X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10968
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Iwona Danielczuk
Nauczyciel mianowany
Przedszkola nr 1
we Włodawie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2010r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.
„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez ustanku zdobywa,
ten może być nauczycielem innych”.

Konfucjusz

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:
-systematyczne podnoszenie jakości pracy własnej i przedszkola
-konstruowanie i wdrażanie programów własnych
-promowanie pracy przedszkola w środowisku


WSTĘP

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczo- dydaktyczną w przedszkolu.
Możliwość uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem oraz okazją do autorefleksji i zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem.
Uważam, że moja praca zgodna z niniejszym planem podniesie moje umiejętności i wiadomości, a przede wszystkim przyniesie korzyści dzieciom i rodzicom.
Moje celowe działania będą również zmierzać do podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz wspierania rozwoju zawodowego innych nauczycieli.

Plan został sporządzony w oparciu o:
1)Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity:Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z pózn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 2004r.) zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580 z 2007r.).


§8 ust.2 pkt1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej ,wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
Wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły ( przedszkola)

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp
Zadania
Formy realizacji
Przewidywany termin realizacji
Efekty
Sposób dokumentacji
Uwagi

1 Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu; wybór kluczowych zagadnień w oparciu o które tworzyć będę plan rozwoju VIII-IX 2010r
Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego
Bilbiografia
Potwierdzenie dyrektora

2 Poznawanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki Analiza dokumentacji:
Statutu, programu rozwoju placówki, regulaminów wewnątrzprzedszkolnego systemu oceniania.
IX 2010
Dobra znajomość prawa wewnątrz-szkolnego
Potwierdzenie dyrektora

3 Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
Opracowanie planu rozwoju zawodowego,
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju,
Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego IX 2010
IX 2010
V 2013
Prawidłowy przebieg stażu
Zaplanowanie działań na okres stażu
Zebranie potrzebnych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego
Złożenie wniosku
Plan rozwoju
Gromadzenie świadectw, potwierdzeń sprawozdań, zdjęć itp

4 Przeprowadzenie analizy własnej pracy Autorefleksja
Hospitacje zajęć przez dyrektora
Ocena dorobku zawodowego przez dyrektora przedszkola
Okres stażu
Według planu
2011/2012
Poznanie mocnych i słabych stron oraz wyciągnięcie
wniosków osiągnięcie pozytywnej oceny Arkusz samooceny Arkusze hospitacyjne
Ocena

5 Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
Uczestniczenie w procesie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli wymiana doświadczeń
Okres stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy, dzielenie się swoimi osiągnięciami.
Protokoły, scenariusze, itp.

6 Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat naszego regionu Przeprowadzenie szeregu działań mających na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat naszego regionu: urządzenie kącika regionalnego, zapoznanie z tańcami regionalnymi- WDK, opracowanie gazetki „Moja mała ojczyzna”, zorganizowanie konkursu rodzinnego „Moje miasto”, zorganizowanie festiwalu piosenek i przyśpiewek ludowych –Rodzinna Biesiada, udział w innych imprezach i wystawach na terenie przedszkola i poza placówką 2010/2011
Osiągnięcie założonych celów- bliższe poznanie regionu włodawskiego, współpraca z środowiskiem lokalnym( rodzice, dziadkowie, instytucje), rozwijanie talentów dzieci Scenariusze, zdjęcia, wycieczki

7 Współorganizowanie imprez organizowanych na terenie przedszkola oraz poza przedszkolem Współuczestniczenie w organizacji uroczystości i rożnego rodzaju spotkań, imprez np.: rajd rowerowy, święto pieczonego ziemniaka, Jasełka, tłusty czwartek, olimpiada sportowa, itp.
Okres stażu
Organizacja imprez , rozwijanie twórczych zdolności dzieci
Zdjęcia, artykuły w gazetce przedszkolnej

8 Zorganizowanie pokazu fizycznego Współpraca z nauczycielami fizyki , pokaz – doświadczenia , zachęcenie dzieci do zabaw badawczych
Okres stażu Pokazy fizyczne, wspólna zabawa zdjęcia

§ 8, ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacji

1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy pedagogicznej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i internetu, encyklopedii multimedialnych
Okres stażu
Uzyskanie aktualnych wiadomości i pomocy do edukacji
Opis i analiza wykorzystania

2 Opracowanie różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej Opracowanie dla rodziców materiałów, zaproszeń, podziękowań.
Opracowanie dla rodziców i nauczycieli (w oparciu o strony internetowe wydawnictw PWN, WSiP i innych) wykazów literatury pomocniczej w wychowaniu i nauczaniu dzieci.
Okres stażu
Zgromadzenie materiałów, wzbogacenie pomocy dydaktycznych. Potwierdzenie dyrektora, wzory zaproszeń, itp.

