja własna

Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

Wg potrzeb
Zestawy ćwiczeń

Współpraca z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz dzieci: TPD, świetlica socjoterapeutyczna, świetlica przy oddziale chirurgii Szpitala Specjalistycznego
w Pile.

Okres stażu
Dokumentacja własna

Motywowanie
i wspieranie uczniów
w rozwoju.

Uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne
i cywilizacyjne.

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, komunikacji interpersonalnej uczniów poprzez gazetę uczniowską oraz gazetki ogólnoszkolne.

Okres stażu
Dokumentacja własna

Wspieranie twórczych inicjatyw uczniów poprzez pomoc w przygotowaniu do konkursów, m.in. świetlicowych, szkolnych
o Unii Europejskiej
(we współpracy z SU).

Kwiecień/maj
2009
2010
2011
Dokumentacja własna

Prowadzenie koła dziennikarskiego – praca
z uczniem zdolnym.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Przeprowadzenie szkolenia
z elementów pierwszej pomocy przed medycznej
dla uczniów klas IV – „Mały ratownik”.

Luty/marzec 2008-2011
Lista przeszkolonych dzieci

Aktywna
realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych.

Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Wycieczka do schroniska
w Gładyszewie.

Wg kalendarza wycieczek

6 XII 2009
Dokumentacja własna

Włączenie się do akcji
o charakterze charytatywnym:
• zbiórka odzieży dla dzieci potrzebujących
• zbiórka zabawek dla dzieci ze szpitala

Okres stażu
Dokumentacja własna, potwierdzenia organizatorów

Włączenie się w akcje Samorządu Uczniowskiego. Przygotowanie oraz przeprowadzenie imprez ogólnoszkolnych wynikających z planu SU:
• zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Gładyszewie
• zbiórka makulatury,
• „Sto pytań do...”
• współpraca z Fundacją „Pomóż i Ty”

Wg planu pracy Samorządu Uczniowskiego

X/XI
2008-2010

2008 – 2011

IX/X
2008-2010
Dokumentacja własna, potwierdzenia organizatorów

Współorganizowanie Miejskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej.

Listopad
2008-2010
Potwierdzenie organizatora

6.
§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych.
Korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu.

Okres stażu
Dokumentacja, scenariusze zajęć

Komputerowe opracowanie pomocy naukowych.

Na bieżąco
Zbiór pomocy

Korzystanie ze sprzętu audio
i video podczas zajęć.

Okres stażu
Dokumentacja własna

Opublikowanie planu rozwoju w Internecie.

Wrzesień 2008
Wydruk publikacji

Poszerzanie własnych umiejętności informatycznych poprzez uczestnictwo
w kursie komputerowym.

Wg harmonogramu kursów ODN
Zaświadczenie

Praca z wykorzystaniem komputera w ramach zajęć koła dziennikarskiego.

Okres stażu
Dokumentacja własna

Komputerowe opracowanie
i składanie gazety uczniowskiej „Głos Czwórki”.
Okres stażu
Egzemplarze gazety

Tworzenie prezentacji multimedialnych wykorzystywanych w pracy
z dziećmi oraz dla potrzeb szkoły.

Okres stażu
Dokumentacja własna

Fotografowanie imprez szkolnych, obróbka komputerowa zdjęć, tworzenie foto galerii na stronie internetowej szkoły.

1 IX 2008 –
31 V 2011
Strona internetowa szkoły

Opracowanie dyplomów dla zwycięzców i uczestników konkursu m.in. „Śpiewać każdy może” i innych organizowanych przez świetlicę szkolną.
Maj
2009
2010
2011
Dyplomy

Opracowanie folderów promujących szkołę.
Maj 2009/10/11
Folder

7.
§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Przeciwdziałanie przemocy
w szkole i poza jej terenem.

Wpajanie odpowiedzialności za pełnione role życiowe.
Pedagogizacja rodziców
w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu
„Bezpieczny w sieci”.
Opracowanie materiałów
dla wychowawców klas
na zebrania z rodzicami.

Październik 2008
Dokumentacja własna

Przeprowadzenie zajęć
z dziećmi o tematyce zachowań niepożądanych
i konstruktywnych sposobach rozładowania energii.
II semestr
2009/2010
Dokumentacja własna

Podejmowanie tematu na łamach gazety szkolnej
„Głos Czwórki”.

Cyklicznie
w okresie stażu
Gazeta „Głos Czwórki”

Regularne pogadanki
z uczestnikami świetlicy.

W każdy piątek oraz przed feriami, świętami
i wakacjami
Dokumentacja własna

Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w pomocy uczniom
z rodzin zaniedbanych.
Prowadzenie indywidualnych zajęć z uczniami z rodzin zaniedbanych w zakresie wyrównywania braków szkolnych.
Wg potrzeb, po zebraniach informacyjnych i obserwacjach własnych
Dokumentacja własna

Nawiązanie współpracy
i praca z dziećmi podwyższonego ryzyka zagrożenia demoralizacją
w świetlicy terapeutycznej.

1 IX 2008 –
31 V 2011
Potwierdzenie dyrektora Ośrodka Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8.
§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Aktywne uczestniczenie
w pracach organów szkoły.
Praca w WDN wychowawczym szkoły.

Wg harmonogramu
Dokumentacja własna
Organizowanie pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Wg potrzeb
Dokumentacja własna

Praca w Komisji Likwidacyjnej szkoły – przewodnicząca.

Okres stażu

Dokumentacja własna

Udział w pracach komisji
konkursów organizowanych
w szkole.

Okres stażu
Dokumentacja własna

Zastrzegam sobie prawo modyfikacji planu i wprowadzania zmian w Planie Rozwoju Zawodowego w zależności od przydzielonych obowiązków, funkcji, itp. przez Dyrekcję Szkoły.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.