X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11249
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test gramatyczny, czasy Present Simple i Present Continuous oraz Past Simple i Past Continuous

Test 2 A

Exercise 1
Wybierz właściwą formę.
1.She studies/is studying French at the moment.
2.Are you doing/Do you do your homework every day?
3.They don’t go/aren’t going to school today.
4.Does she like/Is she liking her new History teacher?
5.His camera is broken. He is needing/needs a new one.

Exercise 2
Czasowniki w nawiasach wstaw we właściwej formie czasu Present Simple lub Present Continuous.
1.Look! That man..............................(try) to open the door.
2.Paul is never late. He always..............................(get) to work on time.
3.She is very good at languages. She.................................(speak) Spanish and English.
4........................................(you/listen) to the radio? No, you can turn it off!
5.The river....................................(flow) into the sea.
6.We usually..............................(grow) vegetables, but this year we...........................(not/grow) any.
7.She is in London at the moment. She.................................(stay) at the Park Hotel.
8.What........................................(your sister/do)? She’s a doctor, but she....................................... (not/work) at the moment.

Exercise 3
Utwórz pytania i przeczenia
1.It was snowing all day yesterday.
........................................
........................................
2.They were having dinner at 8 o’clock yesterday evening.
........................................
........................................
3.We saw an accident while we were driving to school.
........................................
........................................
4.She met Tom and Jane at the airport yesterday.
........................................
........................................
5.I was waiting for the bus when my mobile phone rang.
........................................
........................................

Exercise 4
Czasowniki w nawiasach wstaw we właściwej formie czasu Past Simple lub Past Continuous.
1.My mother.................................(drive) to work when she..............................(see) a robbery.
2.They.......................................(not/sleep) so they....................................(hear) the burglar alarm.
3.The mugger.....................(throw) the weapon into the river as he................................. (run) across the park.
4.....................the police........................(arrest) the suspects as they....................................... (get on) the plane.
5.While a detective.................................(interview) a witness he ..............................(get) a call from the police.

Odpowiedzi:
Exercise 1
1) is studying
2) Do you do
3) aren’t going
4) Does she like
5) needs
Exercise 2
1) is trying
2) gets
3) speaks
4) Are you listening
5) flows
6) grow; are not/aren’t growing
7) is staying
8) does your sister do; is not/isn’t working
Exercise 3
1) Was it snowing all day yesterday?; It was not/wasn’t snowing all day yesterday.
2) Were they having dinner at 8 o’clock yesterday evening?; They were not/weren’t having dinner at 8 o’clock yesterday evening.
3) Did we see an accident while we were driving to school?; We did not/didn’t see an accident while we were driving to school.
4) Did she meet Tom and Jane at the airport yesterday?; She did not/didn’t meet Tom and Jane at the airport yesterday.
5) Was I waiting for the bus when my mobile phone rang?; I was not/wasn’t waiting for the bus when my mobile phone rang.
Exercise 4
1) was driving; saw
2) were not/weren’t sleeping; heard
3) threw; was running
4) Did....arrest; were getting on
5) was interviewing; got

Na podstawie:
‘Connections 3’, J.Spencer-Kępczyńska, T.Garside, wyd. Oxford;
‘English Grammar in Use’, Third edition, R.Murphy, wyd. Cambridge.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.