2 Publikacje na stronie internetowej
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
Opracowanie i opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy uroczystości, imprez przedszkolnych lub scenariuszy zajęć
Początek stażu
Okres stażu
Zdobycie doświadczeń, promocja przedszkola
Teksty, wydruki przygotowanych materiałów, potwierdzenie publikacji

3 Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Opracowanie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela, korzystanie z zasobów sieci internetowej
Okres stażu
Zgromadzenie materiałów:
scenariusze oraz inne środki dydaktyczne
Potwierdzenia dyrektora, scenariusze, wzory pomocy dydaktycznych, dyskietka lub płyta CD

4. Wykorzystanie technologii komputerowej do prowadzenia gazetki przedszkolnej
Prowadzenie gazetki z wykorzystaniem technologii komputerowej ,gromadzenie materiałów 2010/2011 Aktualne informacje docierają do rodziców/ opiekunów Egzemplarze gazetki

§ 8, ust. 2, pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1 Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniu Rady.
Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
Wzbogacenie doświadczeń edukacyjnych Zapisy w książce protokołów, potwierdzenia dyrektorskie, , pomoce posiedzeń Rady Pedagogicznej

2 Hospitacje i zajęcia koleżeńskie Dzielenie się wiedzą z koleżankami poprzez opracowanie materiałów oraz przygotowanie referatów.
Zapraszanie chętnych nauczycieli do udziału w zajęciach otwartych zainteresowanych wybranymi metodami pracy.
Zgodnie z ustalonymi terminami
Wzbogacenie doświadczeń, gromadzenie scenariuszy
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze, ankiety, referaty

3 Udostępnianie opracowanych scenariuszy oraz innych materiałów związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą.
Opracowanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami w ramach wewnątrz-przedszkolnego doskonalenia zawodowego Okres stażu Poszerzanie wiedzy oraz umiejętności wychowawczo- edukacyjno-opiekuńczych.
Potwierdzenie dyrektora

4 Opracowanie materiałów dla rodziców.
Systematyczne prowadzenia kącika informacyjnego dla rodziców.
Opracowanie dla rodziców i nauczycieli (w oparciu o strony internetowe wydawnictw PWN, WSiP, literaturę fachową) materiałów pomocniczych w wychowaniu i nauczaniu dzieci, ciekawych artykułów z pracy pedagogicznej.
Okres stażu
Pedagogizacja Rodziców
Potwierdzenie dyrektora, zebrane materiały

5 Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.
Opracowanie scenariuszy,
prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych: „Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, festiwal, itp.
Okres stażu
Gromadzenie materiałów- wzbogacanie warsztatu pracy, współpraca z rodzicami Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

§ 8, ust. 2, pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1 Opracowanie projektu edukacji ekologicznej ciekawy przedszkolak”- program badawczy
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego we własnej grupie.
2011-2013
Program autorski
Program

2 Opracowanie projektu edukacyjnego „Dorośli – dzieciom”.
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego we własnej grupie „Dorośli – dzieciom”.
V/VI 2012 Występ dal dzieci z okazji Dnia Dziecka Scenariusz, zdjęcia, projekt


§ 8, ust. 2, pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

1 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach.
Okres stażu
Ukończenie kursów, szkoleń, warsztatów
Zaświadczenia, potwierdzenia

2 Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki.
Okres stażu
Wzbogacanie wiedzy, oraz wdrożenie nowatorskich elementów w pracy Opis i analiza zdobytej wiedzy

3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wykorzystanie w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej własnych doświadczeń i umiejętności
Okras stażu
Przeprowadzanie zajęć metodami aktywizującymi.
Opis i analiza ciekawych propozycji literatury fachowej

4 Pedagogizacja rodziców
Zorganizowanie spotkań ze specjalistami: logopeda, pedagog, itp. ( wg. inicjatywy rodziców)
Okres stażu
Wzbogacenie wiedzy rodziców/opiekunów na temat ich wpływu na rozwój dzieci oraz środowiska. Protokoły, ankiety


§ 8, ust. 2, pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi podmiotami

1 Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji.
Okres stażu
Nawiązanie współpracy
Opisy przeprowadzonych działań

2 Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych inspirowaniu twórczej aktywności dzieci Współpraca z placówkami kulturalnymi – udział dzieci w różnych konkursach, zabawach.
Okres stażu
Udział dzieci w konkursach, np. plastycznych, rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci
Prace plastyczne, zdjęcia

3 Współpraca z Komendą Policji we Włodawie Zorganizowanie spotkania
z policjantem ruchu drogowego, prelekcja na temat „Bezpieczna droga”
IX 2010
Zaproszenie do przedszkola policjanta.
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

4 Współpraca z Biblioteką .
Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2
Wycieczka do biblioteki, założenie karty bibliotecznej, wypożyczanie książek.
Wycieczki do szkoły.
Udział swe wspólnych zajęciach.
Oglądanie przedstawień.
Okres stażu
Współpraca z instytucjami, zapoznanie dzieci z budynkiem szkoły Potwierdzenia dyrektora,
Zapisy w dzienniku, zdjęcia

6 Współpraca z: Nadleśnictwo, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Policja, Wycieczki piesze i samochodowe dla dzieci i rodziców.
Poznanie ścieżki edukacyjnej i specyfiki zawodu leśniczego, strażaka i pogranicznika,
Okres stażu
Przybliżenie pracy ludzi poszczególnych zawodów
Scenariusze wycieczek, zdjęcia.


§ 8, ust. 2, pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1 Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych Nazwa problemu.
Krótka charakterystyka problemu.
Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań.
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.
W czasie stażu
Prowadzenie obserwacji, opisów i analiza
Opis i analiza przypadków


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracowała
mgr Iwona Danielczuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.