X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10983
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - wychowawcy grupy w SOS-W

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA
MENiS Z DN. 1 GRUDNIA 2004 W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
( Dz. U. z 2004 r. , Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.)

Art. 7 ust. 2 pkt. 1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,dokonywania ewaluacji własnych działań,a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu – ustalenie zasad współpracy i harmonogramu wspólnych działań.
2. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla studentów kierunku Pedagogika.
4. Ukończenie studiów podyplomowych o kierunku Logopedia zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie.
5. Udział w kursach doskonalących, szkoleniach w systemie e - learning, warsztatach metodycznych i konferencjach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli dotyczących:
- projektowania scenariuszy edukacyjnych,
- wykorzystywania różnych programów edukacyjnych w pracy nauczyciela,
- wspomagania rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- realizacji programów europejskich – „Uczenie się przez całe życie” oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Kontynuacja szkoleń dotyczących realizacji Programu „Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowego Banku Polskiego.
7. Udział w Targach Wydawnictw Edukacyjnych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.
8. Wykonywanie dekoracji okolicznościowych do sypialni i świetlicy grupy wychowawczej.
9. Wzbogacanie warsztatu pracy w nowe pomoce dydaktyczne (zakup książek i płyt).

Art. 7 ust. 2 pkt. 2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Promocja Ośrodka w środowisku poprzez:
-współorganizowanie Pikników Integracyjnych,
-współorganizowanie Integracyjnych Balów Karnawałowych,
-przygotowywanie wychowanków do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
2. Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości - realizacja Programu „Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie”.
3. Zorganizowanie warsztatów dla uczniów klas II i III gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy o tematyce:
-„Kim chcę zostać w przyszłości?” – planowanie drogi zawodowej z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń,
-„Co dalej absolwencie?” – możliwości nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
-„Staram się o pracę” – jak napisać cv i list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna.
4. Współpraca ze szkołami i nauczycielami krajów europejskich w ramach „Programu eTwinning”. Włączenie się do realizacji międzynarodowych internetowych projektów promujących region, kulturę i tradycje partnerskich krajów.
5. Organizacja lekcji multimedialnych dla wychowanków i uczniów Ośrodka (zajęcia otwarte). Tematyka:
-„Nasi milusińscy – zwierzęta żyjące w naszych domach”,
-„Mieszkańcy innych kontynentów – poznajemy świat zwierząt egzotycznych”,
-„Każda pora roku jest piękna – wiosna, lato, jesień, zima”,
-„Najpiękniejsze miasta Polski”.
6. Współrealizacja Programu Przedsięwzięcia Edukacji Motoryczno – Zdrowotnej pt. „Sport dla wszystkich” – propagowanie u wychowanków czynnego wypoczynku i nawyku zdrowego stylu życia.
7. Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi wychowanków mająca na celu realizację potrzeb, oczekiwań oraz rozwiązywanie problemów wychowawczych:
-diagnoza środowiska rodzinnego,
-rozmowy indywidualne i telefoniczne.
8. Prelekcje dla rodziców:
-Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w domu,
-Postawy rodzicielskie i ich wpływ na wychowanie dziecka.

Art. 7 ust. 2 pkt. 3 umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnej do współrealizacji „Programu eTwinning”. Umieszczanie materiałów na stronie internetowej www.etwinning.net.
2. Konstruowanie autorskich prezentacji do zajęć multimedialnych i prelekcji (rady samokształceniowe).
3. Regularne odwiedzanie edukacyjnych stron dla nauczycieli:- www.45minut.pl, www.edux.pl, www.literka.pl.
4. Korzystanie w pracy zawodowej z materiałów: scenariuszy zajęć, przepisów prawnych, porad zamieszczanych na stronach internetowych:
-Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl),
-Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl),
-Kuratorium Oświaty w Łodzi (www.kuratorium.lodz.pl),
-Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim (www.wodn.piotrkow.pl).
5. Publikacja artykułów o treści edukacyjnej na portalach internetowych dla nauczycieli (www.edux.pl, www.45minut.pl):
-Plan rozwoju zawodowego,
-Instytucje powołane do ochrony praw dziecka,
-Próby kompensacji sieroctwa społecznego.

Art. 7 ust. 2 pkt. 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii,pedagogikii dydaktyki oraz ogólnych zagadnieńz zakresu oświaty, pomocy społecznejlub postępowaniaw sprawach nieletnich,w rozwiązywaniu problemówzwiązanychz zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Prelekcje dla nauczycieli i wychowawców wspomagane prezentacjami multimedialnymi podczas rad samokształceniowych. Tematyka:
-Program „Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i możliwości jego realizacji z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
-Podstawy prawne działalności i rola organizacji pozarządowych niosących pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie.
2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Pozyskiwanie pomocy i artykułów papierniczych do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych od sponsorów, m. in. od Narodowego Banku Polskiego.

Art. 7 ust. 2 pkt. 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Znajomość przepisów prawnych, m.in.:
-Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
-Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2005 nr 52, poz. 467 z późn. zm.).
2. Udział w pracach zespołów problemowych Ośrodka:
-Zespołu Wychowawczego ds. Okresowej Oceny Sytuacji Wychowanków,
-Zespołu ds. Systemu Informacji Oświatowej.
3. Współpraca z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej – wymiana informacji dotycząca sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków, informowanie pracowników socjalnych o warunkach pobytu wychowanków w SOS-W.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.