X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11168
Przesłano:

Obliczanie czasu minionych wydarzeń - hospitacja diagnozująca z historii

Scenariusz lekcji historii i społeczeństwa
w dniu 04.06.2008r.

Hospitacja diagnozująca

Klasa IV

Prowadzący: mgr Marzena Hucz

Temat: Obliczanie czasu minionych wydarzeń

Zagadnienie hospitacyjne:

• Posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń (standard 3.1 rozumowanie)
• Wykonywanie obliczeń dotyczących czasu (standard 5.3 wykorzystanie wiedzy w praktyce)

Cele operacyjne:

• Zna pojęcia: wiek, tysiąclecie, era, chronologia, oś czasu
• Zna różne rodzaje przyrządów do mierzenia czasu
• Zna nazwy epok historycznych
• Wie, jakie wydarzenie oddziela czasy naszej ery od czasów przed naszą erą
• Potrafi chronologicznie uporządkować epoki historyczne
• Zna charakterystyczne cechy i wydarzenia poszczególnych epok
• Potrafi określać wiek wydarzenia historycznego
• Potrafi zaznaczać wydarzenia na osi czasu
• Czyta cicho ze zrozumieniem
• Umie zorganizować pracę w zespole
• Efektywnie komunikuje się z innymi członkami grupy
• Analizuje i wyciąga wnioski na dany temat
• Jest zaangażowany w pracę na lekcji
• Jest odpowiedzialny za pracę w grupie
• Jest skoncentrowany

Metody pracy: rozmowa, praktyczna, ćwiczeniowa

Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach

Materiały i środki dydaktyczne:
• Karty pracy z zadaniami
• Ilustracja przedstawiająca różne rodzaje przyrządów do mierzenia czasu-zał.1
• Kredki
• Oś czasu, napisy z nazwami epok historycznych i ilustracje symbolizujące poszczególne epoki- zał.2
• Kartki z zapisanymi różnymi wydarzeniami historycznymi duża oś czasu- zał.3
• Lizaki z brystolu- zał.4
• Tabela z epokami historycznymi oraz karteczki z różnymi wydarzeniami- zał.5
• Ankieta ewaluacyjna – karta pracy 6


Przebieg zajęć:

I. Faza początkowa
• Powitanie
• Krótkie wprowadzenie do tematu i zapisanie go w zeszytach.
• Omówienie zasad oceniania pracy na lekcji.

II. Faza realizacyjna
• Wykonywanie różnorodnych ćwiczeń dotyczących obliczania czasu minionych wydarzeń


Ćwiczenie 1

Uzupełnij zdania – karta pracy 1

Dzięki obserwacji przyrody człowiek dostrzegł .................................. czasu.
Podział czasu na godziny, minuty i sekundy przedstawiony jest na.....................
Podział czasu na miesiące, tygodnie i dni przedstawia................................


Ćwiczenie 2

Uczniowie podchodzą kolejno do tablicy i na zawieszonej na niej planszy przedstawiającej różne przyrządy do mierzenia czasu, podpisują je, a następnie zaznaczają te, których używano w dawnych czasach - załącznik 1


Ćwiczenie 3

Uzupełnij właściwie definicje. Pokoloruj odpowiednie ramki ta sama kredką – karta pracy 2


Ćwiczenie 4

Uzupełnij brakujące wyrazy w zdaniach – karta pracy 3

Chronologia to................................ , która zajmuje się porządkowaniem ........................................od ................................do najbliższych teraźniejszości. Oś, na której zaznacza się daty w porządku chronologicznym nazywamy........................................


Ćwiczenie 5

Zaznacz w porządku chronologicznym na osi czasu epoki historyczne, a następnie przyporządkuj każdej z epok ilustracje, które je symbolizują – załącznik 2

(nowożytność, prehistoria, współczesność, starożytność, średniowiecze)


Ćwiczenie 6

Które z wymienionych wydarzeń jest wcześniejsze. Podkreśl je.- karta pracy 4

- Bitwa pod Grunwaldem 1410r. czy Bitwa morska Greków z Persami pod Salaminą 480r.p.n.e.

- Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 1492r. czy Lądowanie na Księżycu 1969r.

- Pierwsze odnotowane igrzyska w Grecji 776r.p.n.e. czy legendarne założenie Rzymu w 753r. p.n.e.


Ćwiczenie 7

Losowanie przez uczniów jednego wydarzenia historycznego, a następnie obliczanie wieku tego wydarzenia i umieszczanie go na osi czasu znajdującej się na tablicy – załącznik 3

- Chrzest Polski: 966r.
- Koronacja pierwszego króla Polski: 1025r.
- Igrzyska olimpijskie w Atlancie: 1996r.
- Powstanie pierwszego pisma alfabetycznego: 1200r.p.n.e.
- Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja: 1791r.
- Wprowadzenie kalendarza juliańskiego:45r.p.n.e
- Koronacja Władysława Łokietka na króla Polski: 1320r.


Ćwiczenie 8

Określ, który to wiek, a następnie na osi czasu zaznacz podane daty – karta pracy 5

• 1525r-................................
• 753r.p.n.e.-.........................
• 1138r.-...............................
• 2008r.-...............................
• 215r.p.n.e.-..........................


Ćwiczenie 9

Oblicz, ile lat upłynęło pomiędzy wybuchem II wojny światowej (1939r.), a rokiem obecnym. Wynik jak najprędzej zapisz na papierowym lizaku – załącznik 4


Ćwiczenie 10

Uczniowie dobierają się w pary i wspólnie przyporządkowują podane wydarzenia do poszczególnych epok historycznych – załącznik 5

Prehistoria
Starożytność
Średniowiecze
Nowożytność
Współczesność

• Założenie Akademii Krakowskiej w 1364r.
• Założenie Rzymu około753r.p.n.e.
• Wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978r.
• Przejście ludzi z koczowniczego trybu życia na osiadły około 12 tysięcy lat temu
• Wynalezienie przez Tomasza Edisona żarówki w 1879r.

III. Faza końcowa
• Omówienie pracy indywidualnej i grupowej uczniów na lekcji
• Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
• Podziękowanie i pożegnanie

PUNKTACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ


Zadanie 1

Za każdy prawidłowy wyraz – 1pkt.

Maksymalnie do zdobycia – 3pkt


Zadanie 2

Za każde prawidłowe podpisanie przyrządu – 1pkt.
Za prawidłowe pogrupowanie przyrządów –1pkt.

Maksymalnie do zdobycia – 2pkt


Zadanie 3

Za każde prawidłowe uzupełnienie definicji– 1pkt.

Maksymalnie do zdobycia – 3pkt


Zadanie 4

Za każdy prawidłowy wyraz – 1pkt.

Maksymalnie do zdobycia – 5pkt


Zadanie 5

Za każdą prawidłowo podpisaną epokę historyczną– 1pkt.
Za każdą prawidłowo przyporządkowaną ilustrację– 1pkt.

Maksymalnie do zdobycia – 10pkt


Zadanie 6

Za każde prawidłowo podkreślone wydarzenie– 1pkt.

Maksymalnie do zdobycia – 3pkt.


Zadanie 7

Za każde prawidłowe obliczenie wieku– 1pkt.
Za każde prawidłowe umieszczenie wydarzenia na osi czasu– 1pkt

Maksymalnie do zdobycia – 2pkt.


Zadanie 8

Za każde prawidłowe obliczenie wieku– 1pkt.
Za każde prawidłowe umieszczenie wydarzenia na osi czasu– 1pkt

Maksymalnie do zdobycia – 10pkt.


Zadanie 9

Za prawidłowe obliczenie upływu lat– 1pkt.

Maksymalnie do zdobycia – 1pkt.


Zadanie 10

Za każde prawidłowe przyporządkowanie wydarzenia do epoki historycznej– 1pkt.

Maksymalnie do zdobycia – 5pkt.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